RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Införande av euron: konvergenskriterier

Innan en medlemsstat kan införa euron som gemensam valuta, måste medlemsstaten uppfylla vissa ekonomiska och finansiella villkor, även kallade konvergenskriterier. Det finns fyra sådana villkor:

  • prisstabilitet,
  • de offentliga finanserna,
  • deltagande i växelkursmekanismen för det europeiska monetära systemet, och
  • konvergens i räntenivåer.

När ett medlemsland kandiderar för att införa euron, kontrollerar Europeiska unionens (EU) råd att medlemsstaten uppfyller samtliga fyra kriterier. Om så är fallet, fattar rådet ett beslut som auktoriserar medlemsstaten att införa euro och anger medlemsstatens resultat avseende konvergenskriterierna.

Prisstabilitet

Medlemsstaterna måste kunna uppvisa en varaktig prisstabilitet. Rådet övervakar medlemsstatens inflation under ett år för att kontrollera detta kriterium. Den jämför sedan denna med inflationen för de tre medlemsstaterna med högst prisstabilitet. Om kandidatlandet inte överstiger de tre medlemsländernas inflation med mer än 1,5 % är kriteriet för prisstabilitet uppfyllt.

De offentliga finanserna

Kandidatlandet ska uppvisa hållbara offentliga finanser. Med andra ord så ska inte den finanspolitiska situationen i medlemsstaten uppvisa allt för stora underskott.

Deltagande i växelkursmekanismen för det europeiska monetära systemet

Den europeiska växelkursmekanismen är en mekanism för växlingskurs mellan euro och valutorna i de medlemsstater som ännu inte har infört euron. Dess huvudsakliga syfte är att stabilisera den europeiska valutan genom att undvika alltför stora svängningar mellan eurons värde och andra nationella valutors värde.

Ett kandidatland som vill införa euron ska ha deltagit i den europeiska växelkursmekanismen i minst två år. Dessutom får det inte ha uppstått några allvarliga spänningar under dessa två år.

Konvergens i långfristig ränta

Den långfristiga räntan beräknas utifrån lån från medlemsstater, det vill säga när de ger ut obligationer eller liknande värdepapper.

Ett kandidatlands långfristiga ränta vid införandet av euron jämfört med ett referensvärde. Detta referensvärde erhålls genom att beräkna snittet för den långfristiga räntan i de tre medlemsstater inom EU som har den högsta prisstabiliteten. För att uppfylla detta kriterium får inte kandidatlandets ränta överstiga referensvärdet med mer än 2 %.

Konvergensrapporter

Medlemsstaterna som inte uppfyller konvergenskriterierna är föremål för ett undantag från den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen. Åtminstone vartannat år ska kommissionen och centralbanken upprätta konvergensrapporter om medlemsstaterna. Dessa rapporter undersöker medlemsstaternas framsteg avseende uppfyllandet av konvergenskriterierna.

Observera att Danmark och Storbritannien är föremål för ett undantag från den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen. Dessa två medlemsstater har inte för tillfället för avsikt att införa euron. De berörs alltså inte av konvergenskriteriernas krav.

Bakgrund

Konvergenskriteriernas legala grund är artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och beskrivs i protokoll nr 13, en bilaga till EU:s grundfördrag.

Senast ändrat den 15.10.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början