RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia na rzecz równości płci w kontekście polityki rozwojowej

Komisja przedstawia wytyczne w celu wzmocnienia roli kobiet i poprawy poziomu włączenia kwestii równości płci do polityki współpracy na rzecz rozwoju Unii Europejskiej (UE). Ponadto Komisja proponuje konkretne działania w dziedzinach, w których nierówność ta największa jest w krajach rozwijających się.

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Równość płci i równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju [COM(2007) 100 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Równe szanse są zasadniczym czynnikiem trwałego rozwoju, szczególnie w dziedzinach, w których nierówność występująca w krajach rozwijających się jest największa – są to mianowicie:

 • zatrudnienie i działalność gospodarcza, gdyż większość kobiet pracuje w sektorach nieformalnych o niskiej wydajności i płacy, w trudnych warunkach pracy, z ograniczoną lub zerową osłoną socjalną,
 • ład polityczny, gdyż w wielu krajach kobiety są marginalizowane w procesie podejmowania decyzji. Aby móc chronić podstawowe prawa kobiet, należy skutecznie wdrażać przepisy gwarantujące równość płci,
 • dostęp do edukacji, gdyż nierówność między mężczyznami i kobietami związana jest między innymi z codziennymi pracami domowymi narzucanymi kobietom,
 • zdrowie, gdyż kobiety mają ograniczony dostęp do podstawowych usług medycznych w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,
 • przemoc wobec kobiet.

Komisja uznaje, że dokonał się istotny postęp na rzecz równości płci w kontekście współpracy rozwojowej. Coraz częściej jest ona częścią dialogu między krajami partnerskimi, a także konsultacji UE ze społeczeństwem obywatelskim. Ponadto nastąpił postęp w tworzeniu projektów i programów dotyczących równości płci, a także wzmocnienie zdolności państw członkowskich i Komisji.

Niemniej jednak Komisja podkreśla, że nadal istnieją wyzwania dotyczące:

 • realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) w szczególności w zakresie usuwania różnic między dziewczętami i chłopcami w nauczaniu podstawowym i średnim. Ponadto MCR w ograniczony sposób dotyczą „zdrowia” i „edukacji” jako aspektów równości płci oraz zaniedbują pozostałe aspekty równości,
 • obecność przeszkód o charakterze społecznym i kulturowym, związanych z tradycyjnymi strukturami społecznymi, które nie sprzyjają zmianom tradycyjnego podziału władzy pomiędzy mężczyzn i kobiety,
 • pełne włączenie równości mężczyzn i kobiet w strategie „krajowe” i we wdrażanie współpracy na rzecz rozwoju UE.

Cele strategii

Pierwszym celem strategii UE jest zwiększenie skuteczności procesu włączania kwestii związanych z równością płci. Cel obejmuje działania w trzech obszarach:

 • na płaszczyźnie politycznej Komisja podkreśla znaczenie dyskusji na najwyższym poziomie z krajami partnerskimi o równości płci,
 • w ramach współpracy na rzecz rozwoju Komisja proponuje:
  1. nawiązanie skutecznego dialogu między głównymi podmiotami odpowiadającymi za przygotowanie strategii „krajowych” i programów pomocowych,
  2. wprowadzenie mechanizmów wzajemnego rozliczania,
  3. stosowanie wskaźników osiągnięć,
  4. uzależnienie zachęt finansowych od wskaźników osiągnięć z uwzględnieniem różnic płci,
 • na płaszczyźnie budowy potencjału instytucjonalnego Komisja zaleca stosowanie praktycznych narzędzi w fazie oceny i wdrażania środków. Ponadto Komisja podkreśla konieczność zapewnienia krajom partnerskim i ich przedstawicielom lepszego dostępu do informacji i najlepszych praktyk i szkoleń w zakresie równouprawnienia płci.

Drugim celem jest podjęcie konkretnych działań na rzecz równouprawnienia kobiet. W tym zakresie Komisja ustaliła następujące obszary działań:

 • ład polityczny, a w szczególności równouprawnienie polityczne kobiet, opracowywanie wskaźników nierówności płci, rola kobiet w zażegnywaniu konfliktów i w sytuacjach pokonfliktowych,
 • zatrudnienie i działalność gospodarcza, a w szczególności promowanie ekonomiczno-socjalnego równouprawnienia kobiet, a także równe traktowanie mężczyzn i kobiet w pracy, analiza budżetu przeznaczonego na kwestię równości płci oraz zarządzanie finansami publicznymi oparte na perspektywie równości płci,
 • edukacja, a w szczególności zniesienie opłat za szkołę, zachęty do wysyłania dziewcząt do szkoły, poprawa sytuacji w szkolnictwie, świadomość równości płci wśród młodzieży, a także analfabetyzm dorosłych,
 • zdrowie, a zwłaszcza promowanie systemów ochrony społecznej dla kobiet ubogich, zdrowie seksualne i reprodukcyjne (np. kampanie informacyjne o HIV/AIDS, szkolenia dla tradycyjnych położnych w celu ograniczenia śmiertelności niemowląt i dzieci na obszarach wiejskich),
 • przemoc wobec kobiet, a w szczególności reforma prawa w tym zakresie, ochrona ofiar, kampanie informacyjne w mediach, a także edukacja i szkolenia dla personelu wojskowego i sądowego.

Wdrożenie

Komisja podkreśla znaczenie aktywnego utożsamiania się z działaniami w zakresie współpracy na rzecz rozwoju przez kobiety korzystające z pomocy poprzez udział w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego i organizacjach o charakterze społecznym. UE powinna w szczególności sprzyjać powstawaniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz równości płci tam, gdzie jeszcze ich nie ma, i wzmacniać potencjał organizacji już istniejących.

Finansowanie pomocy powinno być wypłacane w zależności od poprawy wskaźników pomiaru nierówności między płciami. Ponadto wymiar równości płci powinien być uwzględniany przy opracowywaniu budżetów w państwach partnerskich na poziomie krajowym i lokalnym. W tym celu konieczne jest sformułowanie nowych priorytetów wydatków, określanie nowych kierunków programów w sektorach, aby zapewnić równość płci, a jednocześnie kontrolować przychody i wydatki publiczne.

Krajowe strategie zmniejszania ubóstwa powinny analizować sytuację w kraju w zakresie równości mężczyzn i kobiet, aby móc zrozumieć jej wpływ na wzrost gospodarczy i ubóstwo. Komisja podkreśla, że strategie krajowe powinny przyjmować szerszą definicję ubóstwa, wychodzącą poza brak zasobów finansowych. W strategiach należy także akceptować wkład społeczeństwa obywatelskiego w formułowanie i monitorowanie tych strategii.

Ponadto Komisja podkreśla znaczenie koordynacji i harmonizacji z państwami członkowskimi drogą regularnych spotkań i wymiany najlepszych praktyk. UE będzie także kontynuowała promowanie debaty na temat równości płci na poziomie międzynarodowym i regionalnym, w szczególności podkreślając znaczenie wykraczania poza dziedziny zdrowia i edukacji.

Konkretne działania Komisji

W celu wdrożenia strategii Komisja proponuje działania na trzech frontach:

 • programy krajowe (strategie krajowe i regionalne), a mianowicie:
  1. dalszy rozwój narzędzi wewnętrznych i wytycznych w dziedzinie tworzenia programów,
  2. systematyczną ocenę strategii krajowych pod kątem równouprawnienia płci,
  3. wprowadzenie zmian do strategii krajowych zgodnie z wynikami powyższej oceny,
  4. budowanie partnerskich związków z organizacjami międzynarodowymi (np. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet (UNIFEM) i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)), które mają duże doświadczenie we włączaniu problematyki płci do programów;
 • programy tematyczne w ramach perspektyw finansowych na lata 2007–2013, które mogą wspierać równość płci w zakresie zasobów ludzkich, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego,
 • inne instrumenty finansowe wspierające równość płci, a mianowicie europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka oraz instrument na rzecz stabilności.

Kontekst

W 2001 r. „Program działania (DE) (EN) (ES) (FR) na rzecz włączenia kwestii równości płci do wspólnotowej współpracy w dziedzinie rozwoju Wspólnoty 2001–2006” stworzył podstawy budowy odpowiedniego potencjału Komisji Europejskiej w tej dziedzinie.

Następnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1567/2003 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), które wygasło w dniu 31 grudnia 2006 r., określiło finansowe ramy wdrażania planu działań w obszarze rozrodu i życia seksualnego.

Również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 806/2004 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), które wygasło w dniu 31 grudnia 2006 r., przewidywało kwotę 9 milionów euro na finansowanie konkretnych działań w tym obszarze. Natomiast Europejski Konsensus z 2005 r. wymienił równość mężczyzn i kobiet wśród głównych celów, jakie należy osiągnąć w dążeniu do zmniejszenia ubóstwa.

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy Komisji z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn w ramach rozwoju na lata 2010–2015 [SEC(2010) 265 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]
Komisja przedstawiła plan działań na lata 2010–2015 z myślą o wdrożeniu strategii wskazanej powyżej w komunikacie, a tym samym służący skuteczniejszemu promowaniu równości mężczyzn i kobiet w krajach rozwijających się. Plan działania przyczynia się do realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR) oraz celów Konwencji ONZ w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.
W tej optyce Komisja powinna między innymi:

 • rozwijać zdolność działania UE i jej rolę jako znaczącego podmiotu broniącego równości płci na poziomie światowym,
 • podejmować temat równości płci w ramach dialogu politycznego między UE i krajami rozwijającymi się,
 • włączać promowanie równości płci do projektów finansowanych przez UE i opracować wiarygodne wskaźniki oceniające dokonany postęp,
 • zachęcać do uczestnictwa społeczeństwo obywatelskie w krajach rozwijających się,
 • poprawiać zarządzanie i przejrzystość europejskiego finansowania,
 • wspierać działanie ONZ na rzecz ochrony kobiet podczas konfliktów poprzez wdrożenie rezolucji ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” (rezolucje 1325 z 2000 r. i 1889 z 2009 r.)
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony