RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Изисквания за бюджетните рамки на държавите членки

С настоящата директива се въвеждат подробни правила относно националните бюджетни рамки на държавите членки. Те се вписват в рамката за бюджетно наблюдение в Европейския съюз (ЕС). Те имат за цел да спомогнат за спазване на задълженията на държавите членки, предвидени в пакта за стабилност и растеж.

АКТ

Директива 2011/85/UE на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки [ОВ L 306, 23.11.2011 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива се прилага по отношение на националните бюджетни рамки на държавите членки. Под „бюджетни рамки“ се разбира съвкупността от мерки, правила и институции, чрез които секторите „Държавно управление“ на държавите членки провеждат бюджетната политика.

По този начин директивата установява правилата, приложими за определени елементи на бюджетните рамки, и по-специално:

 • системите на бюджетно счетоводство и статистическа отчетност;
 • правилата и процедурите, уреждащи изготвянето на прогнози за бюджетното планиране;
 • специфични за отделната държава числови фискални правила, като например ограниченията на държавния дълг или на бюджетния дефицит;
 • средносрочните бюджетни рамки;

Система за счетоводно отчитане и статистическа информация

Държавите членки трябва да поддържат национални системи за счетоводна отчетност, които обхващат по изчерпателен и последователен начин всички подсектори на сектор „Държавно управление“.

Тези системи за счетоводна отчетност трябва да дават възможност на държавите членки да осигуряват редовното публикуване на бюджетни данни за сектор „Държавно управление“.

Освен това националните системи за счетоводна отчетност на държавите членки трябва да са предмет на вътрешен контрол и независим одит.

Прогнози за бюджетното планиране

Държавите членки основават фискалното си планиране въз основа на възможно най-реалистични макроикономически и бюджетни прогнози. Тези прогнози съдържат по-специално проучване на основните фискални променливи при различни допускания за растежа и лихвените проценти.

Държавите членки оповестяват публично макроикономическите и бюджетните прогнози, включително използваните методологии и параметри. Освен това те посочват институцията, отговорна за изготвянето на тези прогнози.

Прогнозите на държавите членки след това се сравняват с прогнозите, изготвени от Комисията. Последната също е длъжна да оповестява публично използваните методологии, допускания и параметри. Всяка съществена разлика между прогнозите на държавите членки и на Комисията се описва и причините за нея се обясняват.

Числови фискални правила

Бюджетното наблюдение на ЕС трябва да се основава и върху числови фискални правила, специфични за всяка държава членка. Тези правила имат за цел избягването на прекомерен бюджетен дефицит и прекалено голям дълг.

Специфичните за отделната държава фискални правила съдържат по-специално:

 • определяне на целите и обхват на правилата;
 • ефективно наблюдение на спазването на правилата, което се основава на надежден и независим анализ, извършван от независими органи или органи, които разполагат с функционална автономия по отношение на националните фискални органи;
 • последици в случай на неспазване.

Средносрочна бюджетна рамка

Държавите членки установяват средносрочна бюджетна рамка. Тази рамка се определя като съвкупност от национални бюджетни процедури, които разширяват изготвянето на фискалната политика отвъд годишния бюджетен цикъл. Тя се придружава от приемането на перспектива за фискално планиране с продължителност най-малко три години. Бюджетната рамка съдържа следните елементи:

 • изчерпателни и прозрачни многогодишни бюджетни цели по отношение на общия бюджетен дефицит и публичен дълг;
 • прогнози за всички основни разходни и приходни пера на сектор „Държавно управление“;
 • описание на предвижданите средносрочни политики с въздействие върху финансовите средства на сектор „Държавно управление“;
 • оценка на начините, по които предвижданите политики е вероятно да се отразят на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Контекст

Пактът за стабилност и растеж представлява набор от правила, с които се прилага икономически и бюджетен надзор на европейско равнище. Целта е да се гарантира икономическата и финансова стабилност на ЕС.

Ето защо държавите членки трябва да провеждат здравословна бюджетна политика, за да избегнат появата на прекомерен публичен дефицит, който може да застраши финансовата и икономическа стабилност на ЕС.

През 2011 г. пактът за стабилност и растеж претърпя широкообхватна реформа. Новоприетите мерки представляват важен етап за гарантирането на бюджетната дисциплина, подкрепата на стабилността на европейската икономика и предотвратяването на нова криза в Съюза.

По този начин пактът за стабилност и растеж вече групира шест законодателни акта, влезли в сила на 13 декември 2011 г.:

 • Регламент (ЕС) № 1173/2011 относно ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната;
 • Регламент (ЕС) № 1174/2011 относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната;
 • Регламент (ЕС) № 1175/2011 за изменение на процедурите за надзор върху състоянието на бюджета;
 • Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси;
 • Регламент (ЕС) № 1177/2011 за изменение на процедурата при прекомерен дефицит;
 • настоящата Директива 2011/85/ЕС относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите членкиОфициален вестник
Директива 2011/85/UE

13.12.2011

-

ОВ L 306, 23.11.2011 г.

Последна актуализация: 17.02.2012
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата