RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Opettajankoulutuksen laadun parantaminen

Tässä tiedonannossa arvioidaan opettajien koulutuksen nykytilannetta Euroopan unionissa (EU) ja esitetään pohdittavaksi näkökohtia, joilla sitä voitaisiin parantaa. Tavoitteena on taata laadukas opetus, joka pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin ja joka on tietoyhteiskunnan tarpeiden mukainen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 3. elokuuta 2007, "Opettajankoulutuksen laadun parantaminen" [KOM(2007) 392 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Opetuksen laatu on avaintekijä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kasvua ja taloudellista kilpailukykyä koskevien Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa.

Opettajakunnan on pystyttävä takaamaan laadukas opetuksen taso, jotta EU:n kansalaiset pystyvät hankkimaan tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat kansalaisina ja työntekijöinä.

Tarvittavat taidot

Investoinnit opettajien täydennyskoulutukseen ja kehittämiseen ovat riittämättömät. Koulutuksen vähimmäismäärä ei yhdessäkään jäsenvaltiossa ylitä viittä päivää vuodessa. Vaikka opettajien täydennyskoulutus on pakollista yhdessätoista jäsenvaltiossa, opettajien osallistumisaste näihin koulutuksiin on liian matala, mikä merkitsee sitä, että opettajakunnan ammattitaitojen kehittäminen ei ole riittävällä tasolla.

EU:n nykyiset opettajankoulutusjärjestelmät eivät edistä uusien opetustaitojen hankkimista, joita koulutuksessa ja yleisesti yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset edellyttäisivät.

Sen lisäksi, että opettajien on annettava oppilaille perustiedot, heidän tulee myös erityisesti:

 • tunnistaa kunkin oppijan erityistarpeet
 • tukea nuorten itsenäistä elinikäistä oppimista
 • auttaa nuoria hankkimaan avaintaidot
 • mukauttaa opetus monikulttuuriseen ympäristöön sopivaksi
 • käyttää uutta teknologiaa.

Yhteiset toimintapuitteet

Koska opettajan ammatissa on yhteisiä ominaisuuksia koko EU:ssa, tulisi tiettyjen periaatteiden mukaisesti omaksua yhteinen näkemys siitä, minkätyyppisiä taitoja opettajilta edellytetään.

Komissio ehdottaa jäsenvaltioille yhdennettyjä suuntaviivoja laadittaessa toimia, joiden tarkoituksena on:

 • tarjota opettajille sekä korkealuokkaista peruskoulutusta että johdonmukaista täydennyskoulutusta riittävin resurssein
 • varmistaa, että opettajilla on ainetietämys, asenteet ja opetustaidot, joita he tarvitsevat voidakseen auttaa nuoria hyödyntämään kaikki mahdollisuutensa
 • tukea opettajan ammatin asemaa ja tunnustamista
 • luoda opettajankoulutusohjelmia niin ylempinä korkeakoulututkintoina kuin tohtorintutkintoina (kuin myös alempina korkeakoulututkintoina)
 • edistää toimintakulttuuria, jossa painotetaan pohtivaa työotetta ja tutkimusta osana opettajan ammatin harjoittamista
 • tutkia mahdollisuutta, että opetusvirkaan vaadittaisiin korkeampaa pätevyystasoa ja käytännön kokemusta

Tukeakseen jäsenvaltioita opettajakoulutuksen uudistamisessa komissio ehdottaa seuraavia toimia:

 • varmistetaan, että toimintasuunnitelmilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa opettajankoulutuksen toimintaa ja sisältöä
 • kehitetään alan indikaattoreita
 • osallistutaan uuden tietämyksen luomiseen ja levittämiseen opettamisen ja opettajankoulutuksen alalla

Komissio aikoo tarkastella opettajankoulutuksen laadun kehitystä Koulutus 2010 -työohjelman puitteissa.

Tausta

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmalla (2007-2013) edistetään opettajien liikkuvuutta (Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmat) ja tuetaan opettajankoulutuslaitosten välisiä yhteistyöhankkeita.

 
Viimeisin päivitys 10.01.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun