RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Edukacja i szkolenia 2020 (ET 2020)

„Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) to nowy strategiczny zakres ramowy współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkolenia, korzystający z doświadczeń swojego poprzednika, programu roboczego „Edukacja i szkolenia 2010” (ET 2010). Określa on wspólne cele strategiczne dla państw członkowskich, w tym zbiór zasad służących do osiągania tych celów, a także wspólne metody robocze z priorytetowymi obszarami dla każdego cyklu prac okresowych.

AKT

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) [Dz.U. C 119 z 28.5.2009 r.].

STRESZCZENIE

Konkluzje te określają strategiczny zakres ramowy współpracy europejskiej w odniesieniu do edukacji i szkolenia do 2020 r. Wykorzystuje on osiągnięcia programu roboczego „Edukacja i szkolenia 2010” (ET 2010), w celu sprostania wyzwaniom powstałym w trakcie tworzenia Europy opartej na wiedzy i urzeczywistnienia koncepcji uczenia się przez całe życie dla wszystkich ludzi.

Głównym celem tego zakresu ramowego jest wspieranie państw członkowskich w dalszym rozwijaniu ich systemów oświaty i szkoleń. Systemy te powinny lepiej zapewniać środki dla wszystkich obywateli w celu realizowania ich potencjału, a także zapewnienia trwałej koniunktury gospodarczej i szans na zatrudnienie. Dokument powinien uwzględniać pełne spektrum systemów edukacji i szkolenia z perspektywy uczenia się przez całe życie, obejmując wszystkie poziomy i sytuacje (łącznie z nauką pozaformalną i nieformalną).

Konkluzje określają cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego:

  • realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności – potrzebny jest postęp w realizacji strategii uczenia się przez całe życie, wypracowanie krajowych ram kwalifikacji powiązanych z europejskimi ramami kwalifikacji i bardziej elastycznych ścieżek edukacyjnych. Należy zwiększyć mobilność i stosować zasady ustanowione w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności,
  • poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia – wszyscy obywatele powinni mieć możliwość nabywania kluczowych kompetencji, a wszystkie poziomy edukacji i szkolenia powinny stać się bardziej atrakcyjne i efektywne,
  • promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej – edukacja i szkolenia powinny dać wszystkim obywatelom możliwość nabywania i rozwijania umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy oraz sprzyjać kontynuowaniu uczenia się, rozwijaniu aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego. Nierównemu dostępowi do edukacji należy przeciwdziałać, zapewniając wysokiej jakości edukację integracyjną i elementarną,
  • zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia – należy promować nabywanie przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji oraz zadbać o pełne funkcjonowanie trójkąta wiedzy: edukacja – badania – innowacje. Należy wspierać partnerstwo między przedsiębiorstwami a instytucjami oświatowymi, a także szersze wspólnoty edukacyjne, obejmujące przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i inne zainteresowane strony.

W celu zmierzenia postępu osiągniętego w kwestii tych założeń stosuje się wskaźniki i europejskie poziomy odniesienia (określone w Załączniku I do konkluzji).

Przedstawiono także zbiór zasad, których należy przestrzegać podczas prac nad osiągnięciem wyżej opisanych celów. Dotyczy to wdrażania europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji i szkolenia z perspektywy procesu uczenia się przez całe życie, przy bardziej skutecznym wykorzystaniu otwartej metody koordynacji i wypracowaniu synergii między różnymi sektorami. Europejska współpraca w dziedzinie edukacji i szkolenia powinna być międzysektorowa i przejrzysta oraz powinna uwzględniać powiązane dziedziny i wszystkie zainteresowane osoby. Rezultaty współpracy powinny być rozpowszechniane i regularnie weryfikowane. Należy również dążyć do zwiększonej kompatybilności z procesem kopenhaskim i bolońskim oraz do wzmożenia dialogu i współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

W celu wprowadzenia skutecznych i elastycznych metod pracy w odniesieniu do europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia, dokument ten określa serię cykli roboczych do 2020 r. Pierwszy z nich obejmuje lata 2009–2011. Dla każdego cyklu przyjęto obszary priorytetowe na podstawie wyżej wymienionych celów strategicznych. Załącznik II określa obszary priorytetowe dla pierwszego cyklu. Współpraca powinna być realizowana poprzez inicjatywy wzajemnego uczenia się, dla których ustanawiane są jasne zakresy zadań, harmonogramy i planowane rezultaty. Wyniki współpracy powinny być szeroko rozpowszechniane wśród decydentów i zainteresowanych stron w celu zwiększenia ich widoczności i oddziaływania. Na koniec każdego cyklu Rada i Komisja powinny sporządzić wspólne sprawozdanie, co przyczyni się również do ustanowienia obszarów priorytetowych dla kolejnego cyklu. Komisja będzie monitorować współpracę w zakresie edukacji i szkolenia wspólnie z państwami członkowskimi.

Państwa członkowskie powinny współpracować z zastosowaniem otwartej metody koordynacji, w celu rozwijania europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia, w oparciu o wyżej wymienione cele strategiczne, zasady i metody robocze. Jednocześnie państwa członkowskie powinny przyjąć krajowe środki w celu osiągania strategicznych celów oraz przyczynienia się do osiągnięcia europejskich poziomów odniesienia.

Komisja jest proszona o wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, ocenę postępów osiągniętych w kwestii celów i poziomów odniesienia, a także o kontynuowanie prac nad poziomami odniesienia w zakresie mobilności, szans na rynku pracy i nauki języków. Ponadto Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi, powinna sprawdzić możliwość zharmonizowania spójnych ram wskaźników i poziomów odniesienia, opartych na programie roboczym ET 2010, z programem ET 2020.

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony