RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 22 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

Deze richtlijn bevat gedetailleerde voorschriften voor de nationale begrotingskaders van de lidstaten. Deze voorschriften kaderen in het begrotingstoezicht van de Europese Unie (EU) en moeten er mee helpen voor zorgen dat de lidstaten hun uit het stabiliteits- en groeipact voortvloeiende verplichtingen nakomen.

BESLUIT

Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten [Publicatieblad L 306 van 23.11.2011].

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op de nationale begrotingskaders van de lidstaten. Deze begrotingskaders zijn het samenstel van regelingen, regels en instellingen op basis waarvan de overheden van de lidstaten hun begrotingsbeleid voeren.

De in de richtlijn vastgestelde regels gelden voor bepaalde elementen van de begrotingskaders, met name:

 • stelsels voor begrotingsboekhouding en statistische rapportage;
 • regels en procedures voor het opstellen van prognoses voor begrotingsplanning;
 • landspecifieke cijfermatige begrotingsregels, zoals maxima voor de schuld of het tekort;
 • begrotingskaders voor de middellange termijn.

Stelsels voor begrotingsboekhouding en statistische rapportage

De lidstaten moeten beschikken over nationale stelsels voor begrotingsboekhouding die alle subsectoren van de overheid volledig en coherent bestrijken.

Deze boekhoudstelsels moeten de lidstaten in staat stellen de begrotingsgegevens van de overheid regelmatig te publiceren.

Bovendien moeten de nationale boekhoudstelsel van de lidstaten het voorwerp zijn van een interne controle en een onafhankelijke controle van de rekeningen.

Prognoses voor begrotingsplanning

De lidstaten baseren hun begrotingsplanning op zo realistisch mogelijke macro-economische en begrotingsprognoses. Deze prognoses omvatten met name een onderzoek naar de belangrijkste begrotingsvariabelen onder verschillende groei- en renteaannames.

De lidstaten maken hun macro-economische en begrotingsprognoses, alsmede de gebruikte methoden en parameters bekend. Zij geven ook aan welke instelling verantwoordelijk is voor het opstellen van deze prognoses.

De prognoses van de lidstaten worden vervolgens vergeleken met de prognoses van de Commissie, die eveneens de gebruikte methoden, aannames en parameters moet bekendmaken. Aanzienlijke verschillen tussen de prognoses van de lidstaten en die van de Commissie worden beschreven en verklaard.

Cijfermatige begrotingsregels

In het kader van het begrotingstoezicht van de EU moet elke lidstaat ook beschikken over cijfermatige begrotingsregels. Deze regels moeten buitensporige overheidstekorten en -schulden voorkomen.

De specifieke begrotingsregels van ieder land omvatten met name:

 • de doelstellingen en het toepassingsgebied van de regels;
 • effectieve en tijdige monitoring van de inachtneming van de regels, gebaseerd op een betrouwbare analyse door onafhankelijke instanties of instanties die functioneel autonoom zijn ten overstaan van de begrotingsautoriteiten van de lidstaten;
 • de gevolgen van niet-naleving van de regels.

Begrotingskaders voor de middellange termijn

De lidstaten stellen een begrotingskader voor de middellange termijn vast. Dat kader is een samenstel van nationale begrotingsprocedures dat voor de budgettaire beleidsvorming een langere termijn bestrijkt dan de eenjarige begrotingskalender. Daarbij wordt een begrotingsplanning met een horizon van ten minste drie jaar vastgesteld. Een begrotingskader omvat de volgend elementen:

 • algemene en transparante meerjarige begrotingsdoelstellingen, uitgedrukt als bijvoorbeeld een overheidstekort of -schuld;
 • prognoses voor iedere belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost van de overheid;
 • een beschrijving van de geplande beleidsmaatregelen voor de middellange termijn die gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën;
 • een beoordeling van de mogelijke gevolgen van voorgenomen beleidsmaatregelen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.

Context

Het stabiliteits- en groeipact is een geheel van regels tot instelling van een economisch en begrotingstoezicht op EU-niveau. Het heeft ten doel de economische en financiële stabiliteit van de EU te waarborgen.

De lidstaten moeten dan ook een gezond begrotingsbeleid voeren, om buitensporige overheidstekorten te vermijden die de economische en financiële stabiliteit van de EU in gevaar zouden kunnen brengen.

Het stabiliteits- en groeipact werd in 2011 grondig hervormd. De nieuwe maatregelen helpen in ruime mate begrotingsdiscipline te garanderen, bevorderen de stabiliteit van de Europese economie en helpen een nieuwe crisis in de Unie te voorkomen.

Het stabiliteits- en groeipact omvat nu zes wetsbesluiten die van kracht zijn geworden op 13 december 2011:

 • Verordening (EU) nr. 1173/2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied;
 • verordening (EU) nr. 1174/2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied;
 • Verordening (EU) nr. 1175/2011 tot wijziging van de procedures voor het toezicht op de begrotingssituaties;
 • Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden;
 • Verordening (EU) nr. 1177/2011 tot wijziging van de procedure bij buitensporige tekorten;
 • deze Richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 2011/85/EU

13.12.2011

-

L 306 van 23.11.2011

Laatste wijziging: 17.02.2012
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven