RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő belépésének és tartózkodásának feltételei

Ez az irányelv közelíteni kívánja a tagállamok nemzeti jogainak azon rendelkezéseit, amelyek a harmadik országok állampolgárai – tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő – belépésének és tartózkodásának feltételeire vonatkoznak.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Közösség oktatás terén végzett tevékenységének egyik célja annak elősegítése, hogy Európa a tanulmányok (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) és a szakképzés legkiemelkedőbb központjává váljon a világon. A harmadik országok állampolgárainak a Közösség felé irányuló, tanulmányi célú (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) mobilitása kulcsfontosságú eleme e stratégiának, amely a belépési és tartózkodási feltételek terén közelíteni kívánja az egyes tagállamok nemzeti jogait.

A jelen irányelv meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek a harmadik országok állampolgárainak – három hónapnál hosszabb időre, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából – a tagállamok területére történő beutazásáról rendelkeznek.

Az irányelv a harmadik országok állampolgárainak négy kategóriáját különbözteti meg:

 • hallgatók;
 • tanulók;
 • fizetés nélküli gyakornokok;
 • önkéntesek.

A hallgatók elsősorban a felsőoktatási intézményekbe érkeznek, lévén, hogy a nemzetközi mobilitás a tanulmányoknak ezen a szintjén a legélénkebb.

Az egyes kategóriákhoz tartozó személyek beutazására és fogadására vonatkozó sajátos feltételek meghatározásán felül az irányelv megállapítja – a tanulmányok, szakképzés vagy önkéntes szolgálat céljából – a tagállamba érkező harmadik országbeli állampolgárok fogadásának fő kritériumát, ami nevezetesen az elegendő pénzügyi forrás megléte, illetve adott esetben az, hogy a beutazó személy egy felsőoktatási intézmény felvételt nyert hallgatója vagy egy diákcsereprogram résztvevője legyen, rendelkezzen egy aláírt gyakornoki szerződéssel, vagy egy önkéntesprogram résztvevője legyen.

Bizonyos kategóriákba tartozó személyek az irányelvtervezet hatályán kívül esnek:

 • a menedékkérők és az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesülő személyek;
 • harmadik országok azon állampolgárai, akik egy uniós polgár családtagjai, mivel ők közvetve gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat;
 • harmadik országok azon állampolgárai, akik a 2003/109/EK irányelv értelmében – amely tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából elismeri jogukat a többi tagállamban való tartózkodásra – valamely tagállamban a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek jogállását élvezik.

Belépési és tartózkodási feltételek

Az irányelv rögzíti a harmadik országbeli állampolgárok tanulmányi célú beutazásának alapfeltételeit:

 • az adott személynek előzőleg felvételt kellett nyernie valamely felsőoktatási intézménybe;
 • az adott személynek rendelkeznie kell a megélhetés, a tanulmányai és a visszatérés költségeit fedező anyagi forrásokkal;
 • az adott személynek kellő szinten ismernie kell a folytatandó tanulmányi program nyelvét (rugalmas feltétel, alkalmazásáról a tagállamok szabadon döntenek);
 • az oktatási intézmény által meghatározott beiratkozási díjat előzőleg be kell fizetni (rugalmas feltétel, alkalmazásáról a tagállamok szabadon döntenek).

Azon harmadik országbeli állampolgárok részére, akiket valamely tagállam hallgatóként fogadott, a jelen irányelv tartózkodási jogot biztosít egy másik tagállamban, ahol a hallgatók tanulmányaikat folytatni kívánják. Annak érdekében, hogy a harmadik országok állampolgárai hallgatói jogállásukkal visszaélve ne hosszabbíthassák meg túlzottan az Európai Unióban való tartózkodásukat, a kiegészítő tanulmányi programnak kellő mértékben kapcsolódnia kell a már befejezett tanulmányi programhoz.

A tanulóként középfokú tanulmányokat folytató harmadik országbeli állampolgárokat illetően a tervezet kizárólag az arra szakosodott szervezetek által lebonyolított csereprogramok keretében történő mobilitásra terjed ki. Az irányelvtervezet a következő feltételeket rögzíti:

 • a korhatárokat az érintett tagállam határozza meg;
 • a csereprogram lebonyolításával foglalkozó szervezetet az érintett tagállamban akkreditálni kell;
 • a csereprogram lebonyolításával foglalkozó szervezet felel a megélhetési, tanulmányi és egészségügyi költségekért, valamint a visszatérés költségeiért;
 • a tartózkodási engedély kiállítását a fogadó család kiválasztásától kell függővé tenni. A tagállamoknak így módjukban áll a diákcsere lehetőségét kizárólag azon harmadik országok számára fenntartani, amelyek az adott tagállam tanulóinak részvételével bonyolítanak csereprogramokat.

Az irányelv a nem fizetett szakmai gyakorlatra érkező harmadik országbeli állampolgárok fogadására vonatkozóan a következő feltételeket rögzíti :

 • az adott személynek rendelkeznie kell a megélhetés, a képzés és a visszatérés költségeit fedező anyagi forrásokkal;
 • ha a tagállam kéri, a beutazó személynek részt kell vennie egy nyelvi alapképzésen, hogy rendelkezzen a gyakorlat elvégzéséhez szükséges nyelvtudással.

A jelen irányelv nem terjed ki harmadik országok olyan, a nem fizetett gyakornokok vagy az önkéntesek kategóriájába tartoznak állampolgáraira, akik tevékenységük, illetve fizetésük vagy javadalmazásuk típusa folytán a nemzeti jogszabályok értelmében munkavállalónak minősülnek.

Az önkéntes szolgálat céljából beutazó harmadik országbeli állampolgárok fogadására vonatkozóan az irányelv a következő feltételeket írja elő:

 • a korhatárokat az érintett tagállam határozza meg;
 • aláírt megállapodással kell rendelkezni, amely megjelöli a feladatokat, azokat a kereteket, amelyeken belül az önkéntes e feladatokat ellátja, a munkaidőt, valamint az utazás, a megélhetés és a lakhatás költségeinek fedezésére rendelkezésre álló anyagi forrásokat;
 • a tagállamban való tartózkodás alatt a szervezet felelősséget vállal az önkéntes tevékenységeiért, a tagállamban való tartózkodása, egészségügyi ellátása és visszatérése költségeiért;
 • az önkéntesnek a fogadó tagállam nyelvét, történelmét és társadalmát megismertető alapszintű képzésen kell részt vennie (amennyiben a fogadó tagállam ezt kifejezetten kéri).

A tartózkodási engedély érvényességi ideje és meghosszabbítása

A tartózkodási engedély érvényességi ideje attól függ, hogy az adott harmadik országbeli állampolgár mely kategóriába tartozik:

 • hallgatók: a tartózkodási engedélyt legalább egy éves időtartamra állítják ki, amely meghosszabbítható, ha annak tulajdonosa továbbra is megfelel a megkövetelt feltételeknek. Amennyiben a tanulmányok időtartama egy évnél rövidebb, az engedély a képzés időtartamára érvényes;
 • tanulók: az érvényesség időtartama legfeljebb egy év;
 • fizetés nélküli gyakornokok: a tartózkodási engedély a gyakorlat időtartamára szól, érvényességi ideje nem haladhatja meg az egy évet. Kivételes esetben – kizárólag a valamely tagállam által elismert szakképesítés megszerzésének időtartamára – egy alkalommal meghosszabbítható;
 • önkéntesek: az érvényesség időtartama legfeljebb egy év. Kivételes esetben, amennyiben az adott program időtartama meghaladja az egy évet, a tartózkodási engedély az érintett időszak leteltéig érvényes lehet.

A harmadik országok állampolgárainak jogai

Az irányelv biztosítja a hallgatók munkavállalásra és önálló jövedelemszerző tevékenység folytatására való jogát. Azonban a tagállamok a hallgatói jogállású harmadik országbeli állampolgárok munkához való jogát – tartózkodásuk első évében – megvonhatják.

Eljárás és átláthatóság

A tartózkodási engedély megadására és visszavonására vonatkozó valamennyi eljárás lefolytatása során különböző átláthatósági szabályokat kell alkalmazni, éspedig:

 • a tartózkodási engedélyre vonatkozó döntés meghozatalának és a döntés kérelmezővel való közlésének olyan időkereten belül kell megtörténnie, hogy az a kérdéses tanulmányok folytatását ne akadályozza, ugyanakkor az illetékes hatóságok számára a kérelem elintézésére elegendő legyen;
 • amennyiben a kérelem alátámasztására szolgáltatott adatok nem megfelelőek, a kérelem elbírálása felfüggeszthető, és az illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell a kérelmezőt a további szükséges adatokról;
 • a tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasító minden határozatot közölni kell az érintett harmadik országbeli állampolgárral. Az értesítésben meg kell jelölni a lehetséges jogorvoslati eljárásokat;
 • a kérelem elutasítása, illetve az ezen irányelvvel összhangban kiadott tartózkodási engedély visszavonása esetében az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a döntés ellen az érintett tagállam hatóságai előtt jogorvoslattal éljen.

Az irányelv – a felsőoktatási intézmény vagy a diákcsereprogramot működtető szervezet és a tartózkodási engedélyek kiállításáért felelős hatóság közötti megállapodás révén – lehetőséget biztosít a hallgatók és a diákcsere-programokban részt vevő tanulók tartózkodási engedélyének gyorsított eljárásban történő kiállítására.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A 2004/114/EK irányelv 2005.1.12. 2007.1.11. HL L 375., 2004.12.23.
Utolsó frissítés: 04.09.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére