RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Narodowe rewersy i emisje monet euro

Monety euro przeznaczone do obiegu mają wspólny dla wszystkich państw unii gospodarczej i walutowej (UGW) awers i rewers narodowy. Wzór tego ostatniego jest zgodny ze wspólnymi zasadami. Komisja kieruje zalecenia do państw członkowskich, które, po zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej, emitują monety.

AKT

Zalecenie Komisji 2009/23/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu [Dz.U. L 9 z 14.1.2009].

STRESZCZENIE

Komisja kieruje do uczestniczących w unii gospodarczej i walutowej (UGW) państw członkowskich zalecenia, dotyczące emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, która to emisja podlega zatwierdzeniu przez Radę. Zalecenia mają zastosowanie do rewersów narodowych i napisów na brzegu zwykłych lub okolicznościowych monet euro przeznaczonych do obiegu.

Na wspólnych awersach monet euro znajduje się nazwa wspólnej waluty oraz nominał monety.

Rewersy narodowe monet przeznaczonych do obiegu

Zgodnie z niniejszymi wspólnymi wytycznymi na rewersach narodowych zawarta jest informacja o emitującym monetę państwie członkowskim, ale nie ma żadnej informacji o nominale, nazwie wspólnej waluty (chyba że wynika to ze stosowania alfabetu innego od łacińskiego). Wybrany wzór na rewersie narodowym otoczony jest okręgiem tworzonym przez dwanaście gwiazd flagi europejskiej. Wzór ten nie powinien być zmieniany, z wyjątkiem przypadków, gdy zmieniła się głowa państwa wskazana na monecie. Aby jednak w pełni zastosować się do zalecenia, emitujące państwa członkowskie mają możliwość aktualizowania swoich rewersów narodowych monet euro.

Napis na brzegu monety o nominale 2 euro może zawierać informację o nominale i/lub nazwę „euro”.

Monety powinny być wprowadzane do obiegu zgodnie z ich wartością nominalną. Niewielka ich część, przeznaczona dla kolekcjonerów, może być jednak sprzedawana po wyższej cenie.

Monety okolicznościowe o nominale dwóch euro

Wzór na rewersach narodowych może upamiętniać wydarzenia mające wielkie znaczenie dla danego kraju lub całej Europy. Monety okolicznościowe również przeznaczone są do obiegu.

Emisja takich monet powinna być zgodna z następującymi zasadami:

  • jedyną wykorzystywaną monetą powinna być moneta o nominale 2 euro,
  • liczba emisji powinna być ograniczona do jednej emisji rocznie w przypadku każdego emitującego państwa,
  • łączna liczba monet okolicznościowych nie powinna przekraczać 0,1% liczby monet o nominale 2 euro, które zostały wprowadzone do obiegu przez wszystkie uczestniczące państwa członkowskie w poprzednim roku, lub 5,0% łącznej liczby monet o nominale 2 euro, które zostały wprowadzone do obiegu przez emitujące państwo członkowskie do początku roku poprzedzającego rok emisji danej monety okolicznościowej. Jeżeli moneta okolicznościowa upamiętnia wydarzenie o powszechnym znaczeniu, pułap ten może zostać podwyższony do 2,0% łącznej liczby monet o nominale 2 euro wyemitowanych przez wszystkie uczestniczące państwa członkowskie i znajdujących się w obiegu,
  • napis na brzegu powinien być taki sam jak w przypadku zwykłych monet.

Procedura informacyjna

Projekty wzorów przesyłane są Komisji przez emitujące państwo członkowskie na sześć miesięcy przed datą emisji. Komisja sprawdza zgodność wzorów z niniejszymi zaleceniami.

Komisja informuje uczestniczące państwa członkowskie za pośrednictwem odpowiedniego podkomitetu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. W przypadku gdy Komisja uzna, że nie zastosowano się do wytycznych zawartych w zaleceniu, decyzję o ewentualnym zatwierdzeniu wzoru podejmuje podkomitet.

Istotne informacje na temat wzorów monet publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kontekst

Zalecenie 2003/734/WE oraz zalecenie 2005/491/WE, które dotyczyły zmian i wprowadzania do obiegu rewersów narodowych monet euro, zostają uchylone i zastąpione nowym zaleceniem.

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2009

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony