RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mnohojazyčnost – přínos a závazek

Mnohojazyčnost je hodnota pro mezikulturní dialog, sociální soudržnost a prosperitu. Hraje důležitou roli v celoživotním učení, sdělovacích prostředcích a informačních technologiích, jakož i ve vnějších vztazích EU. Toto sdělení ukazuje, jak Komise usiluje o prosazení jazykové politiky pro lepší realizaci potenciálu mnohojazyčnosti v Evropě.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. září 2008 – Mnohojazyčnost: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. září 2008 – Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (KOM(2008) 566 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení vyjadřuje přínos a hodnotu jazykové rozmanitosti v Evropské unii (EU). Představuje kroky, které by měly být podniknuty pro zajištění toho, aby mnohojazyčnost byla začleněna za účelem sociální soudržnosti a prosperity do všech nezbytných proudů politiky. Cíl „komunikace v mateřském jazyce plus ve dvou dalších“ tvoří základ těchto opatření.

Mnohojazyčnost jako základ dialogu mezi kulturami a sociální soudržnosti

Jazyk hraje důležitou úlohu v procesu začlenění nerodilých mluvčí do společností členských států. Proto by mělo být podporováno ovládnutí jazyka hostitelské země. Současně by měly být nevyužité jazykové zdroje v naší společnosti (různé mateřské jazyky a další jazyky, jimiž se hovoří v domácích, lokálních a sousedských prostředích) hodnoceny mnohem více, například rozvojem osobního adoptivního jazyka.

V zájmu usnadnění přístupu turistů, zahraničních pracovníků nebo studentů a přistěhovalců s omezenou znalostí národního jazyka k službám by měly být základní informace zpřístupněny v různých jazycích. Například pro přeshraniční služby se očekává, že členské státy vytvoří mnohojazyčná jednotná kontaktní místa (podle směrnice o službách). Mezitím má Komise v úmyslu přinést mnohojazyčnost blíže k občanům a:

 • ukázat důležitost jazykového učení a jazykové rozmanitosti v kampaních na zvýšení povědomí;
 • hodnotit jazykové schopnosti občanů prostřednictvím jazykových ukazatelů a průzkumů Eurobarometru;
 • rozvíjet profese tlumočníků a překladatelů v právní oblasti a zlepšovat přístup ke spravedlnosti.

Mnohojazyčnost k prosperitě

Mnohojazyčná pracovní síla je nespornou výhodou, která by evropským společnostem dala konkurenční výhodu, a podpořila by tak prosperitu. V důsledku toho se společnostem doporučuje, aby více investovali do jazykových a mezikulturních dovedností. Z pohledu občanů zvládnutí několika jazyků zvyšuje zaměstnatelnost a umožňuje jim vybrat si z většího počtu pracovních nabídek. Za tímto účelem by měly členské státy rozvíjet učení a uznávání jazykových dovedností mimo formální vzdělávací systémy. Současně je záměrem Komise:

 • zlepšit mobilitu studentů a pracovníků;
 • sdělit výsledky studie o jazykových znalostech, kreativitě a inovacích;
 • poskytovat platformu, kde by si příslušné zúčastněné strany mohly vyměňovat osvědčené postupy.

Celoživotní učení

Členské státy jsou stále daleko od realizace výše uvedeného cíle „mateřský jazyk plus dva další jazyky“. Ačkoli z pokroku směrem k tomuto cíli mají prospěch obvykle studenti v rámci všeobecného vzdělávání, tato příležitost v mnoha členských státech stále chybí. Příležitosti poskytované osobám v rámci odborného vzdělávání a přípravy jsou dokonce ještě omezenější. Komise tak bude:

 • podporovat výuku jazyků příslušnými programy Společenství;
 • shromažďovat a šířit osvědčené postupy při jazykovém učení a výuce jazyků mezi členskými státy.

Členské státy jsou též vybízeny, aby jazykové učení podporovaly tím, že budou:

 • nabízet příležitosti k učení národního jazyka plus dvou dalších jazyků;
 • poskytovat na výběr širokou nabídku jazyků;
 • zlepšovat odbornou přípravu osob zapojených do výuky jazyků;
 • podporovat mobilitu učitelů jazyků.

Média, nové technologie a překlady

Různé jazyky a kultury EU mohou být občanům přibližovány prostřednictvím médií, nových technologií a překladatelských služeb. Ty mohou jak zmenšit, tak překonávat jazykové překážky, na které občané, společnosti i vnitrostátní správní orgány narážejí. V důsledku toho jsou členské státy vybízeny, aby spolupracovaly se zúčastněnými subjekty a médii a aby podporovaly vývoj a přijímání nových technologií. Současně má Komise v úmyslu:

 • podporovat používání filmových titulků a podporovat šíření evropských děl;
 • podporovat projekty zahrnující jazykové a komunikační technologie;
 • uspořádat konferenci o úloze překladu v dialogu mezi kulturami;
 • podporovat přeshraniční správní spolupráci.

Vnější rozměr mnohojazyčnosti

Z hlediska mezikulturního dialogu je mnohojazyčnost obzvláště významná pro vnější vztahy EU. Prostřednictvím podpory výuky a učení evropských jazyků, kterými se hovoří ve třetích zemích, by měl být plně využit potenciál těchto jazyků. Současně je důležité prosazovat výuku a učení neevropských jazyků v EU. Za tímto účelem Komise bude:

 • spolupracovat se třetími zeměmi v oblasti mnohojazyčnosti;
 • prosazovat evropské jazyky ve třetích zemích.

Podobně se členské státy vyzývají, aby rozvíjely svou spolupráci s příslušnými orgány za účelem podpory evropských jazyků ve třetích zemích.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady ze dne 21. listopadu 2008 o evropské strategii pro mnohojazyčnost (Úř. věst. C 320 ze dne 16.12.2008).
Tímto usnesením Rada vyzývá členské státy a Komisi, aby prosazovaly:

 • mnohojazyčnost s cílem posílit sociální soudržnost, mezikulturní dialog a utváření Evropy;
 • celoživotní studium jazyků;
 • mnohojazyčnost jako důležitý faktor pro konkurenceschopnost evropského hospodářství a pro mobilitu a pracovní uplatnění obyvatel;
 • jazykovou rozmanitost a mezikulturní dialog další podporou určenou překladatelské činnosti s cílem podpořit šíření děl a myšlenek v Evropě i mimo ni;
 • jazyky EU po celém světě.

Kromě toho Rada vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy v souvislosti s výše uvedenými cíli, přijala opatření, která patřičně zohlední jazykové potřeby občanů a orgánů, pravidelně posuzovala situaci v souvislosti s jazykovými dovednostmi v Evropě.

Poslední aktualizace: 06.08.2009

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky