RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Емитиране на евромонети

Европейският съюз (ЕС) установява правила, уреждащи емитирането на евромонети, предназначени за обращение, включително и възпоменателни евромонети.

АКТ

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно емитирането на евромонети

ОБОБЩЕНИЕ

Държавите-членки могат да емитират два вида евромонети: монети в обращение и колекционерски монети.

Монети в обращение

Монети в обращение се пускат в обращение по номинална стойност.

Малка част от тях могат да се пускат в продажба над номиналната им стойност, ако монетите се отличават със специално качество, опаковка или с предоставени допълнителни услуги.

Всяка държава-членка, чиято парична единица е еврото, може да емитира само две възпоменателни монети, освен когато:

  • всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, колективно емитират възпоменателни монети; или
  • възпоменателна монета се емитира по повод временно овакантяване или временно заемане на поста държавен глава.

Общият брой на възпоменателните монети, пуснати в обращение при всяка отделна емисия, не може да надвишава по-високата от следните две горни граници:

  • 0,1 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR, пуснати в обращение от всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета. Тази горна граница може да бъде увеличена на 2,0 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR на всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, ако монетите са посветени на широко призната и дълбоко символична тема; или
  • 5,0 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR, пуснати в обращение от съответната държава-членка до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета.

Колекционерски монети

Колекционерските монети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава-членка. Емитиращата държава-членка е ясно обозначена и лесно разпознаваема на монетата.

За да се отличават от монетите в обращение, колекционерските монети отговарят на всички изброени по-долу критерии:

  • тяхната номинална стойност трябва да се различава от номиналната стойност на монетите в обращение;
  • изображенията върху тях трябва да се отличава от тези върху общите страни на монетите в обращение;
  • те трябва да се различават значително от монетите в обращение най-малко по две от следните три характеристики — цвят, диаметър и тегло; и
  • те не може да имат релефен гурт с фини фестони или форма „испанско цвете“.

Колекционерските монети могат да се пускат в продажба на номиналната им стойност или над нея.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки с цел възпрепятстване използването на колекционерски монети като разплащателно средство.

Консултации преди унищожаване на монетите в обращение

Преди унищожаването на разменни монети, държавите-членки се консултират помежду си и уведомяват директорите на монетните дворове на държави-членки, чиято парична единица е еврото.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник
Регламент (ЕС) № 651/2012

16.8.2012 г.

ОВ L 201 от 27.7.2012 г.

Последна актуализация: 04.02.2013
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата