RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 22 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vydávanie euromincí

Európska únia (EÚ) určuje pravidlá, ktorými sa riadi vydávanie obehových a pamätných euromincí.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 zo 4. júla 2012 o vydávaní euromincí.

SÚHRNY

Členské štáty môžu vydávať dva druhy euromincí: obehové mince a zberateľské mince.

Obehové mince

Obehové mince sa vydávajú a uvádzajú do obehu v nominálnej hodnote.

Na trh sa môže uviesť menší podiel mincí vo vyššej než nominálnej hodnote, ak sa to odôvodní osobitnou kvalitou mince, osobitným balením alebo poskytnutím doplnkových služieb.

Každý členský štát, ktorého menou je euro, môže vydať len dve pamätné mince za rok s výnimkou prípadov, keď:

  • pamätné mince vydávajú spoločne všetky členské štáty, ktorých menou je euro, alebo
  • sa pamätná minca vydáva pri príležitosti dočasného uvoľnenia alebo provizórneho obsadenia funkcie hlavy štátu.

Celkové množstvo pamätných mincí uvedených do obehu v jednotlivých emisiách neprekročí vyššiu hodnotu z týchto dvoch stropov:

  • 0,1 % kumulovaného celkového čistého počtu dvojeurových mincí uvedených do obehu všetkými členskými štátmi, ktorých menou je euro, do začiatku roka predchádzajúceho roku vydania pamätnej mince. Tento strop sa môže zvýšiť na 2,0 % kumulovaného celkového čistého počtu dvojeurových mincí vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro, ak sa pripomína symbolická udalosť veľkého významu alebo
  • 5,0 % kumulovaného celkového čistého počtu dvojeurových mincí uvedených do obehu príslušným členským štátom do začiatku roka predchádzajúceho roku vydania pamätnej mince.

Zberateľské mince

Zberateľské mince majú postavenie zákonného platidla iba vo vydávajúcom členskom štáte. Na minci musí byť jasne a ľahko rozpoznateľná identita vydávajúceho členského štátu.

Na odlíšenie od obehových mincí musia zberateľské mince spĺňať všetky tieto kritériá:

  • ich nominálna hodnota sa musí odlišovať od nominálnej hodnoty obehových mincí;
  • na nich uvedené zobrazenia sa nesmú podobať na spoločné strany obehových mincí;
  • ich farba, priemer a hmotnosť sa musia významne odlišovať od obehových mincí, a to aspoň v dvoch z troch charakteristík a
  • nesmú mať profilovanú hranu s jemnými zúbkami ani tvar „španielskeho kvetu“.

Zberateľské mince sa môžu uviesť na trh v nominálnej hodnote alebo v hodnote vyššej, než je nominálna hodnota.

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia s cieľom odrádzať od používania zberateľských mincí ako platobného prostriedku.

Konzultácia pred zničením obehových mincí

Pred zničením obehových mincí členské štáty uskutočňujú vzájomné konzultácie a informujú riaditeľov mincovní členských štátov, ktorých menou je euro.

REFERENCIE

AktNadobudnutie platnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Nariadenie (EÚ) č. 651/2012

16. 8. 2012

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012

Posledná aktualizácia: 04.02.2013
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok