RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Denne forordning markerer oprettelsen af Det Europæiske Institut for innovation og Teknologi (EIT). Heri beskrives dets opgaver såvel som de organisatoriske, retlige og budgetmæssige forhold.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi.

RESUMÉ

Med oprettelsen af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) begiver Den Europæiske Union (EU) sig ud på endnu en etape af vejen mod en videnbaseret økonomi.

Mere præcist, så skal oprettelsen af EIT gøre det muligt at:

 • udjævne fragmenteringen af den europæiske vidensektor
 • skabe nye referencemodeller baseret på topekspertise
 • integrere den økonomiske og innovative dimension i forskning og uddannelse
 • udfylde efterslæbet på innovationsområdet *.

Med andre ord skal EIT gøre det muligt at forene de tre sider i videntrekanten (uddannelse, forskning og innovation) ved at tiltrække de bedste talenter samt gennem en udvikling af mange netværk.

Målsætning og opgaver

EIT er som organisation dedikeret til uddannelse (højere uddannelse), forskning og innovation. Instituttet tilstræber grundlæggende at forene videntrekantens tre sider i en fælles målsætning: at øge den økonomiske vækst og konkurrencekraft i Europa gennem en styrkelse af EU's og medlemsstaternes innovationskapacitet.

Med en opbygning, der integrerer de tre sektorer, bliver EIT et centrum for topekspertise. Dets hovedopgaver bliver at:

 • identificere prioriterede områder
 • fremme udbredelsen af god praksis, som muliggør integration af videntrekanten
 • blive en verdensreference som topkvalitetsorganisation
 • vække interesse hos organisationer, som er potentielle partnere *
 • sikre komplementaritet og synergi mellem dets aktiviteter og andre fællesskabsprogrammer
 • udvælge, udpege og koordinere videns- og innovationsfællesskaber (VIF - se nedenfor) på de prioriterede områder
 • fremskaffe og administrere de nødvendige midler fra offentlige og private kilder
 • fremme anerkendelse af grader og diplomer fra EIT i medlemslandene.

EIT kan desuden foranledige oprettelsen af en fond ("EIT-fonden") med det formål at fremme og støtte dets aktiviteter.

Drift

EIT skal være en selvstyrende organisation. Denne egenskab afspejles i dets forvaltning, dets procedurer for udvælgelse, overvågning og evaluering tillige med i dets finansiering.

EIT skal inden for dets virkeområder optræde konsekvent med hensyn til dets politikker og initiativer på fællesskabsplan samt nationalt og mellemstatligt.

Struktur og ledelse

EIT's struktur og ledelse omfatter følgende:

 • en bestyrelse
 • et forretningsudvalg
 • en direktør
 • en intern revisionsfunktion
 • VIF'erne, som er selvstændige partnere (der kan komme fra tredjelande) og består af teams, der omfatter universiteter, forskningsorganisationer og erhvervslivet.

Bestyrelsen sammensættes af højtstående medlemmer fra den højere uddannelse, fra den videnskabelige verden og fra virksomheder. Dens hovedopgaver er:

 • styringen af EIT's aktiviteter
 • udvælgelse, udpegning og evaluering af VIF'er
 • fastlæggelse af EIT's strategiske prioriteter, samt inden for hvilke temaområder EIT skal virke.

Forretningsudvalget har opsyn med EIT's forvaltning og træffer beslutninger i tidsrummene mellem bestyrelsesmøderne.

Direktøren tegner instituttet og er ansvarlig over for bestyrelsen for instituttets administrative og finansielle forvaltning.

Den interne revision virker som rådgiver for bestyrelsen og direktøren i forvaltningsspørgsmål og i den finansielle og administrative revision af EIT, hvad angår de finansielle forbindelser med VIF'erne og alle andre spørgsmål, som bestyrelsen pålægger den.

VIF'ernes rolle er hovedsageligt at:

 • iværksætte innovations- og investeringsaktiviteter omkring forskning og uddannelse på interdisciplinære områder samt aktiviteter, som fremmer udbredelsen og udnyttelsen af resultaterne
 • udføre banebrydende forskning på områder, som har socioøkonomisk interesse for Fællesskabet, og som har et reelt innovationspotentiale
 • organisere uddannelses- og oplæringsaktiviteter
 • udbrede god praksis inden for samfundsforvaltning og samarbejde.

VIF'erne sammensættes af afdelinger og partnerteams fra universiteter, forskningscentre og virksomheder. De bringer forskellige typer ressourcer sammen, for eksempel infrastrukturer, personale samt offentlige og private fonde. De udnytter disse ressourcer til at skabe en kritisk masse på højt niveau og forener deres ekspertise inden for uddannelse, forskning og innovation på deres respektive områder. Skønt de fysiske ressourcer er spredt geografisk, fungerer hvert af disse fællesskaber som en integreret enhed. De bør desuden nyde godt af en maksimal uafhængighed og fleksibilitet inden for deres interne organisation såvel som i forvaltningen af deres ressourser. VIF'erne udvælges af EIT ved en konkurrenceproces, og de referer til EIT. Foruden blot at samarbejde så leverer VIF'erne også ressourcer (infrastruktur, personale, udstyr) til EIT.

Udvælgelse af et VIF afhænger af flere kriterier, som har at gøre med dets teknologiske og innovative potentiale, dets finansiering såvel som dets forvaltningsmæssige og funktionelle kvaliteter.

