RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Евридика

Мрежата Евридика е основният информационен инструмент за структурите, системите и тенденциите на национално и европейско равнище в областта на образованието. Нейната цел е да се подобри европейското сътрудничество в областта на ученето през целия живот.

АКТ

Решение на Съвета и на министрите на образованието, заседаващи в рамките на Съвета, от 6 декември 1990 г., относно информационната мрежа по въпросите на образованието в Европейската общност Евридика [Официален вестник C 329 от 31.12.1990 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Мисията на мрежата Евридика (DE) (EN) (FR) е да предоставя на всяко лице, отговарящо за системите за обучение и образователните политики в Европа, анализи и информация на европейско равнище, за му помага при вземането на решение.

Мрежата Евридика е посветена предимно на начина на организация и структуриране на образованието в Европа на всички нива. Тя осигурява обширна информация, в това число:

  • подробни описания и кратки прегледи на националните образователни системи;
  • тематични сравнителни изследвания на конкретни теми от европейски интерес;
  • показатели и статистически данни;
  • съвкупност от факти и данни, свързани с образованието, например учебни и академични програми, сравнения на заплатите на преподавателите и директорите на учебни заведения, както и сравнения на времето за учене.

Организация

Мрежата Евридика подпомага и улеснява европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението през целия живот, като предоставя информация за европейските образователни системи, както и анализ на тези системи и провежданите политики в тази област.

Тя се състои от 37 национални звена, които се намират в 33-те страни, участващи в програмата на Европейския съюз (ЕС) за образование и обучение през целия живот (държавите — членки на ЕС, страните от ЕАСТ, Хърватия и Турция). Тя се координира и управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕС, със седалище в Брюксел.

От 1980 г. мрежата Евридика е един от стратегическите механизми, установени от Европейската комисия и държавите членки, за поддържане на европейско сътрудничество в областта на образованието. От 2007 г. Евридика е неотменна част от европейската програма за действие в областта на образованието и обучението през целия живот.

Сътрудничество с други партньори

Мрежата Евридика работи в сътрудничество с няколко европейски и международни организации.

От 1995 г. се публикуват докладите Ключови данни на основата на партньорство между Евридика и Евростат (DE) (EN) (FR) (Статистическата служба на европейската общност). Евридика си сътрудничи с Евростат с цел редовното актуализиране и обновяване на този широк спектър от показатели. От 2005 г. Изследователският център за образование и обучение през целия живот (CRELL) също е важен партньор в областта на показателите.

В резултат на все по-тясната връзка между образованието и обучението мрежата Евридика работи в тясно сътрудничество с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), както и с Европейската фондация за обучение (ETF) по отношение на Турция и балканските държави.

Освен това мрежата си сътрудничи с Европейската агенция за развитие на образованието за хора със специални нужди.

И не на последно място европейското звено на Евридика подкрепя Комисията в дейността й с международни организации, като Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО.

Последна актуализация: 13.09.2011
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата