RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees financieel stabilisatiemechanisme

Deze verordening stelt een Europees financieel stabilisatiemechanisme in. Het mechanisme biedt financiële hulp aan de lidstaten die kampen met financiële moeilijkheden.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme.

SAMENVATTING

De financiële crisis die eind 2008 de wereldeconomie trof, heeft ernstige schade toegebracht aan de economische situatie van de lidstaten:

  • neergang van de economische groei;
  • toename van begrotingstekorten en schuldsituatie van de lidstaten;
  • destabilisering van de financiële markten.

Bovendien kunnen de financiële problemen van een lidstaat een ernstige bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit van de volledige Europese Unie (EU). Daarom is het noodzakelijk een Europees mechanisme voor financiële ondersteuning in te stellen dat de lidstaten in moeilijkheden te hulp kan schieten om op die manier de financiële stabiliteit van de EU te vrijwaren.

Toepassingsgebied

Het Europees financieel stabilisatiemechanisme verleent bijstand aan de lidstaten wanneer:

  • een lidstaat geconfronteerd wordt of ernstig bedreigd wordt met zware financiële verstoringen;
  • deze feitelijke of dreigende zware financiële verstoringen zijn veroorzaakt door gebeurtenissen die de betreffende lidstaat niet kan beheersen.

Financiële bijstand

Het Europees financieel stabilisatiemechanisme kan de vorm aannemen van een lening of een kredietlijn die aan de betrokken lidstaten wordt toegekend. Een kredietlijn is een toelating die aan een lidstaat wordt verleend om over financiële middelen te beschikken tot een bepaald maximumbedrag en gedurende een toegestane periode.

Procedure:

Vooraleer een lidstaat een beroep kan doen op het Europees financieel stabilisatiemechanisme moet een verzoek ingediend worden met volgende gegevens:

  • een evaluatie van zijn financiële behoeften;
  • een economisch en financieel aanpassingsprogramma met de beschrijving van de diverse maatregelen voor het herstellen van de financiële stabiliteit.

Vervolgens gaat de Raad al dan niet over tot de toekenning van financiële bijstand aan de lidstaat. De Raad handelt met gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie. Indien de Raad instemt met het verlenen van financiële bijstand aan een lidstaat, vermeldt de beslissing volgende elementen:

  • de modaliteiten van de financiële bijstand zoals het bedrag, het aantal tranches, de beschikbaarheidsperiode van de financiële bijstand, enz.;
  • de algemene economische beleidsvoorwaarden: deze voorwaarden zijn bepaald door de Commissie. Ze hangen samen met de financiële bijstand van de EU om een stabiele economische situatie in de begunstigde lidstaat tot stand te brengen en zijn vermogen te herstellen zichzelf op de financiële markten te financieren;
  • het economisch en financieel aanpassingsprogramma van de lidstaat.

De algemene economische beleidsvoorwaarden maken eveneens deel uit van een memorandum van overeenstemming tussen de lidstaat en de Commissie. De Commissie onderwerpt, in overleg met de ECB, de naleving van de voorwaarden aan regelmatige controles. Een wijziging van de voorwaarden kan eventueel een herziening van het economisch en financieel aanpassingsprogramma van de lidstaat met zich meebrengen.

Toekenning van financiële bijstand

De uitbetaling van leningen en de opening van kredietlijnen toegestaan aan de lidstaten worden beheerd door de Commissie die op gezette tijden nagaat of het economische beleid van de begunstigde lidstaat strookt met zijn aanpassingsprogramma.

De Commissie is bovendien gemachtigd op de kapitaalmarkten of bij financiële instellingen leningen aan te gaan teneinde de aan de lidstaten toegestane leningen te financieren.

De Europese Rekenkamer heeft bovendien het recht in de begunstigde lidstaat financiële controles of audits uit te voeren om de regelmatigheid van deze door de EU verleende financiële bijstand na te gaan.

Verenigbaarheid met andere mechanismes voor financiële steun

Het Europees financieel stabiliteitsmechanisme is verenigbaar met het mechanisme van financiële bijstand op middellange termijn ten behoeve van betalingsbalansen. Toch nog even vermelden dat deze financiële bijstand bedoeld is voor lidstaten met betalingsbalansproblemen die geen deel uitmaken van het eurogebied.

Het Europees financieel stabilisatiemechanisme sluit evenmin het verzoek om financiering van buiten de EU uit, in het bijzonder door het Internationaal Monetair Fonds (EN) (ES) (FR). De Commissie zal in dat geval de verenigbaarheid onderzoeken van het Europees financieel stabilisatiemechanisme met de financiering van buiten de EU.

Evaluatie en aanpassing van het Europees financieel bijstandsmechanisme

Uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van deze verordening, zal de Commissie evalueren of de uitzonderlijke omstandigheden die de tenuitvoerlegging van het Europees financieel stabilisatiemechanisme rechtvaardigen, nog steeds voortduren. Indien het Europees mechanisme wordt gehandhaafd, zal de Commissie om de zes maanden dezelfde evaluatie uitvoeren.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 407/2010

12.5.2010

PB L 181 van 11.5.2010

Laatste wijziging: 30.07.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven