RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys

Suosituksella perustetaan uusi viitekehys, joka auttaa jäsenvaltioita ja muita osallistuvia valtioita kehittämään, parantamaan, ohjaamaan ja arvioimaan omien ammatillisten koulutusjärjestelmiensä laatua. Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys antaa uusia virikkeitä avoimuudelle ja siten myös liikkuvuudelle tarjoamalla yhteisen välineen laadunhallintakäytäntöjen kehittämiseen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta [EUVL C 155, 8.7.2009].

TIIVISTELMÄ

Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys on uusi väline, jolla jäsenvaltioiden viranomaisia autetaan edistämään ja seuraamaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiensä parantamista.

Laadunvarmistusta voidaan käyttää järjestelmällisenä lähestymistapana koulutusjärjestelmien uudistamiseen, erityisesti lisäämällä koulutuksen tehokkuutta. Siksi sen olisi tuettava kaikkia ammatillisen koulutuksen alalla tehtäviä poliittisia aloitteita.

Jäsenvaltioita kehotetaan kehittämään ja käyttämään tätä välinettä vapaaehtoiselta pohjalta. Viitekehyksen ensisijaisia käyttäjiä ovat kansalliset ja alueelliset viranomaiset sekä julkiset ja yksityiset elimet, joiden tehtävänä on ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja parantaminen.

Täytäntöönpano

Viitekehys tarjoaa menetelmällisiä osatekijöitä, jotka auttavat jäsenvaltioita arvioimaan selkeällä ja johdonmukaisella tavalla, onko niiden ammatillisessa koulutuksessa toteutettu tarvittavat laadunparantamistoimet ja onko niitä tarpeen tarkistaa.

Viitekehyksessä ehdotettu menetelmä perustuu seuraaviin osatekijöihin:

  • nelivaiheinen sykli (suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistaminen), joka on kuvattu ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja järjestäjiä silmällä pitäen
  • syklin kutakin vaihetta koskevat laatuvaatimukset ja ohjeelliset kuvaajat (liite I)
  • yhteiset indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen tavoitteita, menetelmiä, prosesseja ja tuloksia. Tiettyjen indikaattoreiden on perustuttava tilastotietoihin, toiset ovat luonteeltaan laadullisia (liite II).

Suosituksessa korostetaan laadun parantamisen kulttuuria ja vastuullisuutta kaikilla tasoilla, toisin sanoen ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja järjestäjien sekä tutkintojen myöntämisen tasolla. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä järjestelmällistä itsearviointia pidetään hyvin tärkeänä. Se käsittääsisäisiä ja ulkoisia arviointimekanismeja, jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. Tällaisen ohjauksen avulla saadaan palautetta saavutetusta edistyksestä.

Jäsenvaltioiden olisi viitekehystä apuna käyttäen kehitettävä 18. kesäkuuta 2011 mennessä lähestymistapoja kansallisten laadunvarmistusjärjestelmiensä parantamiseksi. Kaikkien asianomaisten sidosryhmien olisi oltava mukana näissä kehittämistoimissa.

Eurooppalainen laadunvarmistusverkosto

Suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen laadunvarmistusverkostoon ja jatkamaan sen avulla yhteisten periaatteiden ja työkalujen kehittämistä, jotta ammatillisen koulutuksen laatua voidaan parantaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita myös nimeämään ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen kansalliset yhteyspisteet, jotta alalla toimivat elimet voidaan koota yhteen ja kaikki asianomaiset kansalliset ja alueelliset sidosryhmät saadaan mukaan. Yhteyspisteet edistävät viitekehyksen dynaamista ja käytännön kehitystyötä kansallisella tasolla, tukevat jäsenvaltioiden itsearviointia ja verkoston toimintaa sekä jakavat asianomaisille sidosryhmille asiaan liittyvää tietoa.

Tausta

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys kuuluu liikkuvuutta edistäviin eurooppalaisiin aloitteisiin. Sillä edistetään eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toteuttamista.

Suositukset on laadittu vuonna 2002 kokoontuneen Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Niissä asetettiin tavoitteeksi, että eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä tulee maailmanlaajuisia esikuvia vuoteen 2010 mennessä. Ehdotus on myös osa Kööpenhaminan prosessia, joka tähtää yhteistyön vauhdittamiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Viimeisin päivitys 15.01.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun