RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Въвеждане на еврото: критерии за конвергенция

Преди да приемат еврото като единна парична единица, държавите-членки трябва да отговарят на определен брой икономически и финансови критерии, наречени критерии за конвергенция. Тези критерии са четири на брой:

  • ценова стабилност;
  • състояние на публичните финанси;
  • участие в механизма на обменните курсове от Европейската парична система;
  • конвергенция на лихвените проценти.

Следователно, когато държава-членка е кандидат за приемане на еврото, Съветът на Европейския съюз (ЕС) проверява дали тази държава-членка отговаря на всеки един от четирите критерия. Ако случаят е такъв, Съветът приема решение, с което упълномощава държавата-членка да приеме еврото и описва подробно резултатите от изпълнението на критериите за конвергенция от тази държава-членка.

Ценова стабилност

Държавите-членки трябва да демонстрират трайна ценова стабилност. За да провери дали този критерий е изпълнен, Съветът следи процента на инфлацията на държавата-членка в продължение на една година. След това той сравнява този процент с процента на инфлация на три държави-членки, имащи най-добри показатели по отношение на ценовата стабилност. Ако отчетеният за държавата-членка показател не надвишава процента в трите държави-членки с най-добри показатели с повече от 1,5 %, критерият за ценова стабилност се счита за изпълнен.

Състояние на публичните финанси

Държавата-членка трябва да демонстрира устойчиви публични финанси. С други думи, бюджетът на държавата-членка не трябва да има прекомерен дефицит.

Участие в механизма на обменните курсове от Европейската парична система

Европейският механизъм на обменните курсове е инструмент на обменния курс на еврото и на паричните единици на държавите-членки, които не са приели единната европейска валута. Неговата главна цел е да стабилизира курса на европейските валути, като се предотвратят съществени колебания в стойността на еврото и на другите национални валути.

Държава-членка, която кандидатства за въвеждане на еврото, трябва да е членувала в механизма на обменните курсове в продължение на най-малко две години. В допълнение през този двегодишен период курсът на националната ѝ парична единица трябва да е бил стабилен.

Конвергенция на дългосрочните лихвени проценти

Дългосрочните лихвени проценти се определят въз основа на дългосрочните държавни облигации или други еквивалентни ценни книги.

Дългосрочният лихвен процент на държава-членка кандидат за въвеждане на еврото се сравнява с определена референтна стойност. Тази референтна стойност се определя чрез изчисляване на средния лихвен процент по дългосрочните кредити на трите държави-членки на ЕС с най-добри показатели на ценова стабилност. За да е изпълнен този критерий, лихвеният процент на държавата-членка, кандидатстваща за въвеждане на еврото, не трябва да надвишава референтната стойност с повече от 2 процента.

Доклади за конвергенцията

Държавите-членки, които не са изпълнили критериите за конвергенция, са предмет на дерогация в третия етап на икономическия и паричен съюз. Европейската комисия и Европейската централна банка изготвят доклади за конвергенция за тези държави-членки поне веднъж на всеки две години. Тези доклади разглеждат постигнатия напредък от държавите-членки при покриване на критериите за конвергенция.

Да припомним, че Дания и Обединеното кралство са заявили намерението си да не участват в третия етап на икономическия и паричен съюз. Тези две държави-членки за момента нямат намерение да приемат еврото. Следователно те са изключени от обхвата на изискванията, свързани с критериите за конвергенция.

Контекст

Критериите за конвергенция се основават на член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз и са предмет на Протокол № 13 към Учредителните договори на Европейския съюз.

Последна актуализация: 15.10.2010
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата