RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 22 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Sieť Eurydice je hlavným informačným nástrojom o vnútroštátnych a európskych štruktúrach, systémoch a vývoji v oblasti vzdelávania. Jej cieľom je zlepšiť európsku spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania.

AKT

Uznesenie Rady a ministrov školstva, ktorí sa zišli na pôde Rady 6. decembra 1990, o Eurydice – informačnej sieti o vzdelávaní v Európskom spoločenstve [Úradný vestník ES C 329, 31.12.1990].

SÚHRNY

Poslaním siete Eurydice (DE) (EN) (FR) je poskytovať všetkým osobám zodpovedným za vzdelávacie systémy a vzdelávacie politiky v Európe analýzy a informácie na európskej úrovni, a pomáhať im tak pri prijímaní rozhodnutí.

Sieť Eurydice sa predovšetkým zameriava na skúmanie rôznych podôb štruktúry a organizácie vzdelávania v Európe na všetkých úrovniach. Predstavuje bohatý zdroj informácií vrátane:

  • podrobných opisov a súhrnov o vnútroštátnych vzdelávacích systémoch;
  • porovnateľných tematických štúdií na konkrétne témy v európskom záujme;
  • ukazovateľov a štatistík;
  • súboru faktov a čísel o vzdelávaní, ako sú napr. školské a akademické kalendáre, porovnanie platov učiteľov a riaditeľov zariadení a porovnanie dĺžky vyučovania.

Organizácia

Sieť Eurydice podporuje a uľahčuje európsku spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy tak, že poskytuje informácie o vzdelávacích systémoch v Európe a takisto aj analýzy týchto systémov a politík uplatňovaných v tejto oblasti.

Tvorí ju 37 vnútroštátnych jednotiek zriadených v 33 krajinách, ktoré sú zapojené do programu Európskej únie (EÚ) v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy (členské štáty EÚ, krajiny EZVO, Chorvátsko a Turecko). Koordináciu a riadenie zabezpečuje Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Sieť Eurydice vznikla v roku 1980 a patrí medzi strategické mechanizmy vytvorené Európskou komisiou a členskými štátmi na podporu európskej spolupráce v oblasti vzdelávania. Od roku 2007 je Eurydice súčasťou európskeho akčného programu v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy.

Spolupráca s ďalšími partnermi

Eurydice rozvíja úzku spoluprácu s viacerými európskymi a medzinárodnými organizáciami.

Od roku 1995 sa vydávajú správy s názvom Kľúčové údaje vytvorené v rámci partnerstva Eurydice a Eurostatu (DE) (EN) (FR) (Štatistický úrad Európskych spoločenstiev). Eurydice spolupracuje s úradom Eurostat s cieľom pravidelne aktualizovať a obnovovať široké spektrum ukazovateľov. Od roku 2005 je významným partnerom v oblasti ukazovateľov aj Výskumné stredisko v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy (CRELL).

Vzhľadom na to, že vzdelávanie a odborná príprava sú čoraz prepojenejšie, sieť Eurydice úzko spolupracuje s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), pokiaľ ide o otázky súvisiace s Tureckom a krajinami Balkánu.

Eurydice takisto spolupracuje s Európskou agentúrou pre rozvoj vzdelávania žiakov s osobitnými potrebami.

Európska jednotka Eurydice podporuje Komisiu pri práci s medzinárodnými organizáciami, ako sú Rada Európy, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) či UNESCO.

Posledná aktualizácia: 13.09.2011
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok