RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bekæmpelse af ulovlig skovdrift

Ulovlig skovdrift og afskovning bidrager til klimaforandringen og til en formindskelse af den biologiske mangfoldighed. Denne forordning forbyder markedsføring i Europa af træ, som er fældet ulovligt, samt indfører forhåndsbetingelser for handel med træ og afledte produkter og fastsætter kravene til "kontrolorganisationer".

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Ved ulovlig skovdrift forstås alle former for fældning, bearbejdning eller handel med træ, som overtræder lovgivningen i landet, hvor fældningen finder sted. Ved den afskovning og forringelse, som det forårsager, har en sådan praksis alvorlige virkninger på miljøet, for eksempel tab af biologisk mangfoldighed og en forøgelse af CO2-udledningen. Ulovlig skovdrift har også økonomiske og sociale virkninger.

Træ og træprodukter

Forordningen gælder ikke kun importeret træ, men også træ, som er fældet eller forarbejdet inden for Den Europæiske Union. Den dækker et bredt udvalg af træprodukter, der i bilag er opregnet efter betegnelserne i EF-toldkodeksen.

Virksomhedernes forpligtelser

Forordningen fastsætter tre hovedforpligtelser:

  • Træ og træprodukter, som markedsføres, skal komme fra en lovlig fældning.
  • Virksomhederne, som markedsfører træ og træprodukter, skal benytte en "due diligence"-ordning. Due diligence-ordningen er en ordning til forvaltning af risici med det formål at minimere risikoen for, at der findes ulovligt træ i forsyningskæden. Virksomhederne skal være i stand til at fremlægge bestemte oplysninger om træet og træprodukterne, som markedsføres, og de skal foretage en risikoanalyse.
  • Virksomhederne skal opbevare oplysningerne om deres leverandører og om de handlende, som de leverer træ til, i mindst fem år. Derved sikres sporbarheden.

Due diligence-ordning

Forordningen giver virksomhederne mulighed for at benytte due diligence-ordninger, som er etableret af kontrolorganisationerne. Det drejer sig om organisationer med ekspertise og analysekapacitet, som kan hjælpe deres medlemmer til at overholde reglerne. Disse organisationer skal opfylde de juridiske og tekniske betingelser for at blive anerkendt af Europa-Kommissionen.

Status for træ og træprodukter

Unionen forhandler og indgår frivillige partnerskabsaftaler, "FLEGT", med bestemte lande for at sikre, at træ importeret fra disse lande er af lovlig oprindelse. Træ, som eksporteres inden for rammen af disse aftaler, drager fordel af en licensordning indført ved forordning (EF) nr. 2173/2005.

Forordning (EF) nr. 338/97 angiver betingelserne for udstedelse af tilladelser for visse typer træ i overensstemmelse med Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Træ, som har fået en sådan tilladelse, betragtes også i henhold til nærværende forordning som kommende fra en lovlig fældning.

Ikrafttrædelse

Forordningens ikrafttrædelsesdato er fastsat til 3. marts 2013. De europæiske virksomheder, træproducenterne og medlemsstaterne (herunder handelspartnerne) skulle således have den nødvendige tid til at forberede sig. I mellemtiden kan Kommissionen vedtage mere detaljerede regler.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 995/2010

2.12.2010

-

EUT L 295 af 12.11.2010

Seneste ajourføring: 05.04.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top