RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Składanie sprawozdań przez państwa członkowskie na temat planowanego deficytu publicznego

W rozporządzeniu określone zostały szczegółowe zasady składania sprawozdań do Komisji przez państwa członkowskie na temat wysokości ich deficytu oraz długu publicznego.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania maksymalnych progów dotyczących ich długu publicznego i deficytu budżetowego sektora publicznego. Komisja jest odpowiedzialna za kontrolę realizacji zobowiązań państw członkowskich w tym zakresie.

Na mocy rozporządzenia określony zostaje sposób, w jaki państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wysokości ich deficytu oraz długu publicznego.

Nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie zobowiązań budżetowych naraża je na sankcje w ramach procedury dotyczącej nadmiernego deficytu.

Zasady dotyczące składania sprawozdań przez państwa członkowskie

Państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać kilka rodzajów informacji, a mianowicie:

  • dane szacunkowe określające ich deficyt publiczny na bieżący rok (rok „n”),
  • dane szacunkowe określające ich deficyt publiczny na rok „n-1”,
  • rzeczywiste deficyty publiczne w latach „n-2”, „n-3” i „n-4”,
  • dane szacunkowe określające poziom ich długu publicznego na rok „n”,
  • wysokość ich rzeczywistego długu publicznego w latach „n-1”, „n-2”, „n-3” i „n-4”.

Powyższe informacje państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać dwa razy do roku:

  • po raz pierwszy – przed dniem 1 kwietnia roku bieżącego,
  • po raz drugi – przed dniem 1 października tego samego roku; sprawozdania złożone w tym okresie stanowią aktualizację danych szacunkowych przekazanych przed dniem 1 kwietnia.

Jakość informacji dostarczanych przez państwa członkowskie

Departamentem Komisji odpowiedzialnym za przyjmowanie informacji dostarczanych przez państwa członkowskie jest Eurostat (DE) (EN) (FR). Jego rola polega na zapewnieniu jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie, zwłaszcza w zakresie ich kompletności, wiarygodności oraz zgodności z zasadami rachunkowości. Zasady te znajdują się w europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych UE.

Eurostat regularnie dokonuje oceny jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie. W ten sposób podtrzymuje stały dialog z organami państw członkowskich, do których może się zwrócić m.in. z prośbą o szczegółowe wykazy metod rachunkowości, procedur oraz źródeł wykorzystywanych przez nie do opracowywania danych statystycznych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

30.6.2009

-

Dz.U. L 145, 10.6.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 679/2010

19.8.2010

Dz.U. L 198, 30.7.2010

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony