RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A nemek közötti egyenlőségi stratégia a fejlesztési politikában

A Bizottság iránymutatásokat ismertet a nemek közötti egyenlőség integrálásának javítására és a nők szerepének erősítésére az Európai Unió (EU) fejlesztési együttműködési politikájában. Ezenkívül a Bizottság konkrét cselekvéseket ajánl azokon a területeken, ahol a fejlődő országokban ez az egyenlőtlenség erősebb.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2007. március 8.) – A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben [COM(2007) 100 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az esélyegyenlőség a fenntartható fejlődés alapvető tényezője, különösen azokon a területeken, ahol a fejlődő országokban ez az egyenlőtlenség erősebb. Ezek a területek a következők:

 • a foglalkoztatás és a gazdasági tevékenységek, mivel a nők többsége informális ágazatokban dolgozik, alacsony termelékenység és jövedelem, rossz munkafeltételek, valamint alacsony szociális védelem, illetve ennek hiánya mellett;
 • a kormányzás, mivel több országban a nőket kiszorítják a döntéshozatalból. A nők alapvető emberi jogainak védelme érdekében a nemek közötti egyenlő jogokat biztosító jogalkotást hatékonyan kell végrehajtani;
 • az oktatáshoz való hozzáférés, ahol a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség különösen a nők számára kötelező házimunkák mindennapos elfoglaltságához köthető;
 • az egészségügy, mivel a nőknek korlátozott a hozzáférése az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, különösen a szexuális és reproduktív egészségügyet illetően;
 • a nőkkel szembeni erőszak.

A Bizottság elismeri, hogy jelentős fejlődés történt a nemek közötti egyenlőség felé a fejlesztési együttműködés területén. Ez utóbbi egyre inkább részét képezi a partnerországokkal folytatott párbeszédnek, valamint a civil társadalommal folytatott uniós konzultációknak. Ezenkívül fejlődés történt a nemek közötti egyenlőségről szóló projektek és programok végrehajtása területén, továbbá a tagállamok és a Bizottság kapacitásának kialakításában.

Mindazonáltal a Bizottság hangsúlyozza, hogy egyes kihívások továbbra is fennállnak a következő területeken:

 • a millenniumi fejlesztési célok, különösen az alap- és középfokú oktatásban a nemek közötti egyenlőtlenségek megszüntetése esetében. Ezenkívül a millenniumi fejlesztési célok megközelítése a nemek közötti „egészségügyi” és „oktatási” dimenziókhoz korlátozott, és az egyenlőség egyéb dimenzióit is figyelmen kívül hagyja;
 • az olyan hagyományos társadalmi struktúrákhoz köthető társadalmi és kulturális természetű akadályok jelenléte, amelyek nem kedveznek a nők és férfiak közötti hagyományos hatalmi megosztás módosításának;
 • a nők és férfiak közötti egyenlőség teljes bevonása az országstratégiákba és az Unió fejlesztési politikájának végrehajtásába.

A stratégia célkitűzései

Az Európai Unió stratégiájának első célkitűzése, hogy javítsa a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó kérdések integrációjának hatékonyságát. A stratégiának három fő tengelye van:

 • a politika terén a Bizottság hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemek kérdéséről a legmagasabb szinten tárgyaljanak a partnerországokkal;
 • a fejlesztési együttműködésben a Bizottság a következőket ajánlja:
  1. hatékony párbeszéd kialakítása az országstratégiákban és a támogatási programok előkészítésében érintett szereplőkkel;
  2. kölcsönös elszámolási mechanizmusok bevezetése;
  3. teljesítménymutatók használata;
  4. az ösztönzésre szánt részletek kifizetésének a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő mutatókhoz kötése;
 • az intézményi kapacitások kialakítása terén a Bizottság az értékelés és a végrehajtás szakaszában a gyakorlati eszközök használatát ajánlja. Ezenfelül a Bizottság hangsúlyozza, hogy a partnerországok és a személyzet számára biztosítani kell az információkhoz és a bevált gyakorlathoz való jobb hozzáférést, valamint képzést a nemek közötti egyenlőség témájában.

A második célkitűzés a különleges célkitűzések újraorientálása a partnerországokban a nők emancipációjának érdekében. A Bizottság különösen a következő cselekvési területeket azonosította :

 • a kormányzás különösen a nők politikai szerepének erősítése, az emberi jogok előmozdítása, a nemek közötti egyenlőtlenséget mérő mutatók kidolgozása, a nők szerepének értékelése a konfliktusokban és a konfliktusok utáni helyzetekben;
 • foglalkoztatás és gazdasági tevékenységek különösen a nők gazdasági és társadalmi szerepének erősítése, valamint a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a munkahelyen, a nemek közötti egyenlőség problémájára szánt költségvetés elemzése és az állami pénzeszközök felhasználása a nemek közötti egyenlőség szempontja alapján;
 • oktatás különösen a tandíjak eltörlése, a lányok iskoláztatásának ösztönzése, az iskolai környezet javítása, a nemek közötti egyenlőség tudatosítása a serdülőkorúakban, valamint a felnőttek írni-olvasni tudása;
 • egészségügy különösen a szegénységben élő nők szociális védelmi rendszerének támogatása és szexuális és reproduktív egészségügy védelme (például HIV/AIDS-megelőzési kampány segítségével, illetve hagyományos szülésznők képzésével, hogy csökkentsék az anyai és gyermeki elhalálozást a vidéki térségekben);
 • a nők ellen irányuló erőszak különösen az adott terület jogszabályainak reformja, az áldozatok védelme, a tudatosság növelése a média és az oktatás által, illetve a katonai és igazságügyi személyzet képzése.

Végrehajtás

A Bizottság hangsúlyozza a nők saját felelősségét a fejlesztési együttműködési kezdeményezésekért, amelyet a civil társadalmi szervezetekben és a közösségi alapú szervezetekben való részvétel által valósíthatnak meg. Különösen fontos, hogy az Európai Unió előmozdítsa azoknak a civil társadalmi szervezeteknek a megnyilvánulását, amelyek támogatják a nemek közötti egyenlőséget ott, ahol ezek a szervezetek nem léteznek, és biztosítsa a létező szervezetek kapacitásának kialakítását.

A támogatás finanszírozása a férfiak és nők közötti egyenlőségi mutatók javulása arányában fog történni. Ezenfelül a nők-férfiak dimenziót bele kell vonni a partnerországok költségvetésének kialakításába nemzeti és helyi szinten. Ennek érdekében új kiadási prioritásokat kell kialakítani, és új irányt kell adni az ágazati programoknak a nemek közötti egyenlőség elérése, valamint az állami kiadások és bevételek figyelemmel kísérése érdekében.

A szegénység csökkentését célzó nemzeti stratégiáknak elemezniük kell az adott ország helyzetét a nemek közötti egyenlőség tekintetében, hogy annak összes növekedési és szegénységi vonatkozása világossá váljék. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a nemzeti stratégiáknak egy olyan tágabb értelemben vett szegénységfogalmat kell elfogadniuk, amely túlmutat a pénzügyi források hiányán. Ezenfelül a nemzeti stratégiáknak el kell fogadniuk a civil társadalom hozzájárulását a stratégia megfogalmazásához és figyelemmel kíséréséhez.

Végül a Bizottság kiemeli a tagállamokkal való összehangolás és harmonizáció fontosságát, amely a rendszeres találkozókon és a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül valósul meg. Ezenfelül az Európai Unió továbbra is támogatja a nemek közötti egyenlőségről szóló nemzetközi és regionális szintű vitát, és különösen hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ez ne korlátozódjon az egészségügyi és oktatási területekre.

Különleges intézkedések a Bizottság részéről

A stratégia végrehajtása érdekében a Bizottság három területen ajánl cselekvéseket, nevezetesen:

 • országonkénti programozás (nemzeti és regionális stratégiák), különösen a következők:
  1. a programozási iránymutatások továbbfejlesztése;
  2. az országstratégiák nemek közötti egyenlőség tekintetében történő rendszeres értékelése;
  3. a stratégiák kiigazítása a fenti értékelések eredményei alapján;
  4. partnerségek kialakítása olyan érintett nemzetközi szervezetekkel (mint az ENSZ nőket célzó fejlesztési alapja [UNIFEM] és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet [ILO]), amelyek jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek abban, hogyan lehet a nemek közötti egyenlőséget érvényesíteni a programokban;
 • tematikus, több évre szóló programok a 2007−2013 pénzügyi terv keretében, amelyek támogathatják a nemek közötti egyenlőséget az emberi erőforrás, a környezetvédelem és az élelmiszer-ellátás biztonsága területén;
 • további pénzügyi eszközök a nemek közötti egyenlőség támogatására, különösen a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze és a stabilitási eszköz.

Háttér

2001-ben a „A nemek közötti egyenlőség érvényesítése a közösségi fejlesztési együttműködésben 2001−2006” elnevezésű cselekvési program (DE) (EN) (ES) (FR) fektette le az alapokat az Európai Bizottság kapacitásainak kialakításához ezen a területen.

Ezt követően az Európai Parlament és Tanács 1567/2003/EK rendelete (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), amely 2006. december 31-én hatályát vesztette, dolgozott ki egy pénzügyi keretet az egészségügyre és a jogokra vonatkozó cselekvések végrehajtásáról a reprodukció és a szexualitás területén.

Ezenfelül az Európai Parlament és Tanács 806/2004/EK rendelete (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), amely 2006. december 31-én hatályát vesztette, 9 millió EUR keretet különített el az ezen a területen történő különleges intézkedések finanszírozására. Végül a 2005-ös Európai Konszenzus a szegénység csökkentését célzó alapvető célkitűzései között azonosította a nemek közötti egyenlőséget.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma (2010. március 8) „A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben” című cselekvési tervről) [SEC(2010) 265 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság bemutatott egy 2010−2015-re szóló cselekvési tervet a fent említett bizottsági közlemény stratégiájának megvalósítása céljából, hogy ilyen módon erősítse a nemek közötti egyenlőség támogatását a fejlődő országokban. Ez a cselekvési terv hozzájárul a millenniumi fejlesztési célok és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény célkitűzéseinek megvalósításához.
Ennek érdekében a Bizottság feladatai különösen a következők:

 • az Európai Unió cselekvései kapacitásának növelése, valamint fokozott szerepvállalása világszinten a nemek közötti egyenlőség védelmezőjeként;
 • a nemek közötti egyenlőség kérdésének az Európai Unió és a fejlődő országok közötti politikai párbeszédben való tárgyalása;
 • a nemek közötti egyenlőség előmozdításának az Európai Unió által finanszírozott projektekbe történő belevonása, és megbízható mutatók kidolgozása az elért eredmények értékeléséhez;
 • a fejlődő országok civil társadalmának a részvételre való ösztönzése;
 • az uniós finanszírozási rendszerek gazdálkodásának és átláthatóságának javítása;
 • az ENSZ intézkedéseinek támogatása a nők konfliktusban való megvédésében, az ENSZ „Nők, béke és biztonság” elnevezésű határozatának megvalósításán keresztül (az 1325. számú (2000) határozat és az 1889. számú (2009) határozat).
Utolsó frissítés: 19.08.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére