RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Unkari

Arkisto

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].
Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, ettei Unkarilla ole liittymisen kannalta odotettavissa suuria ongelmia koulutuksen ja nuorison alalla.
Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että edistystä on tapahtunut jonkin verran etenkin Unkarin osallistumisessa tähän alaan liittyviin yhteisön ohjelmiin.
Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa todettiin, ettei lokakuun 1998 jälkeen ollut tapahtunut merkittävää edistystä sen enempää lainsäädännön kuin yhteiskunnan rakenteidenkaan alalla. Unkarin politiikka oli kuitenkin jo saatettu tällä alalla pitkälti yhdenmukaiseksi Euroopan unionin politiikan kanssa.
Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todettiin, että yleisesti katsoen Unkari oli saattanut lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön mukaiseksi ja jatkoi edistymistä etenkin koulutuksen parantamisessa.
Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa arvioitiin, että Unkari oli edistynyt tasaisesti koulutusjärjestelmänsä uudistamisessa. Opiskelijoiden ja koulujen tueksi oli perustettu uusia budjettikohtia. Unkari osallistui Leonardo-, Sokrates- ja Nuoriso-ohjelmien toiseen sukupolveen.
Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että Unkarissa oli tapahtunut lisää edistystä, sillä opetusministeriö oli käynnistänyt laajan ohjelman, jonka pitäisi mahdollistaa siirtotyöläisten lasten koulutusta koskevan direktiivin säännösten täydellinen täytäntöönpano. Unkarin oli kuitenkin panostettava hallinnollisten valmiuksiensa vahvistamiseen tällä alalla.
Marraskuussa 2003 laaditussa kertomuksessa katsotaan, että Unkari noudattaa liittymisestä johtuvia sitoumuksia ja vaatimuksia. Maan täytyy kuitenkin edelleen vahvistaa valmiuksiaan yhteisön ohjelmien täytäntöönpanemiseksi ja yhteisön säännöstön toteuttamiseksi siirtotyöläisten lasten koulutuksen osalta.
Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

EY:n perustamissopimuksessa säädetään, että

  • yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen sisällyttämällä siihen eurooppalaisen ulottuvuuden sekä tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen arvossa niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta (149 artikla, ent. 126 artikla) opetuksen sisällön ja koulutusjärjestelmien järjestämisen osalta
  • yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia (150 artikla, ent. 127 artikla). Yhteisön toiminnalla pyritään helpottamaan teollisiin muutoksiin mukautumista ja edistämään ammattiin pääsyä työmarkkinoilla.

Näitä säännöksiä pannaan täytäntöön pääasiassa kolmen laajan toimintaohjelman avulla. Ohjelmat ovat Sokrates ( castellano deutsch english français ), Leonardo da Vinci ja Nuorten Eurooppa, joita on hiljattain saatettu ajan tasalle uuden sukupolven ohjelmilla, joita ovat Sokrates, Leonardo ja Nuoriso.

ARVIOINTI

Unkarin politiikka on tällä alalla jo pitkälti yhdenmukainen Euroopan unionin politiikan kanssa. Toimia on toteutettu siirtotyöntekijöiden lasten koulutusta koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja etenkin opetuksen tarjoamiseksi heidän äidinkielellään ja heidän kulttuuristaan. Koulujen, joiden oppilaissa on paljon maahanmuuttajia, opettajille tarjotaan erityiskoulutusta. Unkarin tulee jatkaa ponnisteluja siirtotyöläisten lasten koulutuksen alalla saavuttaakseen entistä suuremman yhdenmukaisuuden yhteisön säännöstön kanssa.

Hallitus toteutti vuonna 2002 toimenpiteitä myös yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevien lasten opetuksen tueksi, ja se asetti painopisteasemaan romanivähemmistön integroimisen yhteiskuntaan. Opetusministeriö on käynnistänyt laajan ohjelman, jonka pitäisi mahdollistaa siirtotyöntekijöiden lasten koulutusta koskevan direktiivin säännösten täydellinen täytäntöönpano.

Unkari on syyskuusta 1999 lähtien osallistunut menestyksekkäästi yhteisön Sokrates-, Leonardo da Vinci - ja Nuoriso-ohjelmiin. Kansalliset virastot ovat aloittaneet toimintansa. Unkarin on kuitenkin edelleen parannettava yhteisön ohjelmien täytäntöönpanovalmiuksiaan.

Koulutusjärjestelmän uudistamisen alalla tuli vuonna 2002 voimaan laki ulkomaalaisten opiskelijoiden maahantulo- ja oleskeluoikeudesta. Opetuksen hallinnointia on yhtenäistetty, ja oppilaitosten ja työmarkkinoiden välistä yhteistyötä on parannettu. Vuonna 2001 hyväksyttiin laki aikuisopetuksesta. Siinä määritellään puitteet yhteisön mallin mukaisen elinikäisen oppimisen toteuttamiselle. Koulutuksen budjettia kasvatettiin vuonna 1999 lähes 30 prosenttia. Opettajien palkkojen pitäisi yltää 125 prosenttiin kansallisesta keskipalkasta viimeistään vuonna 2006.

Ammatillisen koulutuksen alalla Unkarissa edistyttiin vuonna 1999 koulutuksen arvioinnin osalta. Unkarissa on perustettu julkisen opetuksen tarkastus- ja arviointikeskusten verkosto. Se on osa ainutlaatuisen laadun ja tasa-arvon varmistamisjärjestelmän täytäntöönpanoa.
Kansallinen ammatillisen koulutuksen instituutti on aloittanut jatkuvan ohjelman ammatillisen koulutuksen tutkintojen luettelon standardoimiseksi ja nykyaikaistamiseksi.

Unkari on edistynyt tasaisesti komission vuoden 1997 lausunnon jälkeen. Liittymisneuvottelut tästä luvusta on saatettu toistaiseksi päätökseen (ks. vuoden 2002 kertomus). Unkari ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyä tällä alalla.

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

 
Viimeisin päivitys 05.03.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun