RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan keskuspankki (EKP)

Euroopan keskuspankki (EKP) perustettiin 1. kesäkuuta 1998. Se on oikeushenkilö ja täysin itsenäinen, jäsenvaltioiden ja unionin laitoksista riippumaton elin. EKP huolehtii talous- ja rahaliiton moitteettomasta toiminnasta johtamalla Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ). Sen tärkein tehtävä on hintojen vakauden ylläpitäminen. Tämä tapahtuu määrittelemällä unionin rahapolitiikka.

SÄÄDÖS

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä [EUVL C 83, 30.3.2010]

YHTEENVETO

Pöytäkirjassa vahvistetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ) johtavan Euroopan keskuspankin (EKP) päätöksentekoelinten velvollisuudet. Pöytäkirjassa selvitetään myös EKPJ:n tavoitteet ja tehtävät. Kyseinen pöytäkirja on liitetty Euroopan unionista (EU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyihin sopimuksiin, ja se toimii EKP:n ja EKPJ:n oikeusperustana.

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ)

EKPJ:n muodostavat Euroopan keskuspankki ja jäsenvaltioiden keskuspankit yhdessä. EKPJ:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta EU:ssa. EKPJ:n perustehtäviä ovat

 • unionin rahapolitiikan määrittely ja toteuttaminen
 • euroon liittyvien valuuttamarkkinatoimien suorittaminen suhteessa kansallisiin valuuttoihin
 • jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito
 • maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.

EKPJ:ää johtavat EKP:n päätöksentekoelimet. EKP:n on toimillaan määrä huolehtia EKPJ:n tehtävien hoitamisesta. Myös jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit ovat erottamaton osa EKPJ:ää. Ne toimivat EKP:n suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.

EKPJ muodostuu EKP:sta ja kaikkien jäsenvaltioiden keskuspankeista riippumatta siitä, ovatko kyseiset jäsenvaltiot ottaneet euron käyttöönsä vai eivät. Pöytäkirjassa viitataan myös eurojärjestelmään, jonka sitä vastoin muodostavat EKP ja vain niiden jäsenvaltioiden keskuspankit, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. Eurojärjestelmän tehtävänä on näin ollen euroalueen rahapolitiikan määrittely ja toteuttaminen.

Euroopan keskuspankki (EKP)

EKP:n johdossa on kolme elintä:

 • EKP:n neuvosto: EKP:n neuvosto koostuu johtokunnan jäsenistä sekä euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajista. EKP:n neuvosto on EKP:n tärkein päätöksentekoelin. Se antaa suuntaviivat ja tekee tarvittavat päätökset EKP:lle uskottujen tehtävien suorittamiseksi. Sen tärkein tehtävä on euroalueen rahapolitiikan määrittely. Tähän liittyen EKP:n neuvosto voi esimerkiksi määrätä koroista, joilla liikepankit voivat saada keskuspankilta rahaa.
 • Johtokunta: Johtokunnan muodostavat EKP:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenet nimittää Eurooppa‑neuvosto. Johtokunta vastaa EKP:n neuvoston määrittelemän rahapolitiikan toteuttamisesta. Johtokunta antaa kansallisille keskuspankeille tarvittavat ohjeet. Se valmistelee myös EKP:n neuvoston kokoukset ja hoitaa EKP:n juoksevat tehtävät.
 • Yleisneuvosto: Yleisneuvoston muodostavat EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä EU:n kaikkien jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajat. Yleisneuvostossa kokoontuvat siis keskuspankkien pääjohtajat jäsenvaltioista, jotka ovat jo ottaneet euron käyttöön, sekä jäsenvaltioista, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön. Yleisneuvostoa pidetään EKP:n kolmantena päätöksentekoelimenä, joskin sen päätöksentekovaltuudet ovat vähäisemmät. Sen tehtävänä on muun muassa vaikuttaa EKP:n neuvoa‑antavaan toimintaan. Sen tehtäviin kuuluvat myös tilastotietojen kerääminen, toimintakertomusten laatiminen jne.

EKP:n toimivaltuudet

EKP:n päätehtävä on EKPJ:n tehtävistä huolehtiminen. EKP toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien kanssa. EKP kuitenkin määrää ne edellytykset, joiden puitteissa kansallisilla keskuspankeilla on valtuudet toimia.

Näin ollen EKP:lla ja kansallisilla keskuspankeilla on EKPJ:ssä muun muassa seuraavat rahapoliittiset tehtävät:

 • seteleiden ja kolikoiden liikkeeseen laskeminen: EKP:lla on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen euroalueella. Jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen kolikoita saatuaan ensin EKP:n hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle
 • EKP:ssa ja kansallisissa keskuspankeissa olevien tilien avaaminen luottolaitoksille, julkisyhteisöille ja muille markkinaosapuolille
 • avomarkkinatoimet, toisin sanoen kun EKP ja kansalliset keskuspankit toimivat rahoitusmarkkinoilla esimerkiksi antamalla tai ottamalla lainaksi saatavia
 • luottotoimet luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa
 • EKP voi vaatia jäsenvaltioihin sijoittautuneita luottolaitoksia pitämään vähimmäisvarantoa EKP:ssa ja kansallisissa keskuspankeissa
 • asetusten antaminen selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi
 • kansainväliset suhteet kolmansien maiden keskuspankkeihin ja luottolaitoksiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Taloutta koskevat ja yleiset määräykset

Pöytäkirja sisältää joitain EKPJ:n taloutta koskevia määräyksiä. Kyseiset määräykset koskevat esimerkiksi tilinpitoa, tilintarkastusta, EKP:n omaa pääomaa, pääoman merkitsemisen jakoperustetta sekä valuuttavarantosaamisten siirtoa EKP:lle.

EKP voi antaa asetuksia (joita sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa) tai tehdä päätöksiä (velvoittavat niitä, joille päätös on osoitettu), jotka ovat tarpeen pöytäkirjassa määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi. Lisäksi se voi antaa suosituksia ja lausuntoja (jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia).

Euroopan unionin tuomioistuin valvoo EKP:n toimenpiteitä tai laiminlyöntejä. Kansallisella tasolla jäsenvaltioiden tuomioistuimet ratkaisevat EKP:n sekä sen velkojien, velallisten tai muiden henkilöiden väliset riidat, jollei toimivaltaa ole uskottu unionin tuomioistuimelle. EKP:n vastuu määräytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 340 artiklan mukaisesti. EKP:llä on jäsenvaltioiden alueella tehtäviensä suorittamisen edellyttämät erioikeudet ja vapaudet Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa määritellyin edellytyksin.

EKP:n kotipaikaksi on vahvistettu jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten yhteisellä sopimuksella Saksan Frankfurt.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Pöytäkirja N:o 4 Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

-

-

EUVL C 83, 30.3.2010

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 07.01.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun