RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fredsfacilitet for Afrika

Den Europæiske Union stiller finansielle midler til rådighed med henblik på at styrke Den Afrikanske Unions muligheder for at iværksætte aktioner til opretholdelse af freden i Afrika.

DOKUMENT

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2003/3 (pdf ) af 11. december 2003 om anvendelse af midler fra rammebeløbet for en langsigtet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond til oprettelse af en fredsfacilitet for Afrika.

RESUMÉ

Beslutningen om at oprette en fredsfacilitet for Afrika er foranlediget af et mandat vedtaget af Rådet i forbindelse med mødet den 21. juli 2003 for at efterkomme en skriftlig anmodning fra Den Afrikanske Unions (AU) topmøde i Maputo 4.-12. juli 2003.

Den Europæiske Union har stillet et beløb på 250 mio. EUR til rådighed til oprettelse af fredsfaciliteten for Afrika (EN) (FR) for en periode på 3 år fra ikrafttrædelsesdatoen.

De 250 mio. EUR blev taget fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i henhold til Cotonou-aftalen. Af disse fremkom de 126,4 mio. EUR ved, at hvert afrikansk land bidrog med 1,5 % af det rammebeløb, som de havde fået tildelt. De resterende 123,6 mio. EUR blev overført fra de ikke-fordelte midler (reserver) under 9. EUF.

Rådet har den 11. april 2006 besluttet at forlænge dette initiativ for perioden 2008-2010 ved hjælp af en finansiering på 300 mio. EUR under rammen for den 10. EUF's vejledende program for AVS-staterne indbyrdes.

Dette beløb kan således bringes til veje med henblik på at finansiere de afrikanske landes udgifter til udstationering af fredsbevarende styrker i et eller flere afrikanske lande (udgifter til transport af tropper, udstationeringsudgifter til soldaterne, kapacitetsudbygning etc.), men under ingen omstændigheder kan der være tale om finansiering af militærudgifter eller rustningsudgifter.

Fredsfaciliteten hviler på princippet om tilpasning til afrikanske forhold. Den støtter aktioner til bevarelse af freden, som gennemføres af afrikanske lande i Afrika, samt kapacitetsudbygningen af den kommende sikkerhedsstruktur i AU. Disse aktioner er iværksat og gennemført af de organisationer, der er medlemmer af AU, og/eller af subregionale organisationer. AU får til opgave at spille en afgørende rolle i beslutningsprocessen omkring disse aktioner.

Den Afrikanske Unions delegation i Darfur/Sudan (AMIS) er den første til at modtage finansiering under fredsfaciliteten for Afrika, nærmere betegnet til et beløb af 12 mio. EUR, hvilket blev besluttet i juni 2004.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 2003/3/EF 11.12.2003 - EUT L 345 af 31.12.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse nr. 2/2007 truffet ad AVS-EF-Ministerrådet af 25. maj 2007 om muligheden for at yde yderligere bilaterale bidrag, som forvaltes af Kommissionen til støtte for målsætningerne i fredsfaciliteten for Afrika [Den Europæiske Unions Tidende L 175 af 5.7.2007].

Rådets forordning (EF) nr. 617/2007 af 14. maj 2007 om gennemførelsen af 10. Europæiske Udviklingsfond under AVS-EF-partnerskabsaftalen [Den Europæiske Unions Tidende L 152 af 13.6.2007].

Seneste ajourføring: 10.08.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top