RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 23 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελεί το κύριο μέσο παροχής κοινοτικής βοήθειας υπέρ της συνεργασίας για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ καθώς και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ). Η Συνθήκη της Ρώμης του 1957 προέβλεπε τη δημιουργία του εν λόγω ταμείου για την παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας, αρχικά στις αφρικανικές χώρες οι οποίες ήταν τότε ακόμη αποικίες και με τις οποίες ορισμένα κράτη είχαν ιστορικούς δεσμούς.

Αν και, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον κοινοτικό προϋπολογισμό προβλέπεται τίτλος για το ΕΤΑ ήδη από το 1993, το εν λόγω ταμείο δεν αποτελεί ακόμη μέρος του γενικού κοινοτικού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη και υπόκειται στους δικούς του δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ διευθύνεται από ειδική επιτροπή. Η βοήθεια που χορηγείται στις χώρες ΑΚΕ και στις ΥΧΕ θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται μέσω του ΕΤΑ για την περίοδο 2008-2013.

Κάθε ΕΤΑ συνάπτεται για μια περίοδο πέντε περίπου ετών. Από τη σύναψη της πρώτης σύμβασης εταιρικής σχέσης το 1964, οι διάφοροι κύκλοι του ΕΤΑ ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, τους κύκλους των συμφωνιών/συμβάσεων των εταιρικών σχέσεων.

  • Πρώτο ΕΤΑ: 1959-1964
  • Δεύτερο ΕΤΑ: 1964-1970 (Σύμβαση Γιαουντέ I)
  • Τρίτο ΕΤΑ: 1970-1975 (Σύμβαση Γιαουντέ II)
  • Τέταρτο ΕΤΑ: 1975-1980 (Σύμβαση Λομέ I)
  • Πέμπτο ΕΤΑ: 1980-1985 (Σύμβαση Λομέ II)
  • Έκτο ΕΤΑ: 1985-1990 (Σύμβαση Λομέ III)
  • Έβδομο ΕΤΑ: 1990-1995 (Σύμβαση Λομέ IV)
  • Όγδοο ΕΤΑ: 1995-2000 (Σύμβαση Λομέ IV και η αναθεώρησή της IVα)
  • Ένατο ΕΤΑ: 2000-2007 (Συμφωνία του Κοτονού)
  • Δέκατο ΕΤΑ: 2008-2013 (αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού)

Το ΕΤΑ αποτελείται από πολλά μέσα, ιδίως δε από μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και δάνεια στον ιδιωτικό τομέα. Τα μέσα Stabex και Sysmin, τα οποία αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του γεωργικού και του μεταλλευτικού τομέα αντιστοίχως, καταργήθηκαν με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπεγράφη στο Κοτονού τον Ιούνιο του 2000. Επίσης, η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε τον εξορθολογισμό των μέσων του ΕΤΑ και καθιέρωσε ένα σύστημα κυλιόμενου προγραμματισμού, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και δίνει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στα κράτη ΑΚΕ.

Το ύψος του 9ου ΕΤΑ είναι 13,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2000-2007. Επιπλέον, τα υπόλοιπα των προηγούμενων ΕΤΑ ανέρχονται σε περισσότερο από 9,9 δισ. ευρώ.

Η απόφαση 6/2005 του Συμβουλίου των υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου 2005, ορίζει τη δέσμευση 482 εκατ. ευρώ από το δυνητικό ποσό του ενός δισ. ευρώ βάσει του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό καταμερίζεται ως ακολούθως: 352 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα που έχει σκοπό την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, 48 εκατ. ευρώ για την περιφερειακή συνεργασία και ενσωμάτωση και 82 εκατ. ευρώ για το επενδυτικό μέσο. Επιπλέον, ένα δεύτερο τμήμα ύψους 250 εκατ. ευρώ, που προορίζεται για τη δεύτερη καταβολή υπέρ του μέσου ΑΚΕ-ΕΕ για το νερό, ορίστηκε με την απόφαση 7/2005  του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Η αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχει το ΕΤΑ εντάσσεται σ' ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια του γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες δράσεις. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παράλληλα με τη διαχείριση ενός μέρους των πόρων του ΕΤΑ (δάνεια και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου), συνεισφέρει και με ιδίους πόρους ποσό ύψους 1,7 δισ. ευρώ για την περίοδο που καλύπτει το 9ο ΕΤΑ.

Το δέκατο ταμείο, που καλύπτει την περίοδο από το 2008 έως το 2013, προβλέπει κονδύλιο μεγαλύτερο των 22.682 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 21.966 εκατ. ευρώ διατίθενται για τις χώρες ΑΚΕ, 286 εκατ. ευρώ για τις ΥΧΕ και 430 εκατ. ευρώ στην Επιτροπή για τις δαπάνες στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης του ΕΤΑ. Συγκεκριμένα, το ποσό που διατίθεται στις χώρες ΑΚΕ κατανέμεται ως εξής: 17.766 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων, 2.700 ευρώ για τη χρηματοδότηση της ενδο-ΑΚΕ και διαπεριφερειακής συνεργασίας και 1.500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής διευκόλυνσης. Ένα σημαντικότερο τμήμα του προϋπολογισμού θα αφιερωθεί στα περιφερειακά προγράμματα και θα τονίσει, με τον τρόπο αυτό, τη σημασία που έχει η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση για την εθνική και τοπική ανάπτυξη για την οποία αποτελεί το βασικό πλαίσιο. Η δημιουργία «ποσών ενθάρρυνσης» για κάθε χώρα αποτελεί μια καινοτομία του δέκατου ΕΤΑ.

Τα κράτη μέλη έχουν τις δικές τους διμερείς συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ή άλλους κοινοτικούς πόρους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.06.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας