RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Monikielisyys – voimavara ja sitoumus

Monikielisyys on arvokasta kulttuurienvälisen vuoropuhelun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja vaurauden kannalta. Sillä on tärkeä asema elinikäisessä oppimisessa, tiedotusvälineissä ja tietotekniikan alalla sekä EU:n ulkosuhteissa. Tiedonannossa esitellään, miten komissio pyrkii valtavirtaistamaan kielipolitiikkaa hyödyntääkseen paremmin monikielisyyden mahdollisuudet Euroopassa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 18 päivänä syyskuuta 2008 – Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus [KOM(2008) 566 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa tuodaan esiin kielellisen monimuotoisuuden edut ja arvo Euroopan unionissa (EU). Siinä esitellään toimet, jotka on toteutettava sen varmistamiseksi, että monikielisyys valtavirtaistetaan kaikkiin tarvittaviin politiikan osa-alueisiin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja vaurauden edistämiseksi. Toimien perustana on seuraava tavoite: "viestintä äidinkielen lisäksi kahdella muulla kielellä".

Monikielisyys kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä

Kielellä on suuri merkitys muiden kuin kieltä äidinkielenään puhuvien kotouttamisessa jäsenvaltioiden yhteiskuntiin. Tästä syystä vastaanottavan maan kielen omaksumista on edistettävä. Samanaikaisesti yhteiskuntamme hyödyntämättömille kielellisille voimavaroille (kotona ja paikallis- ja naapuriympäristössä puhutuille eri äidinkielille ja muille kielille) olisi annettava enemmän arvoa esimerkiksi kehittämällä yksilöllinen "omaksuttu kieli".

Jotta helpotetaan rajallisesti kansallista kieltä osaavien matkailijoiden, ulkomaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja maahanmuuttajien mahdollisuutta hyödyntää peruspalveluja, perustiedot on tarjottava eri kielillä. Esimerkiksi rajatylittäviä palveluja varten jäsenvaltioiden edellytetään perustavan monikielisiä keskitettyjä asiointipisteitä (palveludirektiivin nojalla). Samaan aikaan komissio pyrkii tuomaan monikielisyyttä lähemmäs kansalaisia ja

 • korostamaan kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden merkitystä tiedotuskampanjoiden avulla
 • arvioimaan kielitaitoa kielitaitoindikaattoreiden ja Eurobarometri-tutkimusten avulla
 • kehittämään oikeusalan tulkkien ja kääntäjien ammatteja ja parantamaan oikeussuojan saatavuutta.

Vaurautta monikielisyyden avulla

Monikielinen työvoima antaa selvän etulyöntiaseman, joka tarjoaisi EU:n yrityksille kilpailuetua ja siten edistäisi vaurautta. Näin ollen yrityksiä kehotetaan lisäämään investointejaan kielitaitoon ja kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä tarvittaviin taitoihin. Kansalaisten näkökulmasta useampien kielten hallinta parantaa työllistettävyyttä ja antaa mahdollisuuden valita laajemmasta joukosta työtarjouksia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi kehitettävä kielitaidon hankkimista ja tunnustamista virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Samalla komissio pyrkii

 • parantamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta
 • tiedottamaan kielitaitoa, luovuutta ja innovaatioita koskevan tutkimuksen tuloksista
 • tarjoamaan asiaankuuluville sidosryhmille foorumin parhaiden käytäntöjen vaihtoa varten.

Elinikäinen oppiminen

Jäsenvaltioilla on vielä matkaa edellä mainitun "äidinkieli ja kaksi muuta kieltä" ‑tavoitteen saavuttamiseen. Vaikka yleissivistävän koulutuksen oppilaat ovat yleensä hyötyneet kehityksestä kohti "äidinkieli ja kaksi muuta kieltä" ‑tavoitetta, tämä mahdollisuus puuttuu vielä monesta jäsenvaltiosta. Ammatillista koulutusta suorittaville tarjotut mahdollisuudet ovat vielä vähäisemmät. Tästä syystä komissio

 • edistää kieltenopetusta asiaankuuluvilla yhteisön ohjelmilla
 • kokoaa ja levittää tietoa kieltenopiskelun ja ‑opetuksen parhaista käytännöistä jäsenvaltioissa.

Jäsenvaltioita kehotetaan myös edistämään kieltenopiskelua

 • tarjoamalla mahdollisuuksia oppia kansallista kieltä ja kahta muuta kieltä
 • tarjoamalla laajan kielivalikoiman
 • parantamalla kieltenopetukseen osallistuvien henkilöiden koulutusta
 • tukemalla kieltenopettajien liikkuvuutta.

Tiedotusvälineet, uusi teknologia ja kääntäminen

EU:n eri kieliä ja kulttuureita voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia tiedotusvälineiden, uuden teknologian ja käännöspalveluiden avulla. Niillä voidaan sekä vähentää että ylittää kielimuureja, jotka haittaavat niin kansalaisia kuin yrityksiä ja kansallisia viranomaisiakin. Näin ollen jäsenvaltioita kehotetaan tekemään yhteistyötä sidosryhmien ja tiedotusvälineiden kanssa sekä edistämään uusien teknologioiden kehittämistä ja omaksumista. Samalla komissio pyrkii

 • edistämään tekstitysten käyttöä ja eurooppalaisten teosten levittämistä
 • tukemaan hankkeita, joissa hyödynnetään kieli- ja viestintätekniikkaa
 • järjestämään konferenssin, jossa käsitellään kääntämisen merkitystä kulttuurienväliselle vuoropuhelulle
 • tukemaan rajatylittävää hallinnollista yhteistyötä.

Monikielisyyden ulkoinen ulottuvuus

Monikielisyydellä on erityisen suuri merkitys kulttuurienväliselle vuoropuhelulle EU:n ulkosuhteissa. Kolmansissa maissa puhuttujen eurooppalaisten kielten mahdollisuudet olisi hyödynnettävä täysimääräisesti edistämällä kyseisten kielten opettamista ja opiskelua. Samanaikaisesti on tärkeää edistää muiden kuin EU:n kielten opetusta ja oppimista EU:ssa. Tätä varten komissio aikoo

 • tehdä yhteistyötä monikielisyysasioissa kolmansien maiden kanssa
 • edistää eurooppalaisia kieliä kolmansissa maissa.

Samoin jäsenvaltioita kehotetaan kehittämään yhteistyötään asiaankuuluvien laitosten kanssa parantaakseen eurooppalaisten kielten asemaa kolmansissa maissa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätöslauselma, tehty 21 päivänä marraskuuta 2008, Euroopan monikielisyysstrategiasta [EUVL C 320, 16.12.2008].
Tässä päätöslauselmassa neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään:

 • monikielisyyttä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja Euroopan rakentamisen vahvistamiseksi
 • erityisesti nuorten ja kieltenopettajien elinikäistä kieltenopiskelua
 • monikielisyyden merkitystä Euroopan talouden kilpailukykyä sekä Euroopan kansalaisten liikkuvuutta ja työllistyvyyttä edistävänä tekijänä
 • kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua lisäämällä tukea käännöstyölle teosten liikkumisen sekä ajatusten ja tiedon levittämisen edistämiseksi Euroopassa
 • EU:n kielten maailmanlaajuista tuntemusta.

Lisäksi neuvosto kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkiessä saavuttamaan edellä luetellut tavoitteet, toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on ottaa asianmukaisesti huomioon kansalaisten ja toimielinten kielelliset tarpeet sekä tarkastelemaan säännöllisesti Euroopan kielitaitotilannetta.

Viimeisin päivitys 06.08.2009

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun