RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meertaligheid – een troef en een gemeenschappelijk engagement

Meertaligheid levert een waardevolle bijdrage aan de interculturele dialoog, de sociale samenhang en de welvaart. Zij vervult een belangrijke rol in een leven lang leren, de media en informatietechnologieën alsook in de buitenlandse betrekkingen van de EU. Deze mededeling toont hoe de Commissie het talenbeleid in de andere beleidsterreinen wil integreren om de mogelijkheden van de meertaligheid in Europa ten volle te benutten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 18 september 2008 – Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement [COM(2008) 566 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

In deze mededeling worden het voordeel en de waarde van taalverscheidenheid in de Europese Unie (EU) geschetst. Zij bevat de stappen die moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat meertaligheid wordt geïntegreerd in alle noodzakelijke beleidsonderdelen met het oog op de sociale samenhang en welvaart. De doelstelling “communicatie in de moedertaal plus twee andere talen” vormt de basis van deze initiatieven.

Meertaligheid voor de interculturele dialoog en sociale samenhang

Taal vervult een belangrijke rol in het integratieproces van immigranten in de samenlevingen van de lidstaten. Zij moeten dan ook worden aangemoedigd om de taal van het gastland te leren. Parallel daarmee moet onaangeboorde talenkennis in onze samenleving(verschillende moedertalen en andere talen die thuis, plaatselijk en in de onmiddellijke omgeving worden gesproken) worden opgewaardeerd, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een persoonlijke adoptietaal.

Om toeristen, buitenlandse werknemers, studenten en immigranten met een beperkte kennis van de nationale taal vlotter toegang te geven tot basisdiensten, dient basisinformatie in verschillende talen beschikbaar te zijn. Voor grensoverschrijdende diensten bijvoorbeeld wordt van de lidstaten verwacht dat zij meertalige één-loketten instellen (in het kader van de "dienstenrichtlijn"). Intussen wil de Commissie meertaligheid dichter bij de burger brengen en:

 • bewustmakingscampagnes organiseren om te wijzen op het belang van het leren van talen en taalverscheidenheid;
 • talenkennis monitoren aan de hand van de taalindicatoren en Eurobarometerenquêtes;
 • het juridische vertaal- en tolkberoep verder ontwikkelen en de burger vlotter toegang geven tot de rechter.

Welvaart door meertaligheid

Meertalige arbeidskrachten vormen een onmiskenbare troef die Europese ondernemingen concurrentiekrachtiger kan maken en bijgevolg de welvaart kan verhogen. Ondernemingen wordt dan ook aangeraden meer in talen en interculturele vaardigheden te investeren. Voor de burgers betekent de kennis van meerdere talen dat zij breder inzetbaar zijn en een keuze kunnen maken uit een groter aantal werkaanbiedingen. Hiervoor moeten de lidstaten werk maken van de verwerving en de erkenning van taalvaardigheden buiten het formele onderwijs. De Commissie wil tegelijkertijd:

 • de mobiliteit van studenten en werknemers vergroten;
 • de resultaten van de studie over het verband tussen talenkennis, creativiteit en innovatie bekendmaken;
 • een platform oprichten waarop de belanghebbenden beste praktijken kunnen uitwisselen.

Een leven lang leren

De lidstaten zijn nog ver verwijderd van de voornoemde doelstelling “moedertaal plus twee andere talen”. Tot nu toe hebben vooral studenten uit het algemeen onderwijs geprofiteerd van de vorderingen die in het kader van deze doelstelling werden gemaakt, maar in heel wat lidstaten ontbreekt de mogelijkheid nog steeds. Met het talenaanbod in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding is het nog erger gesteld. Daarom zal de Commissie:

 • taalonderwijs bevorderen in het kader van de relevante communautaire programma’s;
 • beste praktijken inzake taalonderwijs en talen leren in de lidstaten verzamelen en verspreiden.

De lidstaten worden ook verzocht het leren van talen te stimuleren door:

 • mogelijkheden te bieden om de nationale taal plus twee andere talen te leren;
 • een uitgebreid talenaanbod te verzekeren;
 • de opleiding van taalleerkrachten te verbeteren;
 • de mobiliteit van taalleerkrachten te bevorderen.

De media, nieuwe technologieën en vertaling

De verschillende talen en culturen van de EU kunnen via de media, nieuwe technologieën en vertaaldiensten dichter bij de burger worden gebracht. Deze middelen kunnen de taalbarrières tussen burgers, ondernemingen en nationale overheden verkleinen en overbruggen. De lidstaten worden dan ook aangespoord om samen te werken met belanghebbenden en de media alsook om de ontwikkeling en ingebruikneming van nieuwe technologieën te stimuleren. Parallel hiermee wil de Commissie:

 • het gebruik van ondertiteling en de circulatie van Europese producties bevorderen;
 • projecten inzake taal- en communicatietechnologieën ondersteunen;
 • een conferentie organiseren over de rol van vertaling in de interculturele dialoog;
 • grensoverschrijdende administratieve samenwerking ondersteunen.

De externe dimensie van meertaligheid

Op het vlak van interculturele dialoog is meertaligheid met name voor de buitenlandse betrekkingen van de EU erg belangrijk. Er dient maximaal profijt gehaald te worden uit de mogelijkheden van de Europese talen die ook in derde landen worden gesproken door het onderwijzen en leren van deze talen aan te moedigen. Ook belangrijk is de stimulering van het onderwijzen en leren van niet-Europese talen in de EU. Hiervoor zal de Commissie:

 • met derde landen samenwerken op het gebied van meertaligheid;
 • de Europese talen in derde landen bevorderen.

Evenzo worden de lidstaten aangemoedigd om intenser samen te werken met betrokken instellingen om de Europese talen in derde landen te bevorderen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad van 21 november 2008 betreffende een Europese strategie voor meertaligheid [Publicatieblad C 320 van 16.12.2008].
In deze resolutie verzoekt de Raad de lidstaten en de Commissie:

 • meertaligheid te bevorderen ter versterking van de sociale samenhang, de interculturele dialoog en het Europese bouwwerk;
 • het leren van talen gedurende het gehele leven te bevorderen, in het bijzonder bij jongeren en taaldocenten;
 • meertaligheid meer te propageren als troef voor het concurrentievermogen van de Europese economie en voor de mobiliteit en de inzetbaarheid van de Europese burgers;
 • taaldiversiteit en de interculturele dialoog te bevorderen door vertalingen meer te ondersteunen, teneinde de verspreiding van het geschreven woord en van ideeën en kennis in Europa en in de wereld aan te moedigen;
 • de talen van de Europese Unie in de wereld te promoten.

Bovendien verzoekt de Raad de Commissie om de lidstaten te steunen bij hun inspanningen om de voornoemde doelstellingen te realiseren, maatregelen te nemen die terdege rekening houden met de taalbehoeften van burgers en instellingen en de situatie met betrekking tot taalvaardigheden in Europa periodiek te toetsen.

Laatste wijziging: 06.08.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven