RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 22 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov

V tejto smernici sa ustanovujú podrobné pravidlá vzťahujúce sa na rozpočtové rámce členských štátov. Tieto pravidlá spadajú do rámca rozpočtového dohľadu v rámci Európskej únie (EÚ). Ich cieľom je prispieť k tomu, aby členské štáty dodržiavali povinnosti, ktoré im vyplývajú z paktu stability a rastu.

AKT

Smernica Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov [Úradný vestník EÚ L 306, 23.11.2011].

SÚHRNY

Daná smernica sa uplatňuje na štátne rozpočtové rámce členských štátov. Rozpočtový rámec je súborom opatrení, pravidiel a inštitúcií, prostredníctvom ktorých verejná správa členského štátu vykonáva rozpočtovú politiku.

V smernici sa ustanovujú pravidlá vzťahujúce sa na určité prvky rozpočtových rámcov, a to najmä na tieto prvky:

 • systémy rozpočtového účtovníctva a štatistického vykazovania;
 • pravidlá a postupy, ktorými sa riadi vypracovanie prognóz pre rozpočtové plánovanie;
 • numerické fiškálne pravidlá špecifické pre jednotlivé štáty, ako napr. hranice zadlženia alebo deficitu;
 • strednodobé rozpočtové rámce.

Systém rozpočtového účtovníctva a štatistického vykazovania

Členské štáty musia mať zavedené systémy účtovníctva verejných financií, ktoré úplne a dôsledne zahŕňajú všetky subsektory verejnej správy.

Členské štáty musia prostredníctvom týchto systémov účtovníctva zabezpečiť pravidelné zverejňovanie fiškálnych údajov verejnej správy.

Národné systémy účtovníctva členských štátov sa musia podrobovať vnútornej kontrole a nezávislému auditu.

Prognózy pre rozpočtové plánovanie

Členské štáty sa pri plánovaní rozpočtu opierajú o makroekonomické a rozpočtové prognózy, ktoré sú čo najrealistickejšie. Súčasťou tvorby prognóz je predovšetkým skúmanie hlavných fiškálnych premenných pri rôznych predpokladoch rastu a úrokových mier.

Členské štáty zverejňujú svoje makroekonomické a rozpočtové prognózy spolu s metódami a parametrami, ktoré sa použili. Takisto bližšie určia, ktorá inštitúcia je zodpovedná za prípravu týchto prognóz.

Prognózy členských štátov sa následne porovnajú s prognózami vypracovanými Komisiou. Aj Komisia je povinná zverejňovať metódy, predpoklady a parametre, ktoré použila pri výpočte. Akékoľvek výrazné rozdiely medzi prognózami členských štátov a Komisie sa opíšu a vysvetlia.

Numerické fiškálne pravidlá

Rozpočtový dohľad EÚ musí takisto zohľadňovať numerické fiškálne pravidlá špecifické pre jednotlivé členské štáty. Cieľom týchto pravidiel je predchádzať nadmernému deficitu verejných financií a príliš vysokému verejnému dlhu.

V pravidlách špecifických pre jednotlivé štáty sa predovšetkým určujú:

 • ciele a rozsah pôsobnosti pravidiel;
 • účinné a včasné monitorovanie dodržiavania pravidiel založené na spoľahlivej a nezávislej analýze, ktorú vykonávajú nezávislé orgány alebo orgány s funkčnou nezávislosťou od fiškálnych orgánov členských štátov;
 • následky v prípade nedodržania pravidiel.

Strednodobý rozpočtový rámec

Členské štáty zavádzajú strednodobý rozpočtový rámec. Pod týmto rámcom sa rozumie súbor vnútroštátnych rozpočtových postupov, ktorými sa predlžuje vykonávanie rozpočtovej politiky nad rámec ročného rozpočtového harmonogramu. Spolu s rámcom sa prijíma aj fiškálny plánovací horizont v dĺžke najmenej tri roky. Rozpočtový rámec sa skladá z týchto prvkov:

 • komplexné a transparentné viacročné rozpočtové ciele, ktoré sú napr. vyjadrené vo výške deficitu verejnej správy alebo verejného dlhu;
 • projekcie každej významnejšej výdavkovej a príjmovej položky verejnej správy;
 • opis strednodobých predpokladaných politík a ich vplyvu na financie verejnej správy;
 • posúdenie pravdepodobných vplyvov predpokladaných politík na udržateľnosť verejných financií.

Kontext

Pakt stability a rastu je súbor pravidiel, ktorými sa zavádza hospodársky a rozpočtový dohľad na európskej úrovni. Cieľom je zaručiť hospodársku a finančnú stabilitu v EÚ.

Členské štáty tak musia rozvíjať zdravú rozpočtovú politiku a predchádzať vzniku nadmerného deficitu verejných financií, ktorý by mohol ohroziť hospodársku a finančnú stabilitu EÚ.

V roku 2011 sa pakt stability a rastu podrobil rozsiahlej reforme. Novoprijaté opatrenia predstavujú významnú etapu na zaručenie rozpočtovej disciplíny, podporu stability európskeho hospodárstva a na predchádzanie novej kríze v Únii.

Pakt stability a rastu sa v súčasnosti skladá zo šiestich legislatívnych aktov, ktoré nadobudli platnosť 13. decembra 2011:

REFERENCIE

AktNadobudnutie platnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2011/85/EÚ

13.12.2011

Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011

Posledná aktualizácia: 17.02.2012
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok