RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský rozvojový fond (ERF)

Evropský rozvojový fond (ERF) je hlavním nástrojem k poskytování pomoci Společenství pro rozvojovou spolupráci v zemích AKT a zámořských zemích a územích (ZZÚ). Římskou smlouvou z roku 1957 byly připraveny podmínky pro vytvoření fondu na poskytování technické a finanční pomoci – původně africkým zemím, které byly v té době stále pod koloniální nadvládou a s nimiž měly některé členské státy historické vazby.

Ačkoli je fondu na žádost Evropského parlamentu od roku 1993 vyhrazena rozpočtová linie v rozpočtu Společenství, ERF zatím pod souhrnný rozpočet Společenství nespadá. Financují ho členské státy, vztahují se na něj vlastní finanční pravidla a řídí ho zvláštní výbor. I v období let 2008–2013 bude podpora státům AKT a ZZÚ financována z ERF.

Každý ERF se uzavírá zhruba na pětileté období. Od uzavření první úmluvy o partnerství v roce 1964 se cykly ERF obecně shodovaly s cykly dohod/úmluv o partnerství.

  • První ERF: 1959–1964
  • Druhý ERF: 1964–1970 (Úmluva z Yaoundé I)
  • Třetí ERF: 1970–1975 (Úmluva z Yaoundé II)
  • Čtvrtý ERF: 1975–1980 (Úmluva z Lomé I)
  • Pátý ERF: 1980–1985 (Úmluva z Lomé II)
  • Šestý ERF: 1985–1990 (Úmluva z Lomé III)
  • Sedmý ERF: 1990–1995 (Úmluva z Lomé IV)
  • Osmý ERF: 1995–2000 (Úmluva z Lomé IV a revidovaná úmluva z Lomé IV)
  • Devátý ERF: 2000–2007 (Dohoda z Cotonou)
  • Desátý ERF: 2008–2013 (revidovaná dohoda z Cotonou)

ERF sestává z několika nástrojů, mezi něž patří granty, rizikový kapitál a úvěry soukromému sektoru. Nástroje Stabex a Sysmin určené na pomoc zemědělství a těžebnímu průmyslu zrušila nová dohoda o partnerství podepsaná v červnu 2000 v Cotonou. Tato dohoda také zjednodušila fungování ERF a zavedla systém klouzavého programování, čímž zajistila fondu větší flexibilitu a přenesla na státy AKT větší odpovědnost.

Prostředky vyčleněné na devátý ERF: 13,5 miliardy EUR na období 2000–2007. Nadto nepředvídané zůstatky z předchozích fondů stouply na více než 9,9 miliardy eur.
Rozhodnutím č. 6/2005 Rada ministrů AKT-ES přidělila dne 22. listopadu 2005 částku 482 milionů EUR z podmíněné částky 1 miliardy EUR z 9. Evropského rozvojového fondu. Částka je rozdělena takto: 352 milionů EUR na podporu dlouhodobého rozvoje, 48 milionů EUR na regionální spolupráci a integraci a 82 milionů EUR na investiční facilitu. Rada ministrů AKT-ES kromě toho rozhodnutím č. 7/2005 zajistila druhou splátku ve prospěch Facility pro vodu programu AKT-EU ve výši 250 milionů EUR.

Rozvojová pomoc poskytovaná ze strany ERF je součástí širšího evropského rámce. V Evropské unii lze finanční prostředky z rozpočtu Společenství použít pro určité druhy podpory. Pro období platnosti devátého ERF navíc Evropská investiční banka (EIB), která spravuje část jeho zdrojů (úvěry a rizikový kapitál), uvolní z vlastních zdrojů prostředky v celkové výši 1,7 miliardy EUR.

Desátý ERF pokrývá období od roku 2008 do roku 2013 a disponuje celkovým rozpočtem ve výši 22,682 miliardy EUR. Z této částky je 21,966 miliardy EUR přiděleno zemím AKT, 286 milionů EUR půjde do ZZÚ a 430 milionů EUR dostane Komise na podpůrné výdaje spojené se zajišťováním programu a realizací ERF. Částka pro země AKT je rozdělena takto: 17,766 miliardy EUR na národní a regionální orientační programy, 2,7 miliardy EUR na spolupráci uvnitř států AKT a uvnitř regionů a 1,5 miliardy EUR ve prospěch investiční facility. Významnější část rozpočtu připadá na regionální programy, čímž je zdůrazněn význam regionální hospodářské integrace jako základního rámce pro vnitrostátní a místní rozvoj. Inovací v desátém ERF je vytvoření „motivačních částek“ pro každou zemi.

Členské státy mají vlastní dvoustranné dohody a realizují vlastní iniciativy s rozvojovými zeměmi, které nejsou financovány z ERF nebo jiných fondů Společenství.

Poslední aktualizace: 14.06.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky