RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby

Cílem této směrnice je sblížit vnitrostátní právní předpisy o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.

AKT

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby

PŘEHLED

Jedním z cílů Společenství v oblasti výchovy je podporovat Evropu, aby byla význačným světovým centrem pro studium (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) a odborné vzdělávání. Podpora mobility státních příslušníků třetích zemí do Společenství za účelem studia (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) je klíčovým faktorem této strategie, jejímž cílem je sbližování vnitrostátních právních předpisů o podmínkách vstupu a pobytu.

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se postupů pro přijímání státních příslušníků třetích zemí na dobu delší než tři měsíce za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby na území členských států.

Směrnice rozlišuje čtyři kategorie státních příslušníků třetích zemí:

 • studenti;
 • žáci;
 • neplacení stážisté;
 • dobrovolníci.

Přijímání studentů se týká zejména vysokoškolského vzdělávání, jelikož mezinárodní mobilita je na této studijní úrovni nejčastější.

Vedle definice podmínek pro přijetí, které jsou specifické pro každou z těchto čtyř kategorií, tato směrnice definuje základní kritérium pro přijetí státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, odborné přípravy nebo dobrovolné služby, zejména ustanovení o dostatečných finančních zdrojích a přijetí do vzdělávací instituce, účasti na programu pro výměnné pobyty žáků, podpisu smlouvy o odborném vzdělávání nebo účasti na programu dobrovolné služby.

Některé kategorie osob jsou z oblasti působnosti navržené směrnice vyloučené:

 • žadatelé o azyl a osoby požívající dočasné nebo doplňkové formy ochrany;
 • státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie a kteří nepřímo uplatňují své právo na volný pohyb;
 • státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty členského státu v souladu se směrnicí 2003/109/ES, která jim přiznává právo pobývat v jiných členských státech za účelem studia nebo odborné přípravy.

Podmínky pro vstup a pobyt

Směrnice vymezuje základní podmínky pro přijetí státních příslušníků třetích zemí za účelem studií:

 • osoba musí být přijata do instituce vysokoškolského vzdělávání;
 • osoba musí mít dostatečné prostředky k úhradě nákladů na pobyt, studia a zpáteční cestu;
 • osoba musí mít dostatečné jazykové znalosti pro příslušný studijní program (nepovinná podmínka, o které rozhodují jednotlivé členské státy);
 • musí být předem zaplaceny poplatky požadované institucí (nepovinná podmínka, o které rozhodují jednotlivé členské státy).

Pokud jde o přijetí státních příslušníků třetích zemí, kteří byli přijati jako studenti v členském státě, tato směrnice poskytuje právo na pobyt v jiném členském státě, kde student chce pokračovat ve studiích. Dodatečný studijní program musí tvořit dostatečnou vazbu se zakončeným studijním programem, aby státní příslušníci třetích zemí nemohli zneužít postavení studenta neúměrným prodloužením pobytu v Evropské unii (EU).

Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří dále studují jako žáci středoškolských studií, návrh upravuje pouze mobilitu organizovanou v rámci výměnných programů, které spravují specializované organizace. Stanoví se následující podmínky:

 • věkové hranice stanovuje příslušný členský stát;
 • organizace pořádající výměnné pobyty musí být schválena příslušným členským státem;
 • organizace pořádající výměnné pobyty odpovídá za náklady na pobyt, studia, zdravotní péči a zpáteční cestu;
 • vydání povolení k pobytu musí být závislé na výběru hostitelské rodiny. Členský stát si tím zachovává možnost vyhradit výměnné pobyty pouze pro třetí země, které provádějí výměny se svými vlastními žáky.

Směrnice vymezuje následující podmínky pro přijetí státních příslušníků třetích zemí za účelem neplacených stáží:

 • osoba musí mít dostatečné prostředky k úhradě nákladů na pobyt, vzdělávání a zpáteční cestu;
 • pokud to členský stát požaduje, osoba musí projít základní jazykovou přípravou, aby získala znalosti nezbytné pro vykonání stáže.

Na státní příslušníky třetích zemí, kteří náležejí do kategorie neplacených stážistů nebo dobrovolníků a kteří jsou považováni z důvodu svých činností nebo druhu přijímané náhrady nebo odměny za pracovníky podle vnitrostátních právních předpisů, se působnost této směrnice nevztahuje.

Směrnice vymezuje následující podmínky pro přijetí státních příslušníků třetích zemí za účelem dobrovolné služby:

 • věkové hranice stanovuje příslušný členský stát;
 • je potřebná dohoda, zejména s popisem úkolů, podmínek dozoru při plnění těchto úkolů dobrovolníka, pracovní doby, prostředků dostupných k úhradě nákladů na cestu, obživu a ubytování;
 • organizace po dobu jeho pobytu odpovídá za činnost dobrovolníka, náklady na pobyt, zdravotní péči a zpáteční cestu;
 • dobrovolník musí získat základní znalosti o jazyku, historii a společenské struktuře hostitelského členského státu (pokud to hostitelský členský stát výslovně požaduje).

Doba platnosti a prodloužení povolení k pobytu

Doba platnosti povolení k pobytu se liší podle kategorie státního příslušníka:

 • studenti: povolení k pobytu se studentovi vydává na dobu nejméně jednoho roku a lze je prodloužit, pokud jeho držitel nadále splňuje požadované podmínky. Pokud je doba trvání studia kratší než jeden rok, je povolení platné po dobu trvání studia;
 • žáci: délka trvání je nejvýše jeden rok;
 • neplacení stážisté: doba platnosti povolení k pobytu odpovídá délce stáže a nemůže být delší než jeden rok. Ve výjimečných případech lze povolení k pobytu prodloužit, a to pouze jednou a jen na dobu potřebnou k získání odborné kvalifikace uznané členským státem;
 • dobrovolníci: délka trvání je nejvýše jeden rok. Ve výjimečných případech, pokud příslušný program trvá déle než jeden rok, může doba platnosti povolení k pobytu odpovídat délce příslušného programu.

Práva státních příslušníků třetích zemí

Směrnice přiznává studentům právo být zaměstnáni a vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Během prvního roku pobytu státních příslušníků třetích zemí v postavení studenta však členské státy mohou právo na práci omezit.

Řízení a transparentnost

Každé řízení o udělení nebo odnětí povolení k pobytu podléhá pravidlům transparentnosti, jmenovitě:

 • každé rozhodnutí o povolení k pobytu se přijme a žadateli oznámí ve lhůtě, která nebrání v pokračování příslušných studií, přičemž je příslušným orgánům ponechána dostatečná doba na zpracování žádosti;
 • pokud jsou informace poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, může být zpracování žádosti pozastaveno a příslušné orgány informují žadatele o veškerých dalších informacích, které potřebují;
 • každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti je dotčenému státnímu příslušníku třetí země oznámeno. Oznámení uvádí možnosti opravných prostředků;
 • v případě zamítnutí nebo odnětí žádosti vydané v souladu s touto směrnicí má dotčená osoba právo podat opravný prostředek k příslušným orgánům dotčeného členského státu.

Směrnice zavádí možnost použít zkrácené řízení o vydání povolení k pobytu pro „studenta“ a „výměnu žáků“ uzavřením dohody mezi vysokoškolskými institucemi nebo organizací provozující výměnné programy a příslušným orgánem oprávněným vydat povolení k pobytu.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2004/114/ES 12. 1. 2005 11. 1. 2007 Úř. věst. L 375 ze dne 23. 12. 2004
Poslední aktualizace: 04.09.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky