RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förberedelse av de offentliga myndigheterna

Kommissionens arbetsdokument syftar till att tillhandahålla uppgifter som är jämförbara för varje land om hur situationen för de nationella övergångsplanerna framskrider.

RÄTTSAKT

Kommissionens arbetsdokument av den 16 december 1997: förberedelse av de offentliga myndigheterna inför övergången till euron [SEK(97) 2384 slutlig -- Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

När det gäller de konkreta villkoren för de offentliga myndigheternas övergång till euron, föreskrivs följande enligt det scenario som antogs vid Europeiska rådet i Madrid:

"Euro kommer att användas allmänt för den offentliga sektorns transaktioner i alla deltagande medlemsstater senast när europeiska sedlar och mynt införs fullt ut. Tidsramen kommer att fastställas i gemenskapens lagstiftning och kan medge viss frihet för de enskilda medlemsstaterna."

Med hänsyn till de i många fall stora strukturella skillnaderna mellan medlemsländernas författningar och rättssystem, har kommissionen avstått från att föreslå harmoniserade regler för de offentliga myndigheternas övergång till euron, utöver de båda förordningar som utgör den rättsliga ramen för euron.

Inom denna ram kan myndigheterna erbjuda privata ekonomiska aktörer möjlighet att använda euron i alla sina finansiella transaktioner och förbindelser med staten. I de länder som erbjuder denna möjlighet, finns vanligtvis en bestämmelse om att ett företag som har valt euron innan övergångsperioden löper ut inte kan återgå till den nationella valutaenheten.

Förberedelserna inför övergången till euron kan sammanfattas som följer:

  • Tio medlemsländer har offentliggjort en nationell övergångsplan, och i ett fall ett fullständigt lagförslag för övergången till den gemensamma valutan.
  • En majoritet av medlemsländerna planerar att ge företag och även enskilda möjlighet att åtminstone delvis välja om de vill utföra finansiella transaktioner och förbindelser med offentliga myndigheter i den nationella valutaenheten eller i euroenheten, från och med januari 1999.
  • Urvalet av sådana "euroalternativ" varierar mellan olika medlemsländer. De omfattar exempelvis områden som redovisning, bolagsbildning med ett kapital i euroenheten och omräkning till euroenheten av befintliga bolagskapital. Ett annat exempel är deklarationer och betalningar inom skatte- och socialförsäkringsområdena.
  • De medlemsländer som planerar att delta från och med 1999 har för avsikt att fortsätta att använda den nationella valutaenheten internt (budget och offentliga räkenskaper) fram till utgången av övergångsperioden i december 2001. En tendens till att viktiga offentliga data anges parallellt i euroenheten kan dock märkas.
  • Beroende på den administrativa strukturen i varje medlemsland har samordningen med regionala och lokala myndigheter blivit en avgörande aspekt för förberedelserna på nationell nivå.

Dokumentet innehåller även en rad tekniska översikter för varje land med information om hur de offentliga myndigheternas förberedelser framskrider.

Senast ändrat den 23.06.2006
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början