RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Többnyelvűség – tőke és elkötelezettség

A többnyelvűség értéket képvisel a kultúrák közti párbeszéd, a társadalmi kohézió és a jólét tekintetében. Fontos szerepet játszik az egész életen át tartó tanulás, a média- és információs technológiák, valamint az EU külkapcsolatai szempontjából is. Ez a közlemény bemutatja, hogy a Bizottság miként kívánja érvényesíteni a nyelvpolitikáját annak érdekében, hogy jobban kiaknázza a többnyelvűségben rejlő lehetőségeket Európában.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. szeptember 18.) – Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség [COM(2008) 566 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény bemutatja az Európai Unióra (EU) jellemző nyelvi sokszínűség előnyeit és értékeit. Bemutatja azokat a lépéseket, amelyek révén biztosítható, hogy a többnyelvűség a társadalmi kohézió és jólét érdekében szervesen illeszkedjen az szükséges szakpolitikai területekbe. Az „anyanyelv mellett további két nyelven való kommunikáció” célkitűzése képezi az alapot ezen intézkedések számára.

Többnyelvűség a kultúrák közti párbeszéd és a társadalmi kohézió szolgálatában

A nyelv fontos szerepet játszik abban, hogy a nem bennszülöttek beilleszkedjenek a tagállamok társadalmaiba. Ezért támogatandó a befogadó ország nyelvének elsajátítása. Ugyanakkor társadalmunkban jobban kellene értékelni a kihasználatlan nyelvi erőforrásokat (a különféle anyanyelveket és a családban, a helyi vagy a szomszédos környezetben beszélt különböző nyelveket), például egy ún. „második anyanyelv” révén.

Az alapvető információkat több nyelven is elérhetővé kell tenni annak érdekében, hogy megkönnyítsük a korlátozott nemzeti nyelvismerettel rendelkező turisták, külföldi munkavállalók, diákok és bevándorlók számárak az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tagállamoknak a határokon átnyúló szolgáltatások esetén például egyablakos ügyintézési pontokat kell felállítaniuk (a szolgáltatási irányelv alapján). Mindeközben a Bizottság szándéka, hogy közelebb vigye a többnyelvűséget az állampolgárokhoz, valamint hogy

 • figyelemfelhívó kampányokon keresztül bemutassa a nyelvtanulás és a sokszínűség fontosságát;
 • értékelje a nyelvi készségeket a nyelvi mutatók és Eurobarometer felmérései segítségével;
 • jogi tolmácsokat és fordítókat képezzen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása érdekében.

Többnyelvűség a jólét szolgáltatában

A többnyelvű munkaerő határozott előnyt jelent, amely az európai vállalkozások számára versenyelőnyt biztosít, és ezáltal hozzájárul a jóléthez. Következésképpen ajánlatos, hogy a vállalkozások többet fektessenek be a nyelvekbe és az interkulturális készségekbe. A több nyelvet beszélő állampolgároknak jobbak a foglalkoztatási esélyei és az állásajánlatok szélesebb skálájából válogathatnak. Ezért szükséges lenne, hogy a tagállamok kidolgozzák a nyelvi készségek formális oktatáson kívüli elsajátításának és elismerésének módszereit. Ezzel egy időben a Bizottság a következő intézkedéseket tervezi:

 • a tanulók és a munkavállalók mobilitásának előmozdítása;
 • a nyelvi készségek, a kreativitás és az innováció közötti kapcsolatokra vonatkozó kutatási eredmények kommunikálása;
 • olyan fórum létrehozása, ahol az érintettek megoszthatják egymással legjobb gyakorlataikat.

Egész életen át tartó tanulás

A tagállamok még messze vannak attól, hogy elérjék a fent említett „anyanyelv plusz két másik nyelv” célkitűzést. Jóllehet általában az általános oktatásban részt vevő diákok élvezik a célkitűzés felé haladás előnyeit, számos tagállamban még mindig nincs meg ennek lehetősége. A szakoktatásban és a szakképzésben részt vevők előtt nyitva álló lehetőségek pedig még ennél is korlátozottabbak. Ezért a Bizottság a következő lépéseket teszi majd meg:

 • a nyelvtanítás támogatása a releváns közösségi programokon keresztül;
 • a nyelvtanulás és tanítás terén meghatározható legjobb gyakorlatok összegyűjtése és terjesztése a tagállamok körében.

A tagállamokat felkérik, hogy az alábbiak révén támogassák a nyelvtanulást:

 • lehetőség biztosítása a nemzeti nyelv és két másik nyelv elsajátítására;
 • a nyelvtanulás terén széles választási lehetőség biztosítása;
 • a nyelvoktatásban érintett szakemberek képzésének javítása;
 • a nyelvtanárok mobilitásának támogatása.

Média, új technológiák és fordítás

Az EU különböző nyelvei és kultúrái a média, az új technológiák és a fordítási szolgáltatások révén hozhatók közelebb a polgárokhoz. Ezek mérsékelhetik vagy felszámolhatják a polgárok, valamint a vállalkozások és a nemzeti közigazgatások között fennálló nyelvi korlátokat. A tagállamoknak következésképpen együtt kellene működniük az érdekelt felekkel és a médiával, valamint ösztönözniük kellene az új technológiák fejlesztését és bevezetését. A Bizottság ezzel párhuzamosan a következő intézkedéseket tervezi:

 • a feliratozás és az európai médiaprodukciók terjesztésének támogatása;
 • a nyelveket és a kommunikációs technológiákat érintő projektek támogatása;
 • konferencia szervezése a fordításnak a kultúrák közötti párbeszéd terén betöltött szerepéről;
 • a határokon átnyúló közigazgatási együttműködés támogatása.

A többnyelvűség külső dimenziója

A többnyelvűség a kultúrák közötti párbeszéd szempontjából különösen jelentős az EU külkapcsolatai számára. A harmadik országokban beszélt európai nyelvekben rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki kellene aknázni e nyelvek tanításának és tanulásának ösztönzése révén. Ezzel egyidejűleg fontos, hogy az Európán kívüli nyelvek tanítását is támogassuk az EU-ban. Ebből a célból a Bizottság a következő lépéseket teszi majd meg:

 • együttműködés harmadik országokkal a többnyelvűség területén;
 • az európai nyelvek előmozdítása harmadik országokban.

A tagállamokat pedig arra ösztönzik, hogy fejlesszék ki a megfelelő intézményekkel való együttműködés formáit és mozdítsák elő az európai nyelvek ügyét harmadik országokban.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács állásfoglalása (2008. november 21.) az Európai többnyelvűségi stratégiáról [Hivatalos Lap C 320., 2008.12.16].
A Tanács ezen állásfoglalásával felkéri a tagállamokat és a Bizottságot a következőkre:

 • támogassák a többnyelvűséget, hogy ezáltal erősödjön a társadalmi kohézió, a kultúrák közti párbeszéd és Európa építése;
 • erősítsék az egész életen át tartó nyelvtanulást, különösen a fiatalok és a nyelvtanárok körében;
 • támogassák a többnyelvűséget mint az európai gazdaság versenyképességének, valamint a személyek mobilitásának és foglalkoztathatóságának egyik meghatározó tényezőjét;
 • a fordításra szánt támogatások növelése révén támogassák a nyelvi sokszínűséget és a kultúrák közötti párbeszédet annak érdekében, hogy ösztönözzék a művek terjesztését és a gondolatok szabad áramlását Európában és azon túl;
 • világszerte népszerűsítsék az EU nyelveit.

Ezenkívül a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat az fentiekkel kapcsolatosan, fogadjon el olyan intézkedéseket, amelyek figyelembe veszik a polgárok és intézmények nyelvi igényeit, valamint rendszeres időközönként tekintse át a nyelvi készségek európai helyzetét.

Utolsó frissítés: 06.08.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére