RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rajat ylittävät euromääräiset maksut

Yhden jäsenvaltion sisällä tai kahden jäsenvaltion välillä suoritettavista maksutapahtumista (erityisesti pankkitapahtumista) maksetaan samansuuruiset palvelumaksut. Asetus koskee kaikkia sähköisiä maksutapahtumia, kuten tilisiirtoja, suoraveloituksia, nostoja käteisautomaateista, maksuja debit- ja credit-korteilla sekä varainsiirtoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella taataan, että yhteisössäsuoritettuihin kansallisiin ja rajatylittäviin maksuihin sovelletaan palvelumaksujen osalta samoja sääntöjä.

Soveltamisala

Maksut voivat olla enintään 50 000 euron suuruisia. Ne on suoritettava euromääräisinä tai sellaisten jäsenvaltioiden kansallisena valuuttana, jotka haluavat soveltaa asetusta. Niinpä esimerkiksi Ruotsi on pyytänyt, että samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta sovelletaan Ruotsin kruunuina suoritettuihin maksuihin.

Asetusta ei sovelleta maksupalveluntarjoajien * omaan lukuunsa tai muiden samanlaisten palveluntarjoajien lukuun suorittamiin maksuihin. Sitä ei sovelleta myöskään valuutan muuntamisesta perittäviin palvelumaksuihin.

Maksusuorituksista perittävien palvelumaksujen samansuuruisuus

Palveluntarjoajien on veloitettava samansuuruiset palvelumaksut seuraavista:

  • rajatylittävät maksut ja sähköisesti käsitellyt tapahtumat, jos maksajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajat sijaitsevat eri jäsenvaltioissa
  • kansalliset maksut ja sähköisesti käsitellyt tapahtumat, jos molemmat maksupalveluntarjoajat sijaitsevat samassa valtiossa.

Maksujen automatisoinnin helpottaminen

Maksupalveluntarjoajan on annettava jokaiselle asiakkaalleen kansainvälinen tilinumero (IBAN) ja pankkikoodi (BIC). Asiakkaan on käytettävä näitä koodeja rajatylittävissä maksutapahtumissaan. Jos asiakas ei käytä niitä, häneltä voidaan veloittaa lisäpalvelumaksuja. Palveluntarjoajan on ilmoitettava asiakkaalleen lisäpalvelumaksujen suuruus ennen maksutapahtuman suorittamista.

Asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täyttäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat, että tästä asetuksesta johtuvat velvoitteet täytetään.

Jos palveluntarjoajat rikkovat asetuksen säännöksiä, palvelunkäyttäjät tai muut, joita asia koskee, voivat tehdä kansallisille viranomaisille kanteluja.
Jäsenvaltioiden on luotava tuomioistuimen ulkopuolisia kantelu- ja muutoksenhakumenettelyjä. Niiden on nimettävä tai perustettava toimivaltaisia elimiä.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia.

Rajatylittävä yhteistyö

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tuomioistuimen ulkopuolisista kantelu- ja muutoksenhakumenettelyistä vastaavien elinten on tehtävä ripeää yhteistyötä rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi.

Taustaa

Asetus (EY) N:o 2560/2001 kumotaan 1 päivästä marraskuuta 2009.

Keskeiset termit
  • Maksupalveluntarjoajat: muun muassa luottolaitokset, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat, maksulaitokset, postisiirtoa hoitavat laitokset, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit, jäsenvaltiot tai niiden alue- tai paikallisviranomaiset (silloin kun ne eivät toimi julkisina viranomaisina).

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 924/2009

1.11.2009

-

EUVL L 266, 9.10.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 10 päivänä syyskuuta 2009, "Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) toteuttaminen: etenemissuunnitelma vuosille 2009–2012" [KOM(2009) 471 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Komission julkistamassa etenemissuunnitelmassa esitetään yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) painopistealueet kaudeksi 2009–2010. Painopistealueet koskevat euron käyttöön ottaneita tai siihen valmistautuvia jäsenvaltioita sekä Ruotsia. Niiden avulla on määrä

  • nopeuttaa siirtymistä SEPA-tuotteisiin rahoitustuotteissa ja maksustandardeissa
  • lisätä SEPAn ja sen tuotteiden näkyvyyttä
  • saada valmiiksi SEPAn oikeudellinen perusta ja saada SEPA-standardit yhtenäisemmiksi Euroopan maksuneuvoston normien kanssa
  • varmistaa standardointi, yhteentoimivuus ja turvallisuus maksujen käsittelyssä
  • parantaa SEPAn hallinnointia luomalla EU:n tasolle uusi toimivaltainen rakenne.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2560/2001 9 artiklan mukainen komission tiedonanto 2002/C 165/08, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002 [EYVL C 165, 11.7.2002].
Komissio sai 28.6.2002 ilmoituksen Ruotsin viranomaisten päätöksestä ulottaa asetuksen soveltaminen koskemaan Ruotsin kruunua.

Viimeisin päivitys 04.12.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun