RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program działań na rzecz rozwiązania problemu niedoboru pracowników służby zdrowia (2007–2013)

Niniejszy program działań zawiera propozycje działań na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, które mają pomóc rozwiązać problem niedoboru pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się.

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. – Europejski program działań na rzecz rozwiązania poważnego niedoboru pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się (2007–2013) [COM(2006) 870 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy program działań przewiduje podjęcie działań na trzech poziomach – krajowym, regionalnym i globalnym – w odpowiedzi na kryzys zasobów ludzkich w służbie zdrowia.

DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

Cele programu działań na poziomie krajowym obejmują pięć obszarów:

 • Wkład w dialog i planowanie polityczne oraz programowe na poziomie krajowym.W szczególności Komisja proponuje, że Unia Europejska (UE) powinna:
  1. podnieść kwestię barier dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR) spowodowanych niedoborem zasobów ludzkich w służbie zdrowia,
  2. zbadać kwestie dotyczące bardziej sprawiedliwej i sprawnej opieki zdrowotnej,
  3. wspierać opracowywanie mechanizmu służącego bliższemu powiązaniu długoterminowego wsparcia budżetowego z postępami w osiąganiu MCR,
  4. wzmocnić zarządzanie, planowanie i ocenę w zakresie zasobów ludzkich, w szczególności poprzez dialog ze społeczeństwem obywatelskim (na przykład ze związkami zawodowymi i instytucjami badawczymi).
 • Rozwijanie zdolności zasobów ludzkich w służbie zdrowia poprzez:
  1. ocenę umiejętności personelu służby zdrowia oraz zrównoważenia jego składu pod względem płci potrzebnych do przezwyciężenia poważnych niedoborów,
  2. rozwój zdolności szkoleniowych na poziomie krajowym, uwzględniając tworzenie powiązań pomiędzy instytucjami oraz rozwijanie wspólnot edukacyjnych południe-południe oraz północ-południe,
  3. wspieranie programów powiązań między organami zawodowymi i agencjami regulacyjnymi.
 • Reforma służby cywilnej oraz ulepszanie warunków świadczenia usług w sektorze służby zdrowia w celu zwiększenia dostępu do usług dla osób biednych i wyrzuconych na margines oraz zapewnienia zatrzymania pracowników w służbie zdrowia poprzez poprawę środowiska pracy i zwiększanie pensji.
 • Przeciwdziałanie HIV/AIDS, gruźlicy (TB) i malarii, które pogłębiły kryzys w sferze zasobów ludzkich służby zdrowia i zwiększyły obciążenie systemów służby zdrowia w krajach rozwijających się. Program działań przewiduje wspieranie przez UE włączania strategii „Leczyć, Szkolić, Zatrzymać” opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do krajowych strategii służby zdrowia oraz kontynuowanie wspierania Globalnego Funduszu na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią.
 • Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w świadczeniu usług zdrowotnych poprzez wspieranie mechanizmów promowania roli kobiet w ramach personelu służby zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie równości kobiet i mężczyzn w dziedzinie edukacji i szkoleń, rekrutacji, płac, rozwoju kariery zawodowej oraz stanowisk decyzyjnych.

Ponadto UE musi:

 • wspierać i wzmacniać społeczności lokalne poprzez wspieranie usług świadczonych w społecznościach lokalnych oraz opieki w rodzinach,
 • zwiększać dostęp do europejskiej wiedzy technicznej w dziedzinie planowania zasobów ludzkich służby zdrowia, w szczególności poprzez rozwijanie zasobów pomocy technicznej zarządzanych przez kraje-beneficjentów,
 • wspierać państwa niestabilne lub po zakończeniu konfliktu, gdzie rządy mają ograniczone możliwości skutecznego planowania na potrzeby związane z krajowymi zasobami ludzkimi.

DZIAŁANIA UE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Program działań przewiduje, że działania globalne oraz regionalne będą koordynowane przez „platformy działania”, skupiające kluczowe zainteresowane strony i informowane przez globalne i regionalne ośrodki obserwacji.

Promowanie przywództwa politycznego w Afryce

Mając na uwadze szczególnie negatywny wpływ, jaki ma na Afrykę kryzys w sferze pracowników służby zdrowia, UE musi wzmacniać głos Afryki w globalnej reakcji na kryzys zasobów ludzkich służby zdrowia. W szczególności UE wspiera wzmocnione przywództwo Unii Afrykańskiej (UA) oraz Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD) w zakresie działań regionalnych oraz tworzenie regionalnej platformy działania.

Wspieranie rozwoju regionalnych zasobów szkoleniowych

UE będzie wspierać działania mające na celu wzmocnienie zdolności szkoleniowych przez siódmy ramowy program na rzecz badań i rozwoju (2007–2013) oraz szczególne działania w ramach współpracy międzynarodowej. Ponadto będzie wspierać rozwój sieci nauczania w ramach regionów i pomiędzy regionami, a w szczególności budowanie „sieci doskonałości” opartych na powiązaniach północ-południe oraz południe-południe. Ponadto grupa robocza dla Afryki ds. eZdrowia, utworzona przez Komisję we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i WHO, będzie badać możliwości technologii informatycznych.

Ponadto UE musi:

 • wspierać regionalne porozumienia dotyczące dzielenia się umiejętnościami oraz ich rozwoju w celu wzmacniania regionalnego rynku zasobów ludzkich, aby unikać drenażu mózgów,
 • wspierać tworzenie regionalnego ośrodka obserwacji zasobów ludzkich dla Afryki, który będzie służył jako repozytorium regionalnych dobrych praktyk,
 • wspierać budowanie regionalnych zdolności badawczych, w szczególności rozwój klinicznych zdolności badawczych poprzez partnerstwo państw europejskich i krajów rozwijających się w zakresie prób klinicznych (EDCTP (EN)) na rzecz Afryki subsaharyjskiej.

DZIAŁANIA NA POZIOMIE GLOBALNYM

W programie działań podkreślono potrzebę większej globalnej koordynacji międzynarodowej reakcji na kryzys w sferze pracowników służby zdrowia. W szczególności proponuje się podejmowanie działań na dwóch poziomach:

Wewnętrzne działania UE

Komisja przewiduje wzmocnienie wspólnotowego planowania w zakresie pracowników służby zdrowia oraz wspieranie przepływu wykwalifikowanych pracowników, tzn.

 • opracowanie zasad dotyczących naboru pracowników służby zdrowia na terenie UE oraz naboru pracowników z państw trzecich, które będą ukierunkowane na minimalizację negatywnego wpływu na zdolności pracowników służby zdrowia w państwach trzecich,
 • skupienie się na kwestiach dotyczących możliwości przenoszenia praw emerytalnych oraz uznawania kwalifikacji,
 • wspieranie partnerstw pomiędzy instytucjami medycznymi w UE i krajach rozwijających się.

Działanie na poziomie globalnym

UE podejmuje się zmobilizować finansowanie na poziomie globalnym na rzecz rozwoju zdolności zasobów ludzkich służby zdrowia w krajach rozwijających się. W szczególności UE będzie promować w międzynarodowych debatach znaczenie:

 • zapewnienia długoterminowego i przewidywalnego finansowania,
 • zidentyfikowania sposobów przezwyciężania ograniczeń makroekonomicznych na poziomie krajowym, które mogą ograniczać inwestycje w służbie zdrowia,
 • zapewnienia lepszego dostosowania środków do krajowych priorytetów.

FINANSOWANIE

W programie działań podkreślono potrzebę zwiększenia przewidywalnej i długoterminowej pomocy, aby zapewnić krajom-beneficjentom przestrzeń fiskalną potrzebną dla inwestycji długoterminowych. Ponadto Komisja opracuje system identyfikowania i regularnego aktualizowania działań podejmowanych przez państwa członkowskie i Komisję w zakresie zasobów ludzkich oraz porówna poziomy wsparcia finansowego UE z innymi ofiarodawcami. Ostatecznie Komisja postanowiła przeznaczyć 40,3 mln EUR ze środków programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi” celem wsparcia globalnych i regionalnych działań katalitycznych w zakresie zasobów ludzkich służby zdrowia.

MONITOROWANIE I OCENA

UE będzie wspierać rozwój systemu monitorowania i oceny zasobów ludzkich służby zdrowia na poziomie krajowym oraz monitorować działania UE w ramach planowych sprawozdań dla Parlamentu i Rady w sprawie programu przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy.

Kontekst

Niniejszy program działań wynika z komunikatu (DE) (EN) (ES) (FR) Komisji z grudnia 2005 r. dotyczącego kryzysu zasobów ludzkich służby zdrowia w krajach rozwijających się, w którym podkreślono potrzebę kompleksowej reakcji UE na ten problem. Ten program działań został przyjęty przez Radę dnia 14 maja 2007 r.

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony