RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Asetuksessa säädetään Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) perustamisesta. Asetukseen on kirjattu sekä instituutin tehtävät että siihen liittyvät organisatoriset, oikeudelliset ja talousarviota koskevat seikat.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) ottaa innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) perustamisella jälleen askeleen kohti osaamistaloutta.

Käytännössä innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisella voidaan

 • poistaa osaamiseen perustuvien alojen hajanaisuutta EU:ssa
 • kehittää uusia huippuosaamiseen perustuvia vertailumalleja
 • integroida elinkeinoelämän ja innovoinnin ulottuvuus tutkimukseen ja koulutukseen
 • kuroa umpeen eroja innovaatiotoiminnassa *.

Toisin sanoen EIT:n tarkoituksena on mahdollistaa osaamiskolmion elementtien (koulutus, tutkimus ja innovaatio) yhdistäminen houkuttelemalla parhaimpia toimijoita ja kykyjä sekä kehittämällä lukuisia verkostojaan.

Tavoitteet ja tehtävät

EIT on elin, joka keskittyy koulutukseen (korkea-asteen koulutus), tutkimukseen ja innovaatioihin. Sillä pyritään etenkin suuntaamaan osaamiskolmion elementit kohti yhtä ja samaa tavoitetta, joka on talouskasvun ja eurooppalaisen kilpailukyvyn vauhdittaminen EU:n ja sen jäsenvaltioiden innovaatiokapasiteettia vahvistamalla.

EIT:n rakenne nivoo yhteen edellä mainitut kolme alaa, ja sen on tarkoitus toimia huippuosaamisen keskuksena. Sen tehtäviin kuuluvat erityisesti

 • tärkeimpien alojen tunnistaminen
 • hyvien toimintatapojen levittämisen edistäminen osaamiskolmion integroimiseksi
 • kehittyminen maailmanluokan huippuosaamista edustavaksi laitokseksi
 • toimintansa tunnetuksi tekeminen mahdollisten kumppaniorganisaatioiden * parissa
 • sen ja yhteisön muiden ohjelmien välisen synergian ja keskinäisen täydentävyyden varmistaminen
 • osaamis- ja innovaatioyhteisöjen (katso jäljempänä) valinta, nimeäminen ja koordinointi prioriteettialoilla
 • tarvittavien varojen hankkiminen julkisista ja yksityisistä lähteistä ja niiden hallinnointi
 • EIT-tutkintojen tunnustamisen edistäminen jäsenvaltioissa.

EIT voi myös perustaa säätiön (”EIT-säätiö”) edistääkseen ja tukeakseen toimiaan.

Toiminta

EIT on suunniteltu riippumattomaksi elimeksi. Tämä piirre näkyy sen hallinnoinnissa, valintamenettelyissä, valvonnassa ja arvioinnissa sekä sen rahoituksessa.

EIT:n toimien on oltava yhdenmukaisia yhteisön, jäsenvaltioiden ja hallitustenvälisten toimien, politiikkojen ja aloitteiden kanssa sen eri toiminta-aloilla.

Rakenne ja hallinto

EIT koostuu rakenteellisesti ja hallinnollisesti seuraavista elimistä:

 • hallintoneuvosto
 • toimeenpanokomitea
 • johtaja
 • sisäinen tarkastustoimi
 • osaamis- ja innovaatioyhteisöt, integroidut yhteistyöryhmät (jotka voivat tulla kolmansista maista), jotka koostuvat yliopistojen, tutkimuselinten ja teollisuuden kokoon panemista ryhmistä.

Hallintoneuvosto koostuu korkea-asteen koulutuksen, tieteenalojen ja yritystoiminnan korkean tason jäsenistä. Sen päätehtäviä ovat

 • EIT:n toimien ohjaaminen
 • osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinta, nimeäminen ja arviointi
 • EIT:n strategisten painopistealueiden ja sen toiminnan pääaihealueiden määrittäminen.

Toimeenpanokomitea valvoo EIT:n hallintoa ja tekee päätökset hallintoneuvoston kokousten välillä.

Johtaja vastaa hallintoneuvostolle EIT:n rahoitus- ja muusta hallinnosta ja on EIT:n laillinen edustaja.

Sisäinen tarkastustoimi antaa hallintoneuvostolle sekä johtajalle neuvoja EIT:n rahoitus- ja muusta hallinnosta ja valvontarakenteista, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa muodostettavien rahoitusyhteyksien organisoinnista sekä hallintoneuvoston pyynnöstä muista seikoista.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen pääasiallinen tehtävä puolestaan on

 • toteuttaa innovaatiotoimintaa ja investointeja, jotka keskittyvät tutkimukseen ja koulutukseen monitieteellisillä aloilla sekä pyrkiä edistämään tulosten levittämistä ja hyödyntämistä
 • suorittaa huippututkimusta aloilla, joilla on suuri taloudellinen tai yhteiskunnallinen merkitys yhteisölle ja joilla on paljon innovaatiopotentiaalia
 • järjestää koulutustoimintaa
 • levittää parhaita hallinnon ja yhteistyön toimintamalleja.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt koostuvat korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja yritysten osastoista ja tiimeistä. Ne kokoavat yhteen erilaisia resursseja, kuten infrastruktuureja, henkilökuntaa ja sekä julkisia että yksityisiä varoja. Näillä resursseilla ne pyrkivät saavuttamaan korkeatasoisen kriittisen massan ja yhdistämään alansa huippuopetusta, -tutkimusta ja -innovointia. Vaikka fyysiset resurssit hajautetaankin maantieteellisesti, jokainen yhteisö toimii yhtenäisenä kokonaisuutena. Lisäksi ne saavat olla mahdollisimman riippumattomia ja joustavia sisäiseltä organisaatioltaan ja resurssiensa hallinnon osalta. EIT valitsee yhteisöt kilpailuun perustuvalla menettelyllä, ja ne vastaavat toiminnastaan EIT:lle. Yhteistoiminnan lisäksi yhteisöt tarjoavat EIT:lle resursseja (infrastruktuureja, henkilökuntaa, laitteita).

Osaamis- ja innovaatioyhteisön valinta perustuu useisiin kriteereihin, jotka koskevat sen teknologisia valmiuksia ja innovaatiopotentiaalia, sen rahoitusta sekä sen hallintoon ja toimintaan liittyviä ominaisuuksia.

Lisäksi asetuksessa annetaan komissiolle mahdollisuus nimittää tarkkailijoita. Tarkkailijat osallistuvat EIT:n elinten kokouksiin.

Asetuksen liitteessä on tarkempia tietoja EIT:n elimistä.

Tutkinnot

”EIT-tavaramerkin” sekä EIT:n identiteetin, maineen ja näkyvyyden vahvistamiseksi mukana olevia korkea-asteen oppilaitoksia kannustetaan myöntämään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen integroidun luonteen mukaisesti yhteisiä tai moninkertaisia tutkintoja.

Jäsenvaltioiden on EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan mukaisesti helpotettava EIT-tutkintojen tunnustamista.

Perussääntö

EIT on yhteisön elimenä oikeushenkilö, joka nauttii Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista.

EIT vastaa yksin velvoitteistaan. Oikeudellinen toimivalta riita-asioiden ratkaisussa on Euroopan unionin tuomioistuimella.

Toimipaikka

Päätöksen 2008/634/EY mukaisesti EIT:n toimipaikka on Budapest.

Rahoitusnäkökohdat

EIT:n varat muodostuvat seuraavista lähteistä:

 • EU:n talousarviosta myönnettävät rahoitusosuudet
 • osallistuvien valtioiden, kolmansien maiden tai niiden viranomaisten lakisääteisesti tai vapaaehtoisesti myöntämät rahoitusosuudet
 • yrityksiltä ja yksityisjärjestöiltä saadut lahjoitukset
 • testamenttilahjoitukset, lahjoitukset sekä yksityishenkilöiltä, instituutioilta, säätiöiltä tai muilta kansallisilta elimiltä saatava rahoitus
 • EIT:n omat tulot
 • osaamis- ja innovaatioyhteisön omasta toiminnasta sekä rojalteista (teollis- ja tekijänoikeudet) peräisin olevat tulot
 • kansainvälisten elinten tai instituutioiden myöntämät varat
 • EIT:n omasta toiminnasta ja sen tuloksista tai pääomalahjoituksista peräisin olevat tulot
 • Euroopan investointipankin myöntämät lainat tai varat.

Instituutin alkuperäiset rahoituspuitteet 1 päivästä tammikuuta 2008 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyväksi kaudeksi ovat 308,7 miljoonaa euroa.

EIT:n menoihin kuuluvat henkilöstöstä, hallinnosta, infrastruktuurista ja toiminnasta aiheutuvat kulut.

Yleiset näkökohdat

EIT harjoittaa toimintaansa riippumattomasti ja yhdenmukaisesti hallinnon eri tasoilla toteutettavan toiminnan, politiikan, aloitteiden ja välineiden kanssa.

EIT noudattaa tekijänoikeuksien ja avoimuuden periaatteita.

EIT hyväksyy kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan *, johon sisällytetään sen tärkeimmät periaatteet ja painopisteet sekä arvio rahoituksen tarpeesta ja sen lähteistä. Se hyväksyy myös joka vuosi arviointikertomuksen. Molemmat asiakirjat julkaistaan.

EIT:n toimia seurataan jatkuvasti ja niistä tehdään määräajoin riippumaton arviointi.

Komissio julkaisee EIT:tä koskevan arvioinnin kesäkuuhun 2011 mennessä ja aina viiden vuoden kuluttua uuden rahoituskehyksen voimaantulosta.

Taustaa

Niin Euroopan unioni (EU) kuin jäsenvaltiotkin ovat viime vuosina tehneet erilaisia aloitteita koulutuksen, tieteen ja innovoinnin alalla niiden suhteiden parantamiseksi sekä niiden talouskasvuun, työllisyyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvien vaikutusten kasvattamiseksi, mutta ilman merkittävää tulosta.

Siksi komissio ehdotti keväällä 2005 antamassaan kertomuksessa ”Euroopan teknologiainstituutin” perustamista, jolla voitaisiin vaikuttaa merkittävästi eurooppalaiseen kasvuun ja kilpailukykyyn.

Keskeiset termit
 • Innovaatio: se prosessi tuloksineen, jolla vastataan uusilla ideoilla yhteiskunnalliseen tai taloudelliseen kysyntään ja luodaan uusia tuotteita, palveluja tai liiketoiminta- ja organisaatiomalleja, jotka otetaan menestyksellisesti käyttöön olemassa olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät luomaan uusia markkinoita.
 • Kumppaniorganisaatio: osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenorganisaatiot, jotka voivat olla erityisesti korkea-asteen oppilaitoksia, tutkimusorganisaatioita, julkisia tai yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, alue- ja paikallisviranomaisia tai säätiöitä.
 • Strateginen innovaatio-ohjelma: toimintapoliittinen asiakirja, jossa hahmotellaan EIT:n prioriteettialat tulevia aloitteita varten ja johon sisältyy yleiskatsaus seitsemän vuoden aikajaksolle suunniteltuihin korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimiin.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 294/2008 29.4.2008 - EUVL L 97, 9.4.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

2008/634/CE: Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteysymmärryksessä tekemä päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toimipaikan sijainnista [EUVL L 206, 2.8.2008].

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2006, ”Euroopan teknologiainstituutti: perustamisvaiheen jatkotoimet” [KOM(2006) 276 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle, annettu 22 päivänä helmikuuta 2006, ”Uuden kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen – Euroopan teknologiainstituutti: tiennäyttäjä osaamiselle” [KOM(2006) 77 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Näillä tiedonannoilla pyritään konkretisoimaan Euroopan komission vuonna 2005 ilmaisema idea Euroopan teknologiainstituutista (EIT). Tiedonannoissa kuvataan menettely instituutin perustamiseksi ja sen rakenteen ja rahoituksen tarjoamat toimintamahdollisuudet. Lisäksi painotetaan aloitteesta mahdollisesti koituvia erilaisia hyötyjä niin osallistujille kuin myös ”tietojen ja taitojen Euroopalle”.

Viimeisin päivitys 29.09.2008

Katso myös

 • Lisätietoja saa EIT:n viralliselta sivustolta (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun