RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Onderhavige verordening markeert de oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Ze bevat een beschrijving van zowel de taken als de organisatorische, juridische en begrotingsaspecten van het EIT.

BESLUIT

Verordening (CE) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2008 betreffende de oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie.

SAMENVATTING

De oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) vormt opnieuw een mijlpaal in de kenniseconomie van de Europese Unie.

Concreet moet de oprichting van het EIT volgende doelstellingen mogelijk maken:

 • wegwerken van de versnippering in de Europese kennissector;
 • oprichten van nieuwe referentiemodellen op topniveau;
 • integreren van de dimensie „economie” en „innovatie” in onderzoek en onderwijs;
 • de kloof dichten op het vlak van innovatie *.

Samengevat moet het EIT de drie elementen behorende tot de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en innovatie) met elkaar verenigen door enerzijds betere spelers en grotere talenten aan te trekken en anderzijds de talrijke netwerken verder te ontwikkelen.

Doelstelling en taken

Het EIT is een orgaan dat zich toespitst op onderwijs (het hoger onderwijs), onderzoek en innovatie. De belangrijkste ambitie van het instituut is het op elkaar afstemmen van de drie elementen van de kennisdriehoek om te komen tot een en dezelfde doelstelling: het opvoeren van de Europese economische groei en de concurrentiepositie door het verstevigen van de innovatiecapaciteiten van de EU en de lidstaten.

Door zijn structuur waarin deze 3 sectoren zullen vervat zitten, zal het Instituut fungeren als onderzoekscentrum. Enkel van de taken van het EIT zijn:

 • vaststellen van de prioritaire gebieden;
 • aanmoedigen van werkzaamheden die de integratie in de kennisdriehoek mogelijk maken;
 • als topinstelling streven naar een mondiaal niveau;
 • bewust maken van de mogelijke partnerorganisaties *;
 • zorgen voor complementariteit en synergie tussen de EIT-activiteiten en andere communautaire programma's.
 • op prioritaire gebieden kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's - zie hieronder) selecteren, aanwijzen en coördineren.
 • financiële middelen aantrekken uit de publieke en particuliere sector en deze beheren;
 • de erkenning in de lidstaten van graden en diploma's van het EIT;

Het EIT krijgt de bevoegdheid om een stichting op te richten (de „EIT-stichting”) die als doel heeft de werkzaamheden van het EIT te bevorderen en te steunen.

Werking

Het EIT wordt beschouwd als een autonoom orgaan. Deze eigenschap uit zich op het vlak van beheer, selectieprocedures, toezicht, evaluatie en financiering.

De werkwijze van het EIT moet aansluiten op de maatregelen, beleidslijnen en initiatieven die uitgevoerd worden zowel op het niveau van de Gemeenschap als op nationaal en intergouvernementeel niveau binnen de diverse actiegebieden.

Structuur en governance

Wat structuur en governance betreft, bestaat het EIT uit:

 • een raad van bestuur;
 • een uitvoerend comité;
 • een directeur;
 • een functie inzake interne audit;
 • KIG's, geïntegreerde partnerschappen (die afkomstig kunnen zijn uit derde landen), bestaande uit teams die gerekruteerd werden door universiteiten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

De raad van bestuur moet bestaan uit leden met een toonaangevende staat van dienst, afkomstig uit het hoger onderwijs of uit wetenschappelijke of economische kringen. Belangrijkste taken van de raad van bestuur:

 • sturen van de werkzaamheden van het EIT;
 • selecteren, toewijzen en evalueren van de KIG's;
 • bepalen van de prioritaire strategieën en de belangrijkste thematische gebieden waarin het EIT zal tussenkomen.

Het uitvoerend comité houdt toezicht op het functioneren van het EIT en neemt de beslissingen die noodzakelijk zijn tussen de vergaderingen van de raad.

De directeur is ten overstaan van de raad van bestuur verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer van het instituut dat hij in rechte vertegenwoordigt.

De interne audit adviseert de raad van bestuur en de directeur over het financiële en administratieve beheer van het EIT, over de wijze waarop de financiële banden met de KIG's worden georganiseerd en over ieder ander onderwerp waarvoor advies wordt gevraagd door de raad van bestuur.

De voornaamste taken van de KIG's zijn:

 • innovatiewerkzaamheden en investeringen uitwerken die gericht zijn op onderzoek en onderwijs binnen interdisciplinaire gebieden waarvan zij de verspreiding en toepassing van de resultaten zullen stimuleren;
 • grensverleggend onderzoekswerk verrichten op gebieden die economische en maatschappelijk van groot belang zijn in de EU en daadwerkelijke innovatiecapaciteit bezitten;
 • organiseren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten;
 • goede praktijken verspreiden op het vlak van governance en samenwerking.

Deze gemeenschappen zullen bestaan uit departementen en samenwerkingsteams afkomstig uit universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven. Ze kunnen onderling gebruik maken van diverse middelen zoals infrastructuur, personeel en publieke en private financiering. Deze middelen worden aangewend om een kritische massa van topniveau op te richten die bereid is uitmuntendheid inzake onderwijs, onderzoek en innovatie binnen het eigen kennisgebied met elkaar de delen. Ondanks de geografische spreiding van de diverse KIG's zal elke gemeenschap werken als een deel van het geheel. Bovendien zullen zij een maximale autonomie en flexibiliteit bezitten op het vlak van hun interne organisatie en het beheer van hun middelen. Deze gemeenschappen worden door het EIT geselecteerd via een prestatiegerichte procedure en moeten verantwoording afleggen aan het instituut. Naast de samenwerking met het EIT moeten de KIG's hen ook middelen leveren zoals infrastructuur, personeel en uitrustingen.

De selectie van een KIG wordt bepaald door verschillende criteria die zowel betrekking hebben op de potentiële technologische- en innovatiecapaciteit, als de financiering en de beheers- en werkingseigenschappen.

De tekst voorziet eveneens de mogelijkheid voor de Commissie om waarnemers te benoemen. Deze laatste zouden aan de bijeenkomsten van de drie raden van het EIT kunnen deelnemen.

In de bijlage van onderhavige verordening wordt meer uitleg gegeven over de organen van het EIT.

Graden en diploma's

Om van het EIT een „sterk merk” te maken en het instituut een identiteit, faam en zichtbaarheid te geven, worden de deelnemende instellingen van hoger onderwijs aangemoedigd om gezamenlijke of meervoudige graden en diploma's uit te reiken die het geïntegreerde karakter van de KIG's weergeven.

Conform artikelen 149 en 150 van het EU-Verdrag, moeten de lidstaten de erkenning van graden en diploma's van het EIT bevorderen.

Statuut

Het EIT is een orgaan van de Gemeenschap met rechtspersoonlijkheid. Het geniet de voorrechten en immuniteit die van toepassing zijn voor de Europese Gemeenschappen.

De verantwoordelijkheid voor het nakomen van zijn verplichtingen berust uitsluitend bij het EIT. Het Hof van Justitie is bevoegd voor geschillen.

Zetel

Conform Besluit 2008/634/CE bevindt de zetel van het EIT zich in Boedapest.

Financiële aspecten

De middelen van het EIT bestaan uit:

 • begrotingsbijdragen van de Europese Unie;
 • bij wet voorgeschreven of vrijwillige bijdragen van de deelnemende landen, derde landen of overheidsinstanties daarvan;
 • bijdragen van ondernemingen of particuliere organisaties;
 • testamenten, schenkingen en bijdragen van personen, instellingen, stichtingen of andere nationale organen;
 • inkomsten van het EIT;
 • inkomsten uit eigen werkzaamheden van de KIG's en royalty's (intellectuele eigendomsrechten);
 • bijdragen van internationale instellingen of organen;
 • inkomsten uit de resultaten van de eigen werkzaamheden van het EIT of dotatiekapitaal;
 • leningen en bijdragen van de Europese Investeringsbank.

Het startbudget van het instituut voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2013 bedraagt 308,7 miljoen euro.

De uitgaven van het EIT omvatten personele, administratieve, infrastructurele en operationele kosten.

Algemene aspecten

Het EIT voert zijn werkzaamheden uit in volledige onafhankelijkheid en in samenhang met de andere acties, beleidslijnen, initiatieven en instrumenten die door de verschillende bevoegdheidsniveaus werden voorzien.

Het EIT handelt volgens de beginselen van de intellectuele eigendom en de transparantie.

Het EIT stelt een actieprogramma op dat loopt over drie jaar en gebaseerd is op een strategische innovatieagenda (SIA);*, waarin zowel de belangrijkste initiatieven en prioriteiten als een raming van de behoeften en financiële middelen worden opgenomen. Elk jaar wordt eveneens een evaluatierapport opgemaakt. Deze twee documenten worden bekendgemaakt.

Het EIT zorgt voor een doorlopende monitoring die gepaard gaat met periodieke onafhankelijke evaluaties.

Uiterlijk in juni 2011 en elke vijf jaar na de inwerkingtreding van een nieuw financieel kader publiceert de Commissie een evaluatierapport van het EIT.

Context

De laatste jaren werden, echter zonder reëel succes, zowel door de EU als door de lidstaten, verschillende initiatieven genomen op het vlak van onderwijs, onderzoek en innovatie, om enerzijds hun relaties te bevorderen en anderzijds hun bijdrage tot de economische groei, de werkgelegenheid, en de maatschappelijke samenhang te stimuleren.

Daarom heeft de Commissie in het voorjaarsrapport van 2005 de oprichting voorgesteld van een „Europees Instituut voor Technologie”, als belangrijke bijdrage aan de groei en de concurrentiepositie van de Europese Gemeenschap.

Belangrijkste begrippen
 • Innovatie: het proces - en bijhorende resultaten - waarin als reactie op een maatschappelijke of economische behoefte nieuwe ideeën ontstaan waaruit zich nieuwe producten, vormen van dienstverlening of bedrijfsmodellen ontwikkelen die met succes op een bestaande markt worden gelanceerd of tot het ontstaan van nieuwe markten kunnen leiden.
 • Partnerorganisatie: elke organisatie die deel uitmaakt van een specifiek KIG, zoals bijvoorbeeld universiteiten, onderzoekscentra, publieke of private ondernemingen, financiële instellingen, regionale en lokale overheden of stichtingen.
 • Strategische innovatieagenda (SIA): een beleidsdocument met de gebieden waarop het EIT in de toekomst bij voorrang initiatieven zal nemen, waaronder een overzicht van de geplande activiteiten inzake hoger onderwijs, onderzoek en innovatie voor de volgende zeven jaar.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 294/2008 29.4.2008 - PB L 97 van 9.4.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2008/634/CE genomen als gemeenschappelijk akkoord door de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten op 18 juni 2008 waarbij de zetel van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) werd bepaald [Publicatieblad] L 206 du 2.8.2008.

Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad van 8 juni 2006 „Verdere maatregelen voor de oprichting van een Europees Technologie-Instituut” [COM(2006) 276 definitief - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie op 22 februari 2006 „Implementatie van het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid: oprichting van een Europees Technologie-Instituut als vlaggenschip voor kennis” [COM(2006) 77 definitief - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
Deze twee mededelingen geven primair gestalte aan het idee voor het Europees Technologie-Instituut dat in 2005 door de Europese Commissie werd gelanceerd. Ze omschrijven de te volgen stappen die noodzakelijk zijn voor de oprichting en de werkwijze op het vlak van structuur en financiering. De diverse voordelen die een dergelijk initiatief inhoudt, zowel voor de belanghebbenden als voor het „Europa van de kennis” worden erin beklemtoond.

Laatste wijziging: 29.09.2008

Zie ook

 • Bijkomende informatie op officiële website van het EIT (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven