RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 22 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gældende krav til EU-landenes budgetrammer

Dette direktiv fastlægger detaljerede regler for medlemsstaternes nationale budgetrammer. Reglerne er en del af rammerne for budgetovervågning i Den Europæiske Union (EU). Reglerne skal bidrage til at sikre, at EU-medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i henhold til stabilitets- og vækstpagten.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2011/85/EU af 8 november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer [Den Europæiske Unions Tidende L 306 af 23.11.2011].

RESUMÉ

Dette direktiv omhandler EU-medlemsstaternes budgetmæssige rammer. Budgetrammerne er et sæt ordninger, procedurer, regler og institutioner, som ligger til grund for gennemførelsen af EU-medlemsstaternes budgetpolitik via landenes offentlige myndigheder.

Direktivet fastlægger regler gældende for dele af budgetrammerne, navnlig:

 • systemer for budgetregnskab og statistisk indberetning
 • regler og procedurer for udarbejdelsen af prognoser til budgetplanlægning
 • landespecifikke numeriske finanspolitiske regler såsom offentligt budgetunderskud og gældsætning
 • mellemfristede budgetmæssige rammer

Regnskabssystemer og statistikker

Medlemsstaterne skal råde over nationale, offentlige regnskabssystemer, der på omfattende og kohærent vis dækker alle delsektorer i sektoren offentlig forvaltning og service.

Medlemsstaterne sikrer, at de finanspolitiske data for alle delsektorer i sektoren offentlige forvaltning og service offentliggøres rettidigt og regelmæssigt.

Disse offentlige regnskabssystemer skal underlægges intern kontrol og uafhængig revision.

Prognoser for den finanspolitiske planlægning

Medlemsstaterne sikrer, at den finanspolitiske planlægning baseres på realistiske makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser, hvortil der anvendes de mest aktualiserede oplysninger. Inden for rammerne af en følsomhedsanalyse skal de makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser undersøge de vigtigste finanspolitiske variablers udvikling under forskellige antagelser om vækst og rentesatser.

Medlemsstaterne offentliggør de officielle makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser, der er udarbejdet til den finanspolitiske planlægning, herunder de metoder, antagelser og relevante parametre, der understøtter disse prognoser. Medlemsstaterne specificerer, hvilken institution der er ansvarlig for udarbejdelsen af makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser.

Medlemsstaternes prognoser sammenlignes med de prognoser, som Kommissionen udarbejder. Kommissionen offentliggør ligeledes de metoder, antagelser og relevante parametre, som understøtter dens makroøkonomiske og budgetmæssige prognoser. Der bør foreligge begrundede beskrivelser af betydelige forskelle mellem medlemsstatens og Kommissionens prognose.

Numeriske finanspolitiske regler

EU's budgetovervågning bør baseres på landespecifikke, numeriske finanspolitiske regler. Reglerne har til formål at forhindre uforholdsmæssigt store budgetunderskud og for stor offentlig gæld.

De landespecifikke finanspolitiske regler skal især omfatte:

 • reglernes måldefinition og anvendelsesområde
 • en effektiv og rettidig overvågning af, om reglerne overholdes, baseret på pålidelige og uafhængige analyser udført af uafhængige organer eller organer udstyret med funktionsmæssig autonomi i forhold til medlemsstaternes finanspolitiske myndigheder
 • konsekvenser i tilfælde af manglende overholdelse.

Mellemfristede budgetmæssige rammer

Medlemsstaterne fastlægger mellemfristede budgetmæssige rammer. Rammerne skal sikre, at den nationale finanspolitiske planlægning følger et flerårigt finanspolitisk planlægningsperspektiv. De ledsages af bestemmelser om vedtagelsen af en finanspolitisk planlægningshorisont på mindst tre år. Budgetrammen indeholder proceduer for fastlæggelse af følgende:

 • omfattende og gennemsigtige flerårige budgetmål, hvad angår sektoren offentlig forvaltning og services underskud eller gæld
 • fremskrivninger for hver enkelt overordnet udgifts- og indtægtspost for sektoren offentlig forvaltning og service
 • en beskrivelse af mellemfristede planlagte politikker med en indvirkning på de offentlige finanser
 • en vurdering af, hvordan de planlagte politikker i lyset af deres langsigtede direkte indvirkning på de offentlige finanser formentlig vil påvirke den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser.

Kontekst

Stabilitets- og vækstpagten er et regelsæt, der fastlægger den økonomiske og finansielle overvågning på EU-plan. Målet er at sikre økonomisk og finansiel stabilitet i EU.

Ifølge pagten skal EU-landene føre en sund budgetpolitik med henblik på at undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud, der kan true den økonomiske og finansielle stabilitet i EU.

I 2011 undergik stabilitets- og vækstpagten en omfattende revision. De nye foranstaltninger, der blev vedtaget, udgør en vigtig fase for at sikre budgetdisciplin, fremme økonomisk stabilitet i Europa og forebygge en ny økonomisk krise i EU.

Stabilitets- og vækstpagten omfatter herefter seks retsakter, der trådte i kraft den 13. december 2011:

 • Forordning (EU) nr. 1173/2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet
 • Forordning (EU) nr. 1174/2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet
 • Forordning (EU) nr. 1175/2011 om ændring af overvågningen af budgetstillinger
 • Forordning (EU) nr. 1176/2011 om forebyggelse og korrektion af makrooøkonomiske ubalancer
 • Forordning (EU) nr. 1177/2011 om ændring af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud
 • Nærværende direktiv nr. 2011/85/EU om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2011/85/EU

13.12.2011

-

EUT L 306 af 23.11.2011

Seneste ajourføring: 17.02.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top