RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 22 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre

Această directivă stabileşte norme detaliate referitoare la cadrele bugetare naţionale ale statelor membre. Aceste norme se înscriu în contextul supravegherii bugetare din cadrul Uniunii Europene (UE). Normele sunt menite să contribuie la respectarea de către statele membre a obligaţiilor care le revin în temeiul Pactului de stabilitate şi de creştere.

ACT

Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre [Jurnalul Oficial L 306 din 23.11.2011].

SINTEZĂ

Directiva se aplică cadrelor bugetare naţionale ale statelor membre. Aceste cadre bugetare desemnează ansamblul dispoziţiilor, regulilor şi instituţiilor prin care administraţiile publice ale statelor membre aplică politica bugetară.

Astfel, directiva prezintă o serie de reguli aplicabile anumitor elemente ale cadrelor bugetare, în special:

 • sistemele de contabilitate bugetară şi de raportare statistică;
 • regulile şi procedurile care reglementează elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară;
 • regulile fiscale numerice cu specific naţional, cum ar fi cum ar fi limitele de îndatorare sau de deficit;
 • cadrul bugetar pe termen mediu.

Sistemul de contabilitate şi de raportare statistică

Statele membre trebuie să dispună de sisteme naţionale de contabilitate publică care să acopere în mod coerent şi exhaustiv toate subsectoarele administraţiei publice.

Aceste sisteme de contabilitate trebuie să permită statelor membre să asigure publicarea periodică a datelor bugetare aferente administraţiei publice.

De asemenea, sistemele naţionale de contabilitate trebuie suspuse unui control intern şi unei auditări independente.

Previziunile pentru planificarea bugetară

Statele membre trebuie să îşi bazeze planificarea bugetară pe cele mai realiste previziuni macroeconomice şi bugetare. Aceste previziuni includ o examinare a principalelor variabile bugetare în funcţie de diferite ipoteze privind evoluţia creşterii şi ratele dobânzii.

Statele membre publică previziunile lor macroeconomice şi bugetare, alături de metodologiile şi parametrii utilizaţi în acest sens. Acestea precizează, de asemenea, instituţia responsabilă cu elaborarea previziunilor.

Previziunile statelor membre sunt apoi comparate cu previziunile elaborate de Comisie. Aceasta din urmă trebuie, de asemenea, să publice metodologiile, ipotezele şi parametrii utilizaţi. Orice diferenţă semnificativă între previziunile statelor membre şi cele ale Comisiei trebuie descrisă şi motivată.

Regulile fiscale numerice

Supravegherea bugetară a UE trebuie să se bazeze, de asemenea, pe reguli fiscale numerice specifice fiecărui stat membru. Aceste reguli sunt menite să prevină deficitele publice excesive şi o datorie publică prea mare.

Regulile fiscale cu specific naţional includ, în special:

 • obiectivele şi domeniul de aplicare al regulilor;
 • o monitorizare eficace a respectării regulilor, bazată pe analize fiabile efectuate de organisme independente sau care beneficiază de autonomie funcţională faţă de autorităţile bugetare ale statelor membre;
 • consecinţele unei eventuale nerespectări a regulilor.

Cadrul bugetar pe termen mediu

Statele membre stabilesc un cadru bugetar pe termen mediu. Acest cadru se defineşte ca un ansamblu de proceduri bugetare naţionale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual. Cadrul este însoţit de adoptarea unei planificări bugetare pe cel puţin trei ani. Cadrul bugetar include, astfel, următoarele elemente:

 • obiective bugetare multianuale transparente şi detaliate în ceea ce priveşte, de exemplu, deficitul public sau datoria publică;
 • proiecţii pentru fiecare rubrică principală de cheltuieli şi venituri ale administraţiei publice;
 • o descriere a politicilor prevăzute pe termen mediu cu impact asupra finanţelor administraţiei publice;
 • o evaluare a modului probabil în care politicile prevăzute vor afecta sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice.

Context

Pactul de stabilitate şi de creştere reprezintă un ansamblu de reguli care instituie o supraveghere economică şi bugetară la nivel european. Obiectivul este de a garanta stabilitatea economică şi financiară a UE.

Astfel, statele membre trebuie să pună în aplicare politici bugetare solide pentru a preveni apariţia unor deficite publice excesive care ar putea periclita stabilitatea economică şi financiară a UE.

În 2011, Pactul de stabilitate şi de creştere a făcut obiectul unei ample reforme. Noile măsuri adoptate constituie o etapă importantă pentru garantarea disciplinei bugetare, promovarea stabilităţii economiei europene şi prevenirea apariţiei unei noi crize în Uniune.

Astfel, Pactul de stabilitate şi de creştere include acum şase acte legislative care au intrat în vigoare la 13 decembrie 2011:

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2011/85/UE

13.12.2011

-

JO L 306 din 23.11.2011

Ultima actualizare: 17.02.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii