RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding

De aanbeveling stelt een nieuwe leidraad op om de lidstaten en de deelnemende landen te helpen bij het ontwikkelen, verbeteren, aansturen en beoordelen van de kwaliteit van hun beroepsonderwijs- en ‑opleidingsstelsels. Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging geeft een nieuwe impuls aan de transparantie, en aldus aan de mobiliteit, doordat het een uniform instrument biedt om werkwijzen in het kwaliteitsmanagement te ontwikkelen.

BESLUIT

Aanbeveling van 18 juni 2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en –opleiding [Publicatieblad C 155 van 8.7.2009].

SAMENVATTING

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging is een nieuw referentiemiddel dat instanties van de lidstaten zal helpen bij het aanmoedigen en controleren van verbeteringen van hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Kwaliteitsborging kan worden gebruikt als een systematische aanpak van de modernisatie van onderwijsstelsels, in het bijzonder door te zorgen voor verbetering van de doeltreffendheid van opleidingen. Daarom dient het te zorgen voor ondersteuning van elk beleidsinitiatief in beroepsonderwijs en -opleiding.

De lidstaten wordt gevraagd dit instrument op vrijwillige basis te ontwikkelen en te gebruiken. De belangrijkste gebruikers van het referentiekader zijn de nationale en regionale autoriteiten en de publieke en particuliere organen die zich bezighouden met de kwaliteitsborging en -verbetering in beroepsonderwijs en -opleiding.

Uitvoering

Als benchmark biedt het referentiekader methodologische elementen die de lidstaten zullen helpen op duidelijke, consistente wijze vast te stellen of de acties ter verbetering van de kwaliteit van hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding zijn uitgevoerd en of een evaluatie nodig is.

Concreet is de methodologie van het referentiekader gebaseerd op:

  • een cyclus van vier fasen (planning, uitvoering, beoordeling en herziening) beschreven voor stelsels en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding;
  • kwaliteitscriteria en indicatieve descriptoren voor elke fase van de cyclus (bijlage I);
  • gemeenschappelijke indicatoren voor de evaluatie van doelen, methodes, processen en opleidingsresultaten. Bepaalde indicatoren moeten gebaseerd zijn op statistische gegevens, andere zijn kwalitatief van aard (bijlage II).

De aanbeveling legt het accent op een cultuur van kwaliteitsverbetering en verantwoordingsplicht op alle niveaus, d.w.z. op het niveau van de stelsels van beroepsonderwijs- en ‑opleiding, het niveau van de aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en het niveau van kwalificatietoekenning. In het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding neemt stelselmatige zelfbeoordeling een bijzondere plaats in. Het omvat een combinatie van interne en externe evaluatiemechanismen die door de lidstaten moeten worden vastgesteld. Die aanpak levert feedback over de geboekte vooruitgang op.

Vertrekkend van het referentiekader, dienen de lidstaten benaderingswijzen te ontwikkelen voor de verbetering van hun nationale kwaliteitsborgingssystemen, uiterlijk tegen 18 juni 2011. Alle relevante belanghebbenden moeten aan dit voorbereidende werk deelnemen.

Europees netwerk voor kwaliteitsborging

In de aanbeveling worden de lidstaten aangemoedigd om actief deel te nemen aan het Europees netwerk voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding, dat als uitgangspunt kan dienen om de gemeenschappelijke beginselen en instrumenten voor kwaliteitsverbetering in beroepsonderwijs en -opleiding op nationaal, regionaal en lokaal niveau verder te ontwikkelen.

De aanbeveling moedigt de lidstaten ook aan om een nationaal referentiepunt voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding aan te wijzen en de bevoegde instanties samen te brengen en alle relevante belanghebbenden op nationaal en regionaal niveau in te schakelen. Deze referentiepunten zullen de actieve en concrete ontwikkeling van het referentiekader op nationaal niveau stimuleren, de zelfevaluatie van de lidstaat en de activiteiten van het netwerk ondersteunen, en de relevante informatie verspreiden onder alle belanghebbenden.

Context

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding maakt deel uit van een reeks Europese initiatieven die de mobiliteit stimuleren. Het zal de uitvoering van het Europees kwalificatiekader en van het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) ondersteunen.

De aanbeveling komt tegemoet aan de resoluties van de Europese Raad van Barcelona van 2002, die zich als doel heeft gesteld dat de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels tegen 2010 uitgroeien tot een benchmark voor de wereld. Het sluit ook aan op het Kopenhagenproces met betrekking tot de hernieuwde samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

 
Laatste wijziging: 15.01.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven