RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 2009-2011

Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΓΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες μειωμένους τελωνειακούς δασμούς για ορισμένα προϊόντα τους που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να βοηθήσει στην καλύτερη ένταξη των δικαιούχων χωρών στο διεθνές εμπόριο συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική τους ανάπτυξη, με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007.

ΣΥΝΟΨΗ

Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΓΔΠ) αποτελείται από ένα γενικό καθεστώς παραχωρούμενο σε όλες τις δικαιούχες χώρες και από δύο ειδικά καθεστώτα: ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, και ένα ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ).

Οι δικαιούχες χώρες των διαφορετικών καθεστώτων, καθώς και εκείνες για τις οποίες έχουν καταργηθεί οι δασμολογικές προτιμήσεις παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα τρία καθεστώτα παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Γενικό καθεστώς

Στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται πλήρως για τα προϊόντα που θεωρούνται μη ευαίσθητα και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, εξαιρουμένων των γεωργικών στοιχείων. Για τα προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα, οι δασμοί κατ’ αξία (που υπολογίζονται κατ’ αναλογίαν της αξίας του προϊόντος) του κοινού δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Για τα προϊόντα υφαντουργίας και τις υφαντικές ύλες υπάρχει μείωση 20 %. Στον κανονισμό περιέχονται επιπροσθέτως ειδικές διατάξεις για τα ευαίσθητα προϊόντα όπου εφαρμόζονται ειδικοί δασμοί του κοινού δασμολογίου.

Ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΓΔΠ+)

Το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να παρέχεται σε χώρα, η οποία:

  • έχει επικυρώσει και εφαρμόσει όλες τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (τις συμβάσεις ΟΗΕ/ΔΟΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και τις συμβάσεις για το περιβάλλον και τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης)·
  • δεσμεύεται να διατηρήσει σε ισχύ τις εν λόγω συμβάσεις και δέχεται να υποβάλλεται σε τακτική παρακολούθηση ως προς την εφαρμογή τους·
  • θεωρείται ευάλωτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό.

Στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, οι δασμοί κατ’ αξία του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται για όλα τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Αναστέλλονται επίσης οι ειδικοί δασμοί, εκτός αυτών που εμπεριέχουν δασμούς κατ’ αξία.

Η χώρα που επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτό το ειδικό καθεστώς πρέπει να καταθέσει αίτημα στην Επιτροπή και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση των συμβάσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή της όταν αρνείται να χορηγήσει το ειδικό καθεστώς σε μια χώρα.

Ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ)

Το ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών χορηγείται στις χώρες που παρατίθενται στον κατάλογο των ΛΑΧ (EN) (ES) (FR) τον οποίο συνέταξαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται πλήρως για όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τις εν λόγω χώρες, εκτός των όπλων και των πυρομαχικών (καθεστώς ΟΕΟ, «Όλα εκτός από όπλα»). Παρέχεται μείωση των δασμών κατά 80 % για το αποφλοιωμένο ρύζι (μέχρι την πλήρη αναστολή τους που προβλέπεται την 1η Σεπτεμβρίου 2009) και τη λευκή ζάχαρη (μέχρι την πλήρη αναστολή τους που προβλέπεται την 1η Οκτωβρίου 2009). Έως ότου ανασταλούν πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου, ανοίγει για τα προϊόντα αυτά επωφελής συνολική δασμολογική ποσόστωση μηδενικού δασμού για κάθε έτος εμπορίας.

Προσωρινή αναστολή

Η ωφέλεια από τα προτιμησιακά καθεστώτα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • σοβαρή και συστηματική παραβίαση των αναφερθέντων συμβάσεων ΟΗΕ/ΔΟΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα των εργαζομένων (μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ)·
  • εξαγωγή προϊόντων κατασκευασμένων στις φυλακές·
  • εμφανείς ανεπάρκειες τελωνειακών ελέγχων σε θέματα εξαγωγής και διαμετακόμισης ναρκωτικών και μη τήρηση των διεθνών συμβάσεων σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
  • αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σοβαρού και συστηματικού χαρακτήρα·
  • σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων που αφορούν την αλιεία και τους αλιευτικούς πόρους·
  • απάτη, παρατυπίες ή μη συμμόρφωση προς τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων.

Η αναστολή αποφασίζεται από το Συμβούλιο σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και η απόφαση αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά τη λήψη της.

Ρήτρα διασφάλισης

Με τη ρήτρα διασφάλισης είναι δυνατή η επαναφορά των δασμών του κοινού δασμολογίου για ένα προϊόν, εάν από την εισαγωγή του προκαλούνται ή μπορεί να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες στους κοινοτικούς παραγωγούς παρόμοιων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων.

Πλαίσιο

Το 1968 η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) συνέστησε την υλοποίηση ενός γενικευμένου συστήματος δασμολογικών προτιμήσεων, στο πλαίσιο του οποίου οι βιομηχανικές χώρες θα παραχωρούσαν εμπορικές προτιμήσεις σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν η πρώτη που εφάρμοσε ΣΓΠ το 1971. Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 2009-2011 εντάσσεται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που ορίστηκαν για την περίοδο 2006-2015 και διαδέχεται το ΣΓΠ 2006-2008.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008

26.8.2008

-

EE L 211 της 6.8.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.11.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας