RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strijd tegen de illegale houtkap

Illegale houtkap en ontbossing dragen bij tot de klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit. Deze verordening verbiedt dat op illegale wijze gekapt hout op de Europese markt wordt verhandeld, stelt voorwaarden aan de verhandeling van hout en houtproducten en bepaalt de normen voor de „toezichthoudende organisaties”.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen.

SAMENVATTING

Met illegale houtkap wordt verwezen naar elke vorm van kappen, verwerken of verhandelen van hout in overtreding van de wetgeving van het land waar het hout werd gekapt. Door de ontbossing en schade die ze veroorzaken, hebben deze praktijken ernstige gevolgen voor het milieu, zoals verlies van biodiversiteit en toename van de CO2-uitstoot. Illegale houtkap heeft ook economische en sociale gevolgen.

Hout en houtproducten

De verordening is niet enkel van toepassing op geïmporteerd hout, maar ook op hout dat wordt gekapt of verwerkt binnen de Europese Unie. Ze is van toepassing op een uitgebreide reeks houtproducten die worden opgesomd in de bijlage volgens het register van het Communautair Douanewetboek.

Verplichtingen voor de marktdeelnemers

Deze verordening voorziet drie belangrijke verplichtingen:

  • Het hout en de afgeleide producten die op de markt worden gebracht moeten van legale houtkap afkomstig zijn;
  • De marktdeelnemers die hout en afgeleide producten op de markt brengen, moeten gebruik maken van een stelsel van „zorgvuldigheidseisen”. Het stelsel van zorgvuldigheidseisen is een systeem van risicobeheer met als doel het risico te minimaliseren dat er illegaal hout in de toeleveringsketen komt. De marktdeelnemers moeten te allen tijde bepaalde gegevens kunnen verstrekken over het hout en de houtproducten die op de markt worden gebracht en een risicoanalyse doen;
  • De marktdeelnemers moeten de gegevens over hun leveranciers en over de handelaars waaraan ze hout hebben geleverd ten minste vijf jaar bewaren. Hierdoor kan de traceerbaarheid worden gegarandeerd.

Stelsel van zorgvuldigheidseisen

De verordening biedt de marktdeelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van stelsels van zorgvuldigheidseisen die door de toezichthoudende instanties zijn voorzien. Het gaat hier om instanties die beschikken over de nodige deskundigheid en analysecapaciteit om hun leden te kunnen helpen bij het volgen van de voorschriften. Deze instanties moeten voldoen aan de juridische en technische voorwaarden om door de Europese Commissie te worden erkend.

Status van hout en houtproducten

De Unie onderhandelt met bepaalde landen en sluit vrijwillige partnerschapsovereenkomsten „FLEGT” af om zeker te stellen dat het uit dat land geïmporteerde hout van legale origine is. Hout dat in het kader van deze overeenkomsten wordt uitgevoerd valt onder een vergunningenstelsel dat tot stand werd gebracht door verordening (EG) nr. 2173/2005.

Conform de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, specificeert de verordening (EG) nr. 338/97 de voorwaarden voor het afleveren van de vergunningen voor bepaalde houtsoorten. Hout waarvoor een dergelijke vergunning is verkregen, wordt door deze verordening ook beschouwd als zijnde afkomstig van legale houtkap.

Toepassing

De vooropgestelde datum van inwerkingtreding van de verordening is 3 maart 2013. De Europese marktdeelnemers, houtproducenten en lidstaten (met inbegrip van de commerciële partners) zouden dus voldoende de tijd moeten hebben om zich voor te bereiden. In de tussentijd kan de Commissie meer gedetailleerde regels opstellen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 995/2010

2.12.2010

PB L 295 van 12.11.2010

Laatste wijziging: 05.04.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven