RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Flersprogethed – et aktiv og en forpligtelse

Flersprogethed er en værdi for interkulturel dialog, social samhørighed og fremgang. Det spiller en vigtig rolle for livslang læring, medie- og informationsteknologi samt for EU’s eksterne forhold. Denne meddelelse viser, hvordan EU-Kommissionen sigter mod at ensrette sprogpolitikker for bedre at kunne realisere det flersprogede potentiale i Europa.

DOKUMENT

Meddelelse fra EU-Kommissionen til EU-Parlamentet, det Europæiske Råd, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af den 18. september 2008 – Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse [COM(2008) 566 endelig version – ikke udgivet i Den Europæiske Unions Tidende].

SAMMENFATNING

Denne meddelelse beskriver fordelen ved og værdien af sproglig forskellighed i den Europæiske Union (EU). Den fremlægger de trin, som bør tages for at sikre, at flersprogethed bliver indarbejdet i alle nødvendige politiske emner for social samhørigheds- og fremgangsformål. Målsætningen for ”kommunikation på modersmålet plus to andre sprog” udgør grundlaget for disse handlinger.

Flersprogethed til interkulturel dialog og social samhørighed

Sprog spiller en vigtig rolle i integrationsprocessen af udlændinge i medlemsstaternes samfund. Derfor skal brugen af værtslandets sprog fremmes. Samtidig skal uudnyttede sproglige ressourcer i vores samfund (forskellig modersmål og andre sprog, der tales i hjemmet og i lokale nærmiljøer) værdsættes mere, eksempelvis gennem udvikling af personligt nyt sprog.

For at gøre tilgangen til basale servicer for turister, fremmedarbejdere, studerende og immigranter med begrænsede færdigheder i landets sprog nemmere, bør grundlæggende informationer være tilgængelige på forskellige sprog. For eksempelvis servicer på tværs af landegrænser forventes medlemsstaterne at opstille kvikskranker (se "Tjenesteydelsesdirektivet"). Samtidig ønsker Kommissionen at bringe flersprogetheden tættere på befolkningen og at:

 • demonstrere vigtigheden ved sprogundervisning og forskellighed gennem opmærksomhedsskabende kampagner,
 • vurdere sproglige færdigheder ved hjælp af undersøgelser fra Language Indicators og Eurobarometer,
 • udvikle de juridiske tolke og oversætteres stillinger og forbedre tilgangen til retssystemet.

Flersprogethed for fremgang

En flersproget arbejdsstyrke er en udtalt fordel, som vil give europæiske virksomheder en konkurrencemæssig styrke og derigennem fremme væksten. Som følge deraf bliver det anbefalet virksomheder at investere mere i sproglige og interkulturelle færdigheder. Fra borgernes synsvinkel øger det arbejdsdueligheden at mestre flere sprog, og det gør dem i stand til at vælge blandt en bredere vifte af jobtilbud. For at opnå dette skal medlemsstaterne styrke tilegnelse og anerkendelse af sproglige færdigheder uden for det formelle uddannelsessystem. Samtidig ønsker Kommissionen at:

 • forbedre bevægeligheden af studerende og arbejdskraft,
 • viderekommunikere resultaterne af undersøgelsen om sproglige færdigheder, kreativitet og innovation,
 • levere en platform for relevante interessenter, hvor der kan udveksles bedste praksis.

Livslang læring

Medlemsstaterne er stadig langt fra virkeliggørelsen af det oven for nævnte ”modersmål plus to”-tiltag. Da det normalt er studerende på almindelige uddannelser, der drager fordel af fremskridtet mod dette mål, mangler denne mulighed stadig i mange af medlemsstaterne. De muligheder, der er til stede for personer på erhvervsfaglig uddannelse og under oplæring (VET), mangler endnu mere. Derfor vil Kommissionen:

 • promovere sproglig uddannelse gennem relevante samfundsprogrammer,
 • samle og udbrede bedste praksis om sproguddannelse og indlæring blandt medlemsstaterne.

Medlemsstaterne inviteres også til at fremme sproglæring ved:

 • at tilbyde muligheder for at lære landets sprog samt to andre sprog,
 • at levere et bredt udbud af sprog, som der kan vælges mellem,
 • at forbedre uddannelsen af de personer, som er involveret i sproguddannelse,
 • at støtte sproglærernes mobilitet.

Medierne, nye teknologier og oversættelse

EU’s forskellige sprog og kulturer kan blive bragt tættere på befolkningen via medierne, nye teknologier og oversættelsesservicer. Disse kan både reducere og krydse de sprogbarrierer, som befolkningen, virksomheder og nationale administrationer oplever. Som en følge deraf bliver medlemsstaterne opfordret til at samarbejde med interessenterne og medierne samt til at fostre udviklingen og ibrugtagelsen af nye teknologier. Samtidig ønsker Kommissionen at:

 • opmuntre til brug af undertekster og fremme cirkulationen af europæiske arbejder,
 • støtte projekter, der involverer sprog og kommunikationsteknologier,
 • afholde en konference om oversættelses rolle i den interkulturelle dialog,
 • støtte administrativt samarbejde på tværs af grænser.

Flersprogethedens eksterne dimension

Med hensyn til interkulturel dialog er flersprogethed særdeles vigtigt for EU’s eksterne forbindelser. Potentialet for de europæiske sprog, der tales i tredjelande, bør realiseres helt gennem promovering af uddannelse og læring af disse sprog. Samtidig er det vigtigt at fremme undervisning og indlæring af ikke-europæiske sprog i EU. Kommissionen vil derfor:

 • samarbejde med tredjelande om flersprogethed,
 • fremme europæiske sprog i tredjelande.

Ligeledes tilskyndes medlemsstaterne til at udvikle deres samarbejde med relevante institutter for også at fremme europæiske sprog i tredjelande.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets resolution af 21. november 2008 om en europæisk strategi for flersprogethed [Den Europæiske Unions Tidende C 320 af 16.12.2008].
Med denne resolution opfordrer Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme:

 • flersprogetheden for at styrke den sociale sammenhængskraft, interkulturel dialog og den europæiske opbygning,
 • livslang sprogindlæring særligt blandt unge og sprogundervisere,
 • flersprogetheden som et aktiv for den europæiske økonomis konkurrenceevne og for de europæiske borgeres mobilitet og beskæftigelsesegnethed,
 • den sproglige mangfoldighed og interkulturelle dialog ved at styrke støtten til oversættelse for at fremme udvekslingen af værker og udbredelsen af idéer og viden i Europa og i resten af verden,
 • EU-sprogene i hele verden.

Derudover opfordrer Rådet Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i ovenstående, vedtage foranstaltninger, hvor der tages behørigt hensyn til borgernes og institutionernes sproglige behov, samt med mellemrum at gøre status over sprogkundskaberne i Europa.

Seneste ajourføring: 06.08.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top