Forordningen giver også Kommissionen mulighed for at udpege observatører. Disse deltager i møderne i EIT's tre styrelsesorganer.

Der er yderligere oplysninger om EIT's styrelsesorganer i bilag til forordningen.

Grader og diplomer

For at styrke EIT-»brandet« såvel som instituttets identitet, omdømme og visibilitet opfordres de deltagende højere undervisningsinstitutioner til at konferere/udstede fælles eller multiple grader/diplomer og derved afspejle VIF'ernes integrering.

I henhold til artikel 149 og 150 i EF-traktaten skal medlemsstaterne specielt anerkende grader og diplomer fra EIT.

Status

Som en organisation i Fællesskabet er EIT en juridisk person og nyder de fortrin om immunitet, som gælder for De Europæiske Fællesskaber.

EIT er eneansvarlig for at overholde dets forpligtelser. Den kompetente retsinstans til at træffe alle afgørelser af tvister er De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Hjemsted

I henhold til afgørelse 2008/634/EF er EIT's hjemsted beliggende i Budapest.

Finansielle forhold

EIT's indtægter består af:

 • bidrag fra EU-budgettet
 • tvungne eller frivillige bidrag fra de deltagende stater, tredjelande eller disses offentlige myndigheder
 • bidrag fra virksomheder eller private organisationer
 • arv, gaver og bidrag fra privatpersoner, fra institutioner, fonde eller enhver anden national organisation
 • EIT's indtjening
 • indtjening fra aktiviteter og fra licenser fra VIF'erne (intellektuelle rettigheder)
 • bidrag fra internationale institutioner eller organisationer
 • indtjening fra EIT's aktiviteter, overskud eller kapitaltilskud
 • lån og bidrag fra Den Europæiske Investeringsbank.

Instituttets opstartsbudget for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2013 beløber sig til 308,7 millioner euro.

Instituttets udgifter omfatter personale-, administrations-, infrastruktur- og driftsomkostninger.

Generelt

EIT udøver sine aktiviteter uafhængigt og konsistent med andre handlinger, politikker, initiativer og instrumenter, som gennemføres på forskellige beføjelsesniveauer.

EIT handler under overholdelse af principperne for intellektuelle rettigheder og åbenhed.

EIT vedtager et treårigt arbejdsprogram på grundlag af en strategisk innovationsdagsorden (SID) *, som sammenfatter hovedtiltagene og prioriteterne såvel som et estimat af behov for og kilder til finansiering. EIT udarbejder også en årlig evalueringsrapport. Disse to dokumenter offentliggøres.

EIT er underlagt et løbende tilsyn samt regelmæssige uafhængige evalueringer.

Endelig udgiver Kommissionen en evalueringsrapport om EIT for tidsrummet fra nu og til Juni 2011 og derefter hver femte år efter ikrafttrædelsen af en ny finansieringsramme.

Kontekst

I de seneste år er der taget forskellige initiativer, dels af Den Europæiske Union (EU), dels af medlemsstaterne, inden for områderne uddannelse, forskning, og innovation for at forbedre forholdene på disse områder og for at styrke disses bidrag til den økonomiske vækst, til beskæftigelsen og til den sociale samhørighed, men uden reel succes.

Som følge heraf har Kommissionen i en rapport fra foråret 2005 foreslået oprettelsen af et »europæisk teknologiinstitut« som et stærkt bidrag til Europas vækst og konkurrencekraft.

Retsaktens nøglebegreber
 • Innovation: den proces, inklusive resultatet heraf, hvorved nye idéer udvikles som reaktion på samfundsmæssige eller økonomiske krav og skaber nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller, som på vellykket vis indføres på et eksisterende marked eller er i stand til at skabe nye markeder.
 • Partnerorganisation: en organisation, som indgår i et VIF, og som navnlig kan omfatte videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, offentlige eller private virksomheder, finansielle institutioner, regionale og lokale myndigheder samt fonde.
 • Strategisk innovationsdagsorden (SID): et politikdokument, der redegør for, hvilke områder EIT prioriterer med henblik på fremtidige initiativer, og som bl.a. omfatter en oversigt over de planlagte aktiviteter inden for videregående uddannelse, forskning og innovation i en syvårig periode.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 294/2008 29.4.2008 - EUT L 97 af 9.4.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse 2008/634/EF truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 18. juni 2008 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) [EU-Tidende L 206 du 2.8.2008].

Meddelelse fra Kommissionen til det Europæiske Råd af 8. juni 2006 "Oprettelse af Det europæiske teknologiske institut: nogle skridt nærmere oprettelsen" [KOM(2006) 276 endelig udgave - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til det Europæiske Råd af 22. februar 2005 "Indførelse af det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse - Et nyt flagskib på vidensområdet: Det Europæiske Teknologiske Institut" [KOM(2006) 77 endelig udgave - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Disse to dokumenter tilsigter hovedsagligt at give vægt til ideen om et europæisk teknologisk institut (EIT), som blev lanceret i 2005 af Europa-Kommissionen. Meddelelsen beskriver de skridt, der skal tages for at etablere det, og den måde, hvorpå det vil kunne drives, hvad angår struktur og finansiering. Der lægges ligeledes vægt på de forskellige fordele, som et sådant projekt vil kunne bringe for de deltagende parter såvel som for et "videnbaseret Europa" i sin helhed.

Seneste ajourføring: 29.09.2008

Se endvidere

 • Supplerende oplysninger på EIT's officielle hjemmeside (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top