RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 22 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset

Direktiivissä vahvistetaan jäsenvaltioiden kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä säännöt ovat osa julkista taloutta koskevaa Euroopan unionin (EU) valvontakehystä. Niiden tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksesta johtuvia velvoitteita.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [EUVL L 306, 23.11.2011].

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden kansallisiin julkisen talouden kehyksiin. Julkisen talouden kehyksellä tarkoitetaan järjestelyjä, sääntöjä ja instituutioita, joiden avulla jäsenvaltioiden julkisyhteisöt toteuttavat finanssipolitiikkaa.

Direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tiettyjä julkisen talouden kehysten osatekijöitä ja erityisesti seuraavia:

 • julkisen talouden tilinpitoa ja tilastotietojen raportointia koskevat järjestelmät
 • säännöt ja menettelyt, jotka koskevat ennusteiden laatimista julkisen talouden suunnittelua varten
 • maakohtaiset numeeriset finanssipoliittiset säännöt, kuten velka- ja alijäämätasot
 • julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys.

Tilinpitoa ja tilastotietojen raportointia koskeva järjestelmä

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään julkisen tilinpidon kansalliset järjestelmät, jotka kattavat laajalti ja johdonmukaisesti kaikki julkisyhteisöjen alasektorit.

Tilinpitojärjestelmien avulla jäsenvaltioiden on voitava varmistaa, että julkisyhteisöistä on säännöllisesti saatavilla julkista taloutta koskevat tiedot.

Jäsenvaltioiden kansallisten tilinpitojärjestelmien on myös oltava sisäisen valvonnan ja riippumattoman tarkastuksen alaisia.

Julkisen talouden suunnittelua varten laadittavat ennusteet

Julkisen talouden suunnittelu jäsenvaltioissa perustuu mahdollisimman realistisiin makrotalouden ja julkisen talouden ennusteisiin. Ennusteissa tarkastellaan muun muassa keskeisiä julkisen talouden muuttujia erilaisten kasvu- ja korkomuutoksia koskevien oletusten perusteella.

Jäsenvaltiot julkistavat makrotalouden ja julkisen talouden ennusteet sekä niissä käytetyt menetelmät ja parametrit. Ne nimeävät myös ennusteiden tuottamisesta vastuussa olevan instituution.

Jäsenvaltioiden ennusteita verrataan sen jälkeen komission laatimiin ennusteisiin. Myös komission on julkistettava ennusteissa käyttämänsä menetelmät, oletukset ja parametrit. Merkittävät erot jäsenvaltioiden ja komission ennusteissa on kuvattava ja perusteltava.

Numeeriset finanssipoliittiset säännöt

Julkista taloutta koskevan EU:n valvonnan on perustuttava myös erityisesti kutakin jäsenvaltiota koskeviin numeerisiin finanssipoliittisiin sääntöihin. Näiden sääntöjen tavoitteena on välttää liiallisia julkisen talouden alijäämiä ja liian suurta julkista velkaa.

Maakohtaiset finanssipoliittiset säännöt sisältävät muun muassa seuraavat osatekijät:

 • tavoitemääritelmä ja sääntöjen soveltamisala
 • sääntöjen noudattamisen tehokas seuranta, joka perustuu riippumattomien elinten tai sellaisten elinten suorittamaan luotettavaan analyysiin, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia jäsenvaltioiden finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista
 • sääntöjen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraukset.

Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys

Jäsenvaltioiden on laadittava julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys. Kyseisellä kehyksellä tarkoitetaan kansallisten talousarviomenettelyjen kokonaisuutta, jolla finanssipolitiikan päätöksenteko ulotetaan vuotuista talousarvioaikataulua pidemmälle. Siihen liittyy julkisen talouden suunnittelu vähintään kolmen vuoden aikajänteellä. Julkisen talouden kehykseen sisältyvät seuraavat osatekijät:

 • kattavat ja avoimet monivuotiset julkisen talouden tavoitteet, jotka koskevat esimerkiksi julkisyhteisöjen alijäämää tai julkista velkaa
 • julkisyhteisöjen kutakin keskeistä meno- ja tuloerää koskevat ennusteet
 • kuvaus julkiseen talouteen vaikuttavasta keskipitkän aikavälin ennakoidusta politiikasta
 • arviointi siitä, kuinka ennakoitu politiikka vaikuttaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Taustaa

Vakaus- ja kasvusopimukseen on koottu EU:n talous- ja finanssipolitiikan valvonnan toteuttamista koskevat säännöt. Tavoitteena on turvata talouden ja rahoituksen vakaus EU:ssa.

Jäsenvaltioiden on siis toteutettava tervettä finanssipolitiikkaa estääkseen liialliset alijäämät, jotka saattaisivat vaarantaa EU:n talous- ja rahoitusvakauden.

Vuonna 2011 toteutettiin vakaus- ja kasvusopimusta koskeva laaja uudistus. Toteutetut uudet toimenpiteet ovat merkittävä edistysaskel kohti kurinalaisen budjettipolitiikan takaamista, Euroopan talousvakauden edistämistä ja uusien kriisien torjumista unionissa.

Vakaus- ja kasvusopimukseen kuuluu nyt kuusi säädöstä, jotka tulivat voimaan 13. joulukuuta 2011:

 • Asetus (EU) N:o 1173/2011 julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella
 • asetus (EU) N:o 1174/2011 täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella
 • asetus (EU) N:o 1175/2011 julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta
 • asetus (EU) N:o 1176/2011 makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta
 • asetus (EU) N:o 1177/2011 liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta
 • direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2011/85/EU

13.12.2011

-

EUVL L 306, 23.11.2011

Viimeisin päivitys 17.02.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun