RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kraje i terytoria zamorskie (KTZ): na drodze do nowego partnerstwa

Unia Europejska zamierza poddać procesowi reform zasady, na których opiera się jej współpraca z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ). W ramach nowego podejścia wspierany ma być zrównoważony rozwój KTZ przy uwzględnieniu ich specyfiki.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Elementy nowego partnerstwa UE z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ)” [KOM(2009) 623 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Stosunki między Unią Europejską (UE) a krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) powinny przekształcić się we wzajemne partnerstwo oparte na obopólnych interesach. Stosunki te określone są w ramach stowarzyszenia ustanowionego decyzją 2001/822/WE.

W komunikacie przedstawiono nowe podejście, które ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju KTZ poprzez dostosowanie zasad i priorytetów współpracy do specyfiki tych krajów i terytoriów. Niektóre KTZ powinny ponadto, nawet jeśli ich poziom rozwoju jest zwykle wyższy od poziomu rozwoju państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), nadal móc korzystać z pomocy UE ukierunkowanej na zwalczanie ubóstwa.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju

W ramach przyszłego partnerstwa, opartego na art. 198 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinno się uprzywilejować trzy osie współpracy:

  • konkurencyjność KTZ w kluczowych dziedzinach, takich jak kształcenie i szkolenie, innowacje, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, dobre rządy polityczne i gospodarcze,
  • zmniejszenie narażenia na wstrząsy gospodarcze, problemy związane ze środowiskiem, zależność energetyczną i klęski żywiołowe,
  • integrację regionalną poprzez wzrost handlu między regionami, prowadzenie projektów współpracy (zwłaszcza w zakresie transgranicznej ochrony środowiska) i zacieśnienie współpracy w dziedzinie kultury.

Współpraca musi być dostosowana do sytuacji każdego partnera.

UE musi skuteczniej udzielać pomocy technicznej i finansowej, zwłaszcza dzięki koordynacji instrumentów finansowych z tymi przewidzianymi dla sąsiadujących z KTZ regionów najbardziej oddalonych, państw AKP lub innych krajów.

KTZ mają dostęp do niektórych programów Wspólnoty (takich jak siódmy ramowy program w zakresie badań), które muszą być dopasowane do nowych priorytetów.

Priorytety współpracy

Dziedziny współpracy, które powinny pozwolić na zwiększenie potencjału KTZ, obejmują:

  • ustanowienie ośrodków doskonałości i wiedzy fachowej, aby rozwiązywać problemy i wykorzystywać przewagę każdego terytorium,
  • dopasowanie prawodawstwa KTZ do przepisów i standardów UE, aby zwiększyć handel towarami i usługami (poprzez np. standaryzację procedur celnych i norm sanitarnych oraz fitosanitarnych) oraz zwiększyć przestrzeganie zasad przejrzystości pod względem podatkowym,
  • nawiązanie współpracy w zakresie ochrony środowiska, aby wspierać przechodzenie KTZ na gospodarkę bardziej przyjazną środowisku, przystosowanie się KTZ do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności, promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i zredukowanie ryzyka klęsk żywiołowych,
  • poprawę dostępności KTZ dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych i infrastruktury transportu,
  • zwiększenie współpracy gospodarczej i handlowej w ramach liberalizacji międzynarodowego handlu, co wiąże się ze wzajemnymi stosunkami handlowymi i szczególnymi regułami pochodzenia.

Kontekst

Komunikat nawiązuje do zielonej księgi dotyczącej przyszłych stosunków między UE a KTZ. We wnioskach zawartych w zielonej księdze Komisja opowiada się za wprowadzeniem zmian w podejściu do istniejących ram stowarzyszenia.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony