RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Policyram för livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna

Kommissionen lägger fram en ny strategi för att rama in Europeiska unionens arbete för livsmedelssäkerhet i utvecklingsländerna. Denna strategi ska göra det möjligt att förbättra befolkningens levnadsförhållanden och att skydda de mest utsatta från hunger. Den läggs fram tio år efter att millenieutvecklingsmålen antogs.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 31 mars 2010 med titeln ”EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer stärka livsmedelsförsörjningen” [KOM(2010) 127 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater har förbundit sig att förstärka sina åtgärder för att nå millenieutvecklingsmålen, och särskilt att minska den extrema fattigdomen och svälten i utvecklingsländerna.

Kommissionen lägger därför fram en ny policyram för att ta upp kampen mot svälten och undernäringen i världen. Utvecklingsstrategierna måste ta hänsyn till nya begränsningar, särskilt de som rör befolkningstillväxt och effekterna av klimatförändringar på jordbruket.

EU ska prioritera åtgärder som stöder de sköraste länderna, med andra ord de som ligger mest efter i verkställandet av millenieutvecklingsmålen (i synnerhet i Afrika och Sydamerika).

Ett sektorsövergripande angreppsätt

De strategier som främjar livsmedelssäkerhet vilar på fyra grundläggande principer:

  • öka livsmedelsutbudet, vilket kräver en hållbar livsmedelskedja, en intensifiering av jordbruksproduktionen, en utveckling av den internationella handeln och regional integration. Stöd till småskaliga jordbrukare är nödvändigt i den mån landsbygdszonerna är mest drabbade av brist (det handlar om att stödja hanteringen av förluster, av lagring, markanvändning osv.);
  • tillgång till livsmedel, genom att stödja sysselsättning, ökade intäkter och sociala mekanismer för kompensation av intäkter, inklusive i kristider;
  • livsmedlens näringsvärde, särskilt för gravida och ammande kvinnor och barn under fem års ålder. Detta åtgärdsområde kräver särskilt åtgärder för utbildning, liksom en större diversifiering i jordbruksproduktionen;
  • förebyggande och hantering av kriser, genom att förena de olika aktörerna inom hunanitärt bistånd i införandet av strategier som enar katastrofhjälp, återuppbyggnad och utveckling och minskar katastrofrisken. Strategin ska också bidra till en regional integration och till kampen mot prisfluktuationer (genom en produktionsökning och stabila lagernivåer av livsmedel).

Öka åtgärdernas effektivitet

Kommissionen lägger fram tre sätt att förbättra sina åtgärder för samarbete och utveckling:

  • stödja nationella och regionala initiativ i utvecklingsländerna, inklusive i de områden som hör till livsmedelsförsörjningen (vård av marker, vatten, stresståliga grödor osv.). Jordbrukarorganisationerna, det civila samhället, den privata sektorn och andra berörda parter ska rådfrågas under utarbetandet av denna politik;
  • harmonisera EU:s och dess medlemsstaters åtgärder, genom att utse en huvudkoordinator, genom att anta gemensamma instrument och genom att anpassa de olika berörda politikområdena (som jordbruket, fisket, miljön och forskningen). Detta angreppsätt grundar sig på de europeiska samförståndet för utveckling, Parisdeklarationen om hjälpeffektivitet, handlingsplanen från Akkra och EU:s uppförandekodex för arbetsfördelning;
  • förbättra konsekvensen i de internationella styrsystemen, särskilt genom att stödja den roll kommittén för livsmedelssäkerhet i världen (CSA) (EN) (ES) (FR) har som samordnande organ på global nivå, och genom att stödja ett mer omfattande samarbete mellan FN-organen (FAO, EFP och IFAD).

Bakgrund

Denna kommunikation kompletteras av den nya strategin för humanitärt bistånd.

Senast ändrat den 28.05.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början