RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schema van algemene tariefpreferenties 2009-2011

Het schema van algemene tariefpreferenties (SAT) van de Europese Unie verleent de ontwikkelingslanden een verlaging van de douanerechten voor bepaalde van hun producten die op de Europese markt gebracht worden. Doelstelling van dit beleid is een betere integratie van de begunstigde landen in de wereldhandel en alzo bij te dragen aan hun economische ontwikkeling, met respect voor de mensenrechten en de principes voor duurzame ontwikkeling.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2011, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006, alsook van de verordeningen van de Commissie (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007.

SAMENVATTING

Het schema van algemene tariefpreferenties (SAT) voorziet in een algemene regeling toegepast op alle begunstigde landen en in twee bijzondere regelingen: een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, en een bijzondere regeling ten behoeve van de minst ontwikkelde landen (MOL).

De landen die van deze verschillende regelingen genieten, alsook de landen voor wie de tariefpreferenties werden ingetrokken, worden in bijlage I van de verordening vermeld. De producten die onder deze drie regelingen vallen, worden in bijlage II vermeld.

Algemene regeling

Op grond van de algemene regeling worden de gemeenschappelijke douanerechten volledig opgeheven voor de als niet-gevoelig beschouwde producten vermeld in bijlage II, met uitzondering van landbouwproducten. Voor de als gevoelig beschouwde producten zijn dead valoremrechten (proportioneel berekend naar de waarde van het product) van het gemeenschappelijke douanetarief met 3,5 procentpunten verlaagd. Voor goederen uit de textiel- en kledingsector bedraagt de verlaging 20 %. De verordening voorziet daarenboven in bijzondere bepalingen voor gevoelige producten met specifieke rechten betreffende het gemeenschappelijk douanetarief.

Bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+)

De bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur kan toegekend worden aan een land dat:

  • alle verdragen vermeld in bijlage III van de verordening bekrachtigd en doorgevoerd heeft (de VN-conventies en IAO-verdragen betreffende de mensenrechten en de rechten van de werknemers, en de conventies betreffende het milieu en de principes van goed bestuur);
  • zich ertoe verbindt deze verdragen toe te passen en aanvaardt dat deze toepassing onderworpen is aan periodieke controles;
  • beschouwd wordt als een kwetsbaar land in de zin van de verordening.

In het kader van een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur zijn de ad valoremrechten van het gemeenschappelijke douanetarief opgeheven voor alle producten vermeld in bijlage II. Ook de bijzondere rechten zijn opgeheven, met uitzondering van de rechten die ad valoremrechten behelzen.

Een land dat van deze speciale regeling gebruik wenst te maken, dient hiervoor bij de Commissie een aanvraag in te dienen en de informatie te verstrekken betreffende de ratificering van de in bijlage III beoogde verdragen. De lijst met de begunstigde landen wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bij weigering een bepaald land tot de bijzondere regeling toe te laten, moet de Commissie haar beslissing motiveren.

Bijzondere regeling ten behoeve van de minst ontwikkelde landen (MOL)

De bijzondere regeling ten behoeve van de minst ontwikkelde landen wordt toegekend aan de landen vermeld op UN list of Least Developed Countries (EN) (ES) (FR).

Aan alle producten uit de minst ontwikkelde landen, met uitzondering van wapens en munitie (op basis van het „Alles behalve wapens”-initiatief) wordt vrijstelling van douanerechten verleend. Een verlaging van 80 % op de rechten wordt verleend voor gepelde rijst (tot de ingang van hun totale vrijstelling voorzien voor 1 september 2009) en witte suiker (tot de ingang van hun totale vrijstelling voorzien voor 1 oktober 2009). Tot aan de totale vrijstelling van gemeenschappelijke douanerechten wordt op deze producten een globaal tariefcontingent met nulrecht toegepast voor ieder verkoopseizoen.

Tijdelijke intrekking

De toekenning van tariefpreferenties kan tijdelijk worden ingetrokken in geval van:

  • ernstige en systematische schending van de VN/IAO-verdragen betreffende de mensenrechten en de rechten van de werknemers (deel A van bijlage III);
  • uitvoer van door gevangenen vervaardigde goederen;
  • ernstige tekortkomingen op het gebied van douanecontrole op de uitvoer of de doorvoer van verdovende middelen en het niet-naleven van de internationale verdragen inzake het witwassen;
  • ernstige en systematische oneerlijke handelspraktijken;
  • ernstige en systematische inbreuk op de overeenkomsten met betrekking tot visserij en de visbestanden;
  • fraude, onregelmatigheden of niet-naleving van de regels van oorsprong.

De intrekking wordt in de Raad gestemd met gekwalificeerde meerderheid en de beslissing treedt in voege zes maanden na datum.

Vrijwaringsclausule

De vrijwaringsclausule voorziet in de mogelijkheid het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw in te stellen wanneer de invoer van een product ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de producenten van de EU van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten.

Context

In 1968 beval de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) de oprichting aan van een algemeen stelsel van tariefpreferenties in het kader waarvan de industrielanden handelspreferenties zouden toekennen aan alle ontwikkelingslanden. De Europese Gemeenschap richtte in 1971 als eerste een SAT op. Het schema van algemene tariefpreferenties 2009-2011 kadert in de richtsnoeren opgesteld voor de periode 2006-2015 en volgt het SAT 2006-2008 op.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 732/2008

26.8.2008

-

PB L 211 van 6.8.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van verordening (EG) nr. 732/2008 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 20.11.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven