RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cyprus en Malta (Toetreding in 2008)

Met ingang van 1 januari 2008 is de euro in Cyprus en Malta officieel als munt in gebruik. De Raad van de Europese Unie heeft met zijn onderhavige in juli 2007 goedgekeurde beschikkingen groen licht gegeven voor de invoering van de eenheidsmunt in de genoemde twee lidstaten. Deze staten, die op 1 mei 2004 tot de Unie zijn toegetreden, brengen daarmee het aantal staten dat aan de euro deelneemt van 13 op 15. De Europese Unie telt in totaal 27 lidstaten.

BESLUITEN

Beschikking 2007/503/EG van de Raad van 10 juli 2007 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag, betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Cyprus op 1 januari 2008.

Beschikking 2007/504/EG van de Raad van 10 juli 1007 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag, betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Malta op 1 januari 2008.

SAMENVATTING

Met deze twee beschikkingen verklaart de Raad dat Cyprus en Malta voldoen aan alle noodzakelijke voorwaarden voor aanneming van de euro:

 • Cyprus en Malta voldoen aan de vereisten opgelegd door de convergentiecriteria inzake prijsstabiliteit, staat van de overheidsfinanciën, deelname aan het Europese wisselkoersmechanisme en een bevredigende langetermijnrente;
 • Cyprus en Malta hebben een nationale wetgeving die verenigbaar is met invoering van de euro.

Bijgevolg gaf de Raad als datum 1 januari 2008 voor de invoering van de euro in deze twee lidstaten.

Procedure

In zijn zitting van 10 juli 2007 had de Raad "Economische en monetaire zaken" groen licht gegeven voor de invoering van de euro op Cyprus en Malta. De Commissie had tevoren reeds in de convergentieverslagen vastgesteld dat de twee staten aan de toetredingscriteria van de Economische en Monetaire Unie voldeden.

Deze beschikkingen zijn gericht tot de lidstaten. Er is in bepaald dat Cyprus en Malta voldoen aan de voorwaarden die voor aanneming van de eenheidsmunt noodzakelijk zijn. Hiermee worden voor de twee landen de derogaties ingetrokken als gevolg van artikel 4 van de toetredingsakte 2003 (EN).

De Raad wijst de lidstaten aan die aan de voorwaarden voor de aanneming van de euro voldoen, d.w.z. de verenigbaarheid van de nationale wetgeving met het gemeenschapsacquis en de convergentiecriteria als uiteengezet in artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen artikel 121 van het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap). De twee op 16 mei 2007 door de Commissie ingediende voorstellen (Cyprus: CNS/2007/0090 en Malta : CNS/2007/0092) hebben geleid tot de voorliggende beschikkingen.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingTermijn voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Beschikking 2007/503/EG

Datum van kennisgeving

-

PB L 186 van 18.7.2007

Beschikking 2007/504/EG

Datum van kennisgeving

-

PB L 186 van 18.7.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Centrale Bank van 18 april 2008 betreffende de invoering van de euro op Cyprus en Malta [COM(2008) 204 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
De Commissie stelt de resultaten voor van de invoering van de eenheidsmunt op Cyprus en Malta. Zij trekt hieruit lessen voor toekomstige toetredingen van lidstaten van de Europese Unie tot het eurogebied.

Laatste wijziging: 17.10.2011

Zie ook

 • Raadpleeg voor meer informatie de website van het directoraat-generaal (DG) Economische en financiële zaken van de Europese Commissie:
  1. Cyprus en de euro (EN);
  2. Malta en de euro (EN);
  3. nationale zijde van de euromuntstukken van Cyprus en Malta ;
  4. de euro.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven