RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse for EUD

Henstillingen fastlægger et nyt referenceinstrument for at hjælpe medlemsstaterne og de deltagende lande med at udvikle, forbedre, styre og evaluere kvaliteten af deres erhvervsuddannelsessystemer. Den europæisk referenceramme for kvalitetssikring skaber gensidig tillid, og dermed mobilitet, ved at tilbyde et fælles instrument til udvikling af kvalitetsstyringspraksis.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse [Den Europæiske Unions Tidende C 155 af 8.7.2009].

RESUMÉ

Den europæiske referenceramme for kvalitetssikrikring er et nyt referenceinstrument, der hjælper medlemsstaterne med at fremme og overvåge forbedringen af deres erhvervsuddannelsessystemer.

Kvalitetssikring kan anvendes som en systematisk tilgang til modernisering af uddannelssesystemer, særligt ved at forbedre uddannelsernes effektivitet. Det bør derfor understøtte alle initiativer inden for erhvervsuddannelserne (EUD).

Medlemsstaterne opfordres til at videreudvikle og anvende instrumentet på frivillig basis. De vigtigste brugere af referencerammen vil være nationale og regionale myndigheder såvel som offentlige og private organer med ansvar for kvalitetssikring og –forbedring af erhvervsuddannelsessystemer.

Gennemførelse

Som referenceinstrument leverer referencerammen en metode, som vil understøtte medlemsstaterne i at foretage en klar og sammenhængende evaluering, forudsat at de nødvendige foranstaltninger for kvalitetsforbedringen af erhvervsuddannelsessystemerne er blevet gennemført, og forudsat at en revision er nødvendig.

Konkret bygger den i forbindelse med referencerammen foreslåede metode på:

  • en cyklus bestående af fire faser(planlægning, gennemførelse, evaluering/vurdering og revision) beregnet til erhvervsuddannelsesinstitutioner/-systemer
  • kvalitetskriterier og indikative deskriptorer til hver fase i cyklussen (bilag I)
  • fælles indikatorer, der gør en evaluering af mål, metoder, processer og resultater af erhvervsuddannelse mulig. Visse indikatorer skal baseres på statistiske oplysninger, andre på kvalitative data (bilag II).

Denne henstilling sætter fokus på en kvalitetsforbedringskultur og på ansvarlighed på alle niveauer, dvs. erhvervsuddannelsessystemer, erhvervsuddanelsesinstitutioner og andre kvalifikationsgivende niveauer. Referencerammen fokuserer på systematisk selvevaluering. Den omfatter interne og eksterne evalueringsmekanismer, som defineres af medlemsstaterne. Denne håndtering gør feedback mulig med hensyn til opnåede mål.

Medlemsstaterne skal, på basis af, referencerammen udvikle metoder til forbedring af deres nationale kvalitetsikringssystemer inden den 18. juni 2011. Alle berørte parter skal inddrages i dette udviklingsarbejde.

Europæisk netværk for kvalitetssikring

Henstillingen tilskynder medlemsstaterne til at deltage aktivt i det europæiske netværk for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse ved at tage dette som et grundlag for videreudviklingen af fælles principper og redskaber til kvalitetsforbedring af erhvervsuddannelserne på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Henstillingen tilskynder ligeledes medlemsstaterne til at oprette nationalereferencepunkter for kvalitetssikring af erhvervsudannelse, for at samle relevante organer og inddragealle berørte parter på nationalt og regionalt plan. Disse referencepunkter fremmer den dynamiske og konkrete udvikling af referencerammen på nationalt plan, understøtter medlemsstaternes selvevaluering og netværkets aktioner, og de videregiver de relevante oplysninger til alle berørte parter.

Kontekst

Den europæiske referenceramme for EUD indgår i en række europæiske initiativer, der skal fremme mobilitet. Den skal fremme gennemførelse af den europæiske referenceramme for kvalifikationer og af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET).

Denne henstilling stemmer overens med resolutionerne fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002, hvor målet blev fastsat at gøre Europas systemer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse til en kvalitetsreference på verdensplan inden 2010. Det indgår ligeledes i Københavnprocessen med henblik på at sætte ny gang i samarbejdet om erhvervsuddannelse.

 
Seneste ajourføring: 15.01.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top