RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Προετοιμασία των δημόσιων διοικήσεων

Το παρόν έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει, για κάθε χώρα, συγκρίσιμα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση προόδου των εθνικών σχεδίων μετάβασης.

ΠΡΑΞΗ

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1997: προετοιμασία των δημόσιων διοικήσεων για τη μετάβαση στο ευρώ [SEC (97) 2384 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της μετάβασης των εθνικών διοικήσεων, το σενάριο που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης προβλέπει ότι:

«Η γενικευμένη χρήση του ευρώ για τις πράξεις του δημόσιου τομέα θα λάβει χώρα το αργότερο κατά τη στιγμή της πλήρους εισαγωγής των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί από την κοινοτική νομοθεσία και ενδέχεται να παρέχει κάποιο περιθώριο χειρισμών στα κράτη μέλη».

Δεδομένων των συχνά σημαντικών διαρθρωτικών διαφορών που υφίστανται μεταξύ των συνταγματικών διατάξεων και των έννομων τάξεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δεν πρότεινε εναρμονισμένους κανόνες για τη μετάβαση των δημοσίων διοικήσεων, πλην των δύο κανόνων για το νομικό καθεστώς του ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διοικήσεις μπορούν να προσφέρουν στους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα «ευρώ» για όλες τις επαφές και τις συναλλαγές τους με το κράτος. Στις χώρες που θα προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, μία διάταξη θα προβλέπει ότι επιχείρηση η οποία επέλεξε το ευρώ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν μπορεί πλέον να επανέλθει στην εθνική νομισματική μονάδα.

Ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη μετάβαση στο ευρώ είναι ο ακόλουθος:

  • δέκα κράτη μέλη δημοσίευσαν εθνικό σχέδιο μετάβασης ή, το ένα από αυτά, πλήρες νομοσχέδιο για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα·
  • η πλειονότητα των κρατών μελών προτίθεται, από τον Ιανουάριο του 1999, να παράσχει στις επιχειρήσεις, ακόμη και στους ιδιώτες, τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της εθνικής νομισματικής μονάδας και της μονάδας «ευρώ» για ένα τουλάχιστον μέρος των επαφών τους και συναλλαγών τους με τη δημόσια διοίκηση·
  • το φάσμα αυτών των «επιλογών ευρώ» ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι επιλογές αυτές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τομείς όπως η τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, η σύσταση εταιρειών με κεφάλαιο σε ευρώ ή η μετατροπή σε ευρώ του κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών ή ακόμη οι δηλώσεις και πληρωμές φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης·
  • τα κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν από το 1999 προτίθενται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εθνική νομισματική μονάδα σε εσωτερικό επίπεδο (προϋπολογισμός και δημόσια λογιστική) μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2001. Ωστόσο, διαγράφεται τάση για παράλληλη δημοσίευση σε ευρώ των κυριότερων οικονομικών μεγεθών·
  • σε συνάρτηση με τη διοικητική δομή κάθε κράτους μέλους, ο συντονισμός με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατέστη μία απαραίτητη πτυχή των προετοιμασιών σε εθνική κλίμακα.

Το έγγραφο περιέχει επίσης μία δέσμη τεχνικών δελτίων ανά χώρα, που προσφέρουν πληροφορίες για την κατάσταση προόδου των προπαρασκευαστικών εργασιών εκ μέρους των δημοσίων διοικήσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.06.2006
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας