RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


E-læring: eLearning-programmet (2004-2006)

Arkiv

eLearning-programmets mål var at forbedre kvaliteten af de europæiske uddannelsessystemer og adgangen til dem gennem en effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2318/2003/EF af 5. december 2003 om vedtagelse af et flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet).

RESUMÉ

Mål

Programmets overordnede mål var at opfordre til effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i de europæiske uddannelsessystemer. Det skulle fremme en kvalitetsbetonet uddannelse og tilpasse uddannelsessystemerne til behovet i et vidensamfund samt til den europæiske model for social samhørighed.

Programmets mål var specifikt:

 • at udforske og fremme de måder, hvorpå e-læring kan bruges til at styrke den sociale sammenhængskraft og den personlige udvikling, fremme den interkulturelle dialog og bekæmpe "it-kløften"
 • at fremme og udvikle brugen af e-læring for at fremme livslang læring i Europa
 • at udnytte mulighederne ved e-læring til at styrke den europæiske dimension inden for uddannelse
 • at begunstige et mere struktureret samarbejde inden for e-læring mellem de forskellige fællesskabsprogrammer og -instrumenter og medlemsstaternes tiltag
 • at tilvejebringe ordninger, der skal forbedre kvaliteten af produkter og tjenester og sikre effektiv udveksling og overførsel af god praksis.

Aktioner

Aktionerne under eLearning-programmet vedrørte:

 • udbredelse af digitale færdigheder: Aktionerne på dette område vedrørte ikt's bidrag i skolen og i bredere forstand til livslang læring, især for personer, der på grund af deres geografiske placering, sociale situation eller specielle behov ikke havde let adgang til disse teknologier. Målet var at udpege gode eksempler og skabe synergieffekt mellem de mange nationale og europæiske aktiviteter, der er rettet mod disse målgrupper. Undersøgelser og en ekspertgruppe på højt niveau ville fremsætte henstillinger på området.
 • etablering af europæiske virtuelle universitetscampusser: Hensigten med aktioner på dette område var en bedre integration af den virtuelle dimension i de videregående uddannelser. Målet var at tilskynde til udvikling af nye organisatoriske modeller for tilvejebringelse af videregående uddannelser i Europa (virtuelle universitetscampusser) og for europæiske udvekslings- og samarbejdsordninger (virtuel mobilitet), der bygger på de eksisterende europæiske samarbejdsrammer (Erasmus-programmet, Bologna-processen), og at give en "e-læring-dimension" til de operationelle værktøjer (det europæiske meritoverførselssystem (ECTS), den europæiske masteruddannelse, kvalitetssikring og mobilitet).
 • udvikling af e-partnerskaber mellem europæiske skoler på primær- og sekundærtrinnet og fremme af lærernes uddannelse (eTwinning): Aktionen, der blev lanceret den 14. januar 2005, skulle styrke og udvikle netværker af skoler, bl.a. gennem et europæisk projekt for udvikling af e-partnerskaber, for at gøre det muligt for alle skoler i Europa at etablere pædagogiske partnerskaber med skoler et andet sted i Europa, styrke sprogindlæringen og den interkulturelle dialog og øge interessen for den flersprogede og multikulturelle samfundsmodel.
 • gennemførelse af tværgående aktioner og opfølgning af e-læring: Aktionerne på dette område skulle fremme e-læring i Europa på basis af tilsyn med handlingsplanen for eLearning. Målet var at formidle, fremme og overføre god og innovativ praksis og resultater fra projekter og programmer, der var finansieret på europæisk plan eller i medlemsstaterne, og at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører, der var involverede, især ved at fremme partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor.

Programmets gennemførelse omfattede ligeledes aktioner til udbredelse af resultater (f.eks. offentliggørelse af information på internettet, forelæggelse af projekter og arrangementer).

Deltagerlande

Programmet var åbent for deltagelse af EU's 25 medlemsstater, EFTA/EØS-landene og de lande, der er kandidater til at blive medlem af EU.

Programmets gennemførelse

Kommissionen forestod gennemførelsen af programmet. Den sikrede synergieffekter med andre fællesskabsprogrammer og -aktioner og fremmede og lettede samarbejdet med internationale organisationer. I samarbejde med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne fastsatte Kommissionen den årlige arbejdsplan, det årlige budget og alle andre foranstaltninger, der var nødvendige for gennemførelsen af programmet.

Medlemsstaterne identificerede egnede kontaktpersoner, der skulle arbejde tæt sammen med Kommissionen, med hensyn til relevant information om anvendelse af e-læring.

Budget

Finansieringsrammen for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2006 var 44 mio. EUR. Midlerne blev fordelt som følger:

 • 10 % til e-læring til udbredelse af digitale færdigheder
 • 30 % til europæiske virtuelle universitetscampusser
 • omkring 45 % til e-partnerskaber mellem skoler i Europa og fremme af lærernes uddannelse
 • højst 7,5 % til tværgående aktioner og tilsyn med handlingsplanen om eLearning
 • højst 7,5 % til teknisk og administrativ bistand.

Støtte tildeltes efter udbud og indkaldelse af forslag.

Tilsyn og evaluering

Kommissionen førte med jævne mellemrum tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne. For at vurdere relevansen, effektiviteten og virkningen af de forskellige aktioner og programmets samlede effekt blev der foretaget en ekstern evaluering ved programmets afslutning.

Kontekst

På EU-topmødet i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 fastsatte stats- og regeringscheferne det strategiske mål, at "Den Europæiske Union skal blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden" inden 2010. Europa har allerede siden da gjort betydelige fremskridt med hensyn til at indføre ny ikt, men der er stadig meget at gøre for at udvikle de pædagogiske anvendelser af ikt. eLearning-programmet skulle afhjælpe disse mangler gennem en intensivering af de igangværende bestræbelser.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato – Udløbsdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Beslutning nr. 2318/2003/EF

20.1.2004-31.12.2006

-

EUT L 345 af 31.12.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Europa-Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6. april 2009 - Afsluttende rapport om gennemførelsen og virkningerne af anden fase (2000-2006) af Fællesskabets handlingsprogrammer inden for almen uddannelse (Socrates) og erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci) og det flerårige program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet) [KOM(2009) 159 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Sammen med Socrates og Leonardo da Vinci blev eLearning-programmet integreret i det nye program for livslang læring 2007-2013. Derfor er der udarbejdet en fælles endelig evaluering for programmet for perioden 2004-2006 sammen med de andre to programmer. Nærværende rapport bygger på den fælles eksterne evaluering af de tre programmer, som også omfattede en analyse af nationale rapporter fra de deltagende lande.
Den positive effekt af eLearning-programmet kunne ses på:

 • resultaterne på kort sigt
 • det tværnationale samarbejde mellem institutioner
 • kvaliteten i undervisning, læring og studieordninger
 • udvikling af ikt-kendskab.

Generelt havde programmet en væsentlig effekt på uddannelse og erhvervsuddannelse ved at bidrage til oprettelsen af et europæisk uddannelsesområde. Effekten var både kvantitativ og kvalitativ og havde en virkning både for enkeltpersoner, institutioner og politisk praksis. Særligt kunne eLearning-programmet skabe merværdi med hensyn til at håndtere de socioøkonomiske forskelle og etablere en samarbejdskultur blandt de europæiske institutioner.
I løbet af programmets varighed er følgende aktiviteter blevet finansieret:

 • eTwinning projekter med deltagelse af 7.813 skoler (23.812 skoler har mulighed for at deltage)
 • 21 projekter om virtuelle universiteter
 • 25 projekter om ikt-kendskab
 • 16 projekter om tværgående aktioner.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].
eLearning-programmet er ganske vist ikke blevet fornyet som sektorprogram, men dets målsætninger er blevet overtaget i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013).
Programmets overordnede mål er at fremme vekselvirkningerne, samarbejdet og mobiliteten mellem uddannelsessystemerne i EU, så de bliver en kvalitetsreference på verdensplan. Udvikling af ikt-baseret nyskabende indhold, tjenesteydelser, pædagogik og praksis er nogle af nøgleaktiviteterne under programmet.

Seneste ajourføring: 02.10.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top