RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cyperns og Maltas indførelse af euroen (2008)

Fra 1. januar 2008 er euroen den valuta, der officielt anvendes i Cypern og Malta. I juli 2007 vedtog Rådet for Den Europæiske Union to beslutninger om disse to medlemsstaters indførelse af den fælles valuta. Med disse to lande, som blev medlemmer af EU den 1. maj 2004, øges antallet af lande, der deltager i euroen, fra 13 til 15. Der er i alt 27 medlemslande i EU.

DOKUMENTER

Rådets beslutning 2007/503/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008.

Rådets beslutning 2007/504/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, om Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008.

RESUMÉ

Ved ovenstående to beslutninger fastslår Rådet, at Cypern og Malta opfylder kravene for indførelse af euroen:

 • Cypern og Malta opfylder kravene fastlagt i konvergenskriterierne: stabile priser, graden af offentlig gæld, deltagelse EMSens valutamekanisme, tilfredsstillende langfristet renteniveau
 • Cypern og Malta har indført national lovgivning, der er forenelig med indførelse af euroen.

Følgelig har Rådet fastsat datoen den 1. januar 2008 som dato for indførelse af euro i de to medlemsstater.

Procedure

På sin samling den 10. juli 2007 gav Rådet (økonomiske og finansielle anliggender) grønt lys for Cyperns og Maltas indførelse af euroen fra den 1. januar 2008. Forud herfor havde Europa-Kommissionen i konvergensrapporterne konstateret, at de to lande overholdt kriterierne for medlemskab af Den Økonomiske og Monetære Union.

Disse beslutninger er rettet til medlemsstaterne. Det fastslås, at Cypern og Malta opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af den fælles valuta. Med beslutningerne ophæves dispensationerne til fordel for de to lande i medfør af artikel 4 i tiltrædelsesakten af 2003 (EN).

Rådet træffer afgørelse om, hvilke medlemsstater der opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen, dvs. den nationale lovgivnings forenelighed med gældende fællesskabsret og de konvergenskriterier, der er opregnet i artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere EF-traktatens artikel 121). De to forslag, der blev forelagt af Kommissionen den 16. maj 2007 (Cypern: CNS/2007/0090 og Malta: CNS/2007/0092), har ført til de to beslutninger.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædenGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Beslutning 2007/503/EF

Meddelelsesdato

-

EUT L 186 af 18.7.2007

Beslutning 2007/504/EF

Meddelelsesdato

-

EUT L 186 af 18.7.2007

Tilhørende dokumenter

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank – Euroens indførelse i Cypern og Malta [KOM(2008) 204 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Kommissionen fremlægger resultaterne af indførelsen af den fælles valuta i Cypern og Malta. Kommissionen uddrager de erfaringer, der kan anvendes ved fremtidige overgange til euro i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

Seneste ajourføring: 17.10.2011

Se endvidere

 • Yderligere oplysninger findes på netstedet for Kommissionens Generaldirektorat (GD) for Økonomiske og Finansielle Anliggender:
  1. Indførelse af euroen i Cypern (EN)
  2. Indførelse af euroen i Malta (EN)
  3. Den nationale side af euromønter i Cypern og Malta
  4. Euroen
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